‘ADALET AĞACI’, 19  MAYIS’TA YEŞERDİ

abdullah - 14 Haziran 2024 Cuma

‘ADALET AĞACI’, 19 MAYIS’TA YEŞERDİ

ADALET AĞACI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus’ta eği­tim ca­mi­ası, öğ­ren­ci­le­re sa­de­ce bil­gi de­ğil, ay­nı za­man­da ada­let duy­gu­su­nu da aşı­la­ma­yı he­def­le­yen özel bir pro­je­ye odak­lan­dı. “Po­si­ti­ve Clas­sro­om At­mosp­he­re Pro­ject In The Light Of Jus­ti­ce­” ad­lı eT­win­ning pro­je­si, okul­lar­da olum­lu, adil ve des­tek­le­yi­ci bir sı­nıf or­ta­mı­nın oluş­tu­rul­ma­sı­nı amaç­lı­yor.   Bu önem­li pro­je­nin par­ça­sı olan Mer­sin­Tar­sus Şe­hit Ni­ya­zi Er­gü­ven Ana­do­lu Li­se­si’nden Elif Şa­hi­ka Uz­bo­za­ğaç ve Tü­zün Er­doğ­du De­niz, Ay­han Boz­pı­nar Ana­do­lu Li­se­si’nden Ren­gin Bu­lut ve As­lı Ay­do­ğan, Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si’nden İlk­nur Çe­tin, Ulus­la­ra­ra­sı Es­ha­bı Kehf Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si’nden Ay­nur Abuk, Tar­sus İc­lal Eken­ler Ana­do­lu Li­se­si’nden Na­gi­han Ars­lan, Tar­sus Fa­tih Ana­do­lu Li­se­si’nden Rem­zi Bur­çin Çe­tin, Tar­sus Ka­sım Eken­ler MTAL’nden Sel­man Gök­çe ve ya­ban­cı or­tak­la­rı Sredn­ja stručna ško­la "Bran­ko Ra­dičević (Da­ni­ela VA­SIC) öğ­ren­ci­ler ara­sın­da da­ya­nış­ma, olum­lu sı­nıf­lar ve ada­let duy­gu­su­nu pe­kiş­tir­mek için bir ara­ya gel­di. Bu bu­luş­ma sı­ra­sın­da öğ­ret­men­ler, öğ­ren­ci­le­rin de­ğer­le­ri­ni ve em­pa­ti ye­te­nek­le­ri­ni ge­liş­tir­mek için çe­şit­li et­kin­lik­ler dü­zen­le­di. Bu et­kin­lik­ler ara­sın­da, öğ­ren­ci­le­rin bir­bir­le­ri­ne kar­şı da­ha an­la­yış­lı ol­ma­la­rı­nı teş­vik eden oyun­lar, pay­la­şım ak­ti­vi­te­le­ri ve prob­lem çöz­me atöl­ye­le­ri bu­lu­nu­yor. Pro­je kap­sa­mın­da 19 Ma­yıs’ta ger­çek­leş­ti­ri­len özel bir et­kin­lik ise dik­kat çe­ki­ciy­di. Ada­let duy­gu­su­nu sim­ge­le­yen bir ‘A­da­let Ağa­cı’nın oluş­tu­rul­ma­sı, öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ada­le­tin öne­mi vur­gu­lan­dı. Öğ­ren­ci­ler, ada­le­tin top­lum­sal ve bi­rey­sel ya­şam­da­ki ye­ri­ni tar­tı­şa­rak, ona du­yu­lan ih­ti­ya­cı an­la­dı­lar. Ada­let Ağa­cı’nın yap­rak­la­rı, öğ­ren­ci­le­rin ada­let­le il­gi­li dü­şün­ce­le­ri ve ta­ah­hüt­le­riy­le süs­len­di, böy­le­lik­le sı­nıf içi ada­let duy­gu­su so­mut bir şe­kil­de ifa­de edil­di.  (Ha­ber Mer­ke­zi)