CUMHUR İTTİFAKI ADAYI GENÇ, ÇAMLIYAYLA SEVDALILARI İLE TARSUS’TA BİR ARAYA GELDİ…

abdullah - 4 Mart 2024 Pazartesi

CUMHUR İTTİFAKI ADAYI GENÇ, ÇAMLIYAYLA SEVDALILARI İLE TARSUS’TA BİR ARAYA GELDİ…

ÇAMLIYAYLA SEVDALILARI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Cum­hur İt­ti­fa­kı’nın Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Ali Rı­za Genç, se­çim ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da Tar­sus’ta ya­şa­yan Çam­lı­yay­la­lı hem­şe­ri­le­ri ile bir ara­ya gel­di.MHP’li Ali Rı­za Genç, Aşi­yan1 Dü­ğün Sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen prog­ra­ma eşi Tes­li­me Şim­şek ve ço­cuk­la­rı ile bir­lik­te ka­tı­lır­ken, sa­lo­nu dol­du­ran Çam­lı­yay­lı­lar ta­ra­fın­dan uzun sü­re ayak­ta al­kış­lan­dı.Say­gı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı­nın oku­ma­sı son­ra­sın­da MHP Çam­lı­yay­la İl­çe Yö­ne­tim Ku­ru­lu  Üye­si Ra­sim Bos­tan ho­ca­mı­zın oku­du­ğu Ku­ra­nı Ke­rim ve dua­nın ar­dın­dan MHP Çam­lı­yay­la İl­çe Baş­ka­nı Ömer Akın, AK Par­ti Çam­lı­yay­la İl­çe Baş­ka­nı Dur­muş Ka­ra­taş, Çam­lı­yay­la İl­çe Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, Cum­hur İt­ti­fa­kı Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Mah­mut Tat ve ön­ce­ki dö­nem MHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek ile Akif Ak­kuş bi­rer ko­nuş­ma ya­pa­rak, Cum­hur İt­ti­fa­kı Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Ali Rı­za Genç’e 341 Mart’ta ya­pı­la­cak ye­rel se­çim­ler­de ba­şa­rı di­lek­le­rin­de bu­lun­du­lar. ‘Çam­lı­yay­la Sev­da­lı­la­rı İle Tar­sus’ta Bu­lu­şan’ Cum­hur İt­ti­fa­kı Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Ali Rı­za Genç, al­kış­lar ve te­za­hü­rat­lar eş­li­ğin­de çık­tı­ğı kür­sü­de gün­dem­le il­gi­li önem­li ko­nu­la­ra de­ği­nir­ken, gö­re­ve gel­me­le­ri ha­lin­de ha­ya­ta ge­çi­re­cek­le­ri pro­je­ler­den de söz et­ti. MHP Ge­nel Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan aday gös­te­ril­di­ği gün­den bu ya­na Çam­lı­yay­la mer­kez ve kır­sal ma­hal­le­le­rin­de çal­ma­dık ka­pı, sık­ma­dık el bı­rak­ma­dık­la­rı­nı be­lir­ten Genç “Ben ön­ce­lik­le bu­gün bu­ra­da biz­le­ri yal­nız bı­rak­ma­yan tüm Çam­lı­yay­la sev­da­lı­sı hem­şe­ri­le­ri­miz baş­ka ol­mak üze­re yay­la sa­kin­le­ri­me çok te­şek­kür edi­yo­rum. Bi­zim tek bir he­de­fi­miz var o da 31 Mart Ma­hal­li İda­re­ler Ge­nel Se­çim­le­ri’nden za­fer­le ay­rıl­mak­tır. Çam­lı­yay­la’mı­zın ge­le­ce­ği nok­ta­sın­da ha­zır­la­dı­ğı­mız her bir pro­je­yi araş­tı­ra­rak, ka­fa yo­ra­rak siz­le­rin hu­zu­ru­na çı­kar­dık. Çam­lı­yay­la için ya­pa­ca­ğı­mız hiz­met­le­rin kay­na­ğı­nı gös­te­re­rek bu pro­je­le­ri ha­zır­la­dık. Ya­kın bir za­man­da ha­zır­la­dı­ğı­mız bu pro­je­ler­le il­gi ka­mu­oyu­na ve Ba­sın men­sup­la­rı­na bil­gi­ler ve­re­ce­ği­z” de­di. Ko­nuş­ma­sı sık sık sa­lo­nu dol­du­ran­lar ta­ra­fın­dan al­kış­lar­la ke­si­len Ali Rı­za Genç, “Ben şu­nun al­tı­nı da çi­ze­rek be­lirt­mek is­te­rim ki, mer­ke­zi yö­ne­tim ile ye­rel yö­ne­tim­le­ri bir­leş­tir­mez­sek bu pro­je­le­ri ger­çek­leş­tir­mek ger­çek­ten çok zor­dur. Mer­sin, Tar­sus ve Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­le­ri­nin bir­leş­ke­siy­le bü­tün pro­je­le­ri bir bir ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Bu hiz­met­le­ri si­ya­set­te­ki tec­rü­be­miz­le, be­le­di­ye­ci­lik­te­ki tec­rü­be­miz­le na­sıl ya­pı­la­ca­ğı­nı gös­te­re­ce­ği­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. “Be­le­di­ye­ci­lik do­kun­mak­tır, his­set­tir­mek­ti­r” di­yen Cum­hur İt­ti­fa­kı Ada­yı Ali Rı­za Genç “Biz Çam­lı­yay­la’ya sev­da­lı­yız. Çam­lı­yay­la va­tan­daş­la­rı­mı­za ilk hiz­met et­ti­ği­miz yer. Çam­lı­yay­la ata top­ra­ğı­mız­dır, vaz­ge­çil­mez un­su­ru­muz­dur. Biz Çam­lı­yay­la’nın hiz­met­kâ­rı­yız. 31 Mart’ta za­fer tür­kü­sü­nü hep bir­lik­te söy­le­ye­ce­ğiz. Biz açık­la­dı­ğı­mız bu hiz­met­le­ri ye­ri­ne ge­tir­mek için ha­zı­rız, ka­rar­lı­yız. Ben ina­nı­yo­rum ki, siz­le­rin de des­te­ğiy­le sev­da­mız olan bu mem­le­ket için ge­ce uyu­ma­dan, gün­düz yo­rul­ma­dan ça­lı­şa­ca­ğız. Şu­nu her­kes bil­me­li­dir ki, biz­ler bir­li­ğin gü­cüy­le ka­za­na­ca­ğı­z” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ali Rı­za Genç, 3 dö­nem Çam­lı­yay­la il­çe­sin­de Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si’nin (MHP) 3 Hi­lal­li bay­ra­ğı­nı dal­ga­lan­dı­ran Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı’ya da hiz­met­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür et­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di. Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı da ye­ni bir se­çim dö­ne­mi­ne gir­dik­le­ri­ni, MHP Ge­nel Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan ka­mu­oyu yok­la­ma­sı ile Be­le­di­ye Baş­kan aday­la­rı­nın be­lir­len­di­ği­ni be­lir­te­rek “Sa­yın Ge­nel Baş­ka­nı­mı­zın ver­di­ği ka­ra­rın so­nu­na ka­dar ar­ka­sın­da­yız ve ça­lış­ma­ya de­vam edi­yo­ruz. Çam­lı­yay­la’yı 3 dö­nem­dir MHP’nin ka­le­si yap­tı­ğı­nız için siz­le­re te­şek­kür edi­yo­rum. Bu se­çim­de de hep be­ra­ber yı­kıl­maz ka­le­yi de­vam et­ti­re­ce­ğiz. 31 Mart se­çi­min­de,  Mer­sin’de Ser­dar Soy­dan, Tar­sus’ta Mah­mut Tat’a, Çam­lı­yay­la’da Ali Rı­za Genç’e oy­la­rı­mız ve­re­ce­ği­ni­ze olan inan­cım tam­dır. Bu ve­si­ley­le siz­den Üç Hi­la­li gör­dü­ğü­nüz ye­re oy­la­rı­mı­zı ver­me­ni­zi is­ti­yo­ru­m” de­di. Cum­hur İt­ti­fa­kı Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Mah­mut Tat ise, 31 Mart ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak olan se­çim­le­re Tar­sus ve Çam­lı­yay­la il­çe­le­ri­nin sı­kı bir şe­kil­de ha­zır­lan­dık­la­rı­nı, 2023 yı­lı ge­nel se­çim­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi ye­rel se­çim­ler­de de böl­ge­miz­de ba­şa­rı­lı ol­mak için mü­ca­de­le et­tik­le­ri­ni di­le ge­tir­di.AK Par­ti Çam­lı­yay­la İl­çe Baş­ka­nı Dur­muş Ka­ra­taş da ko­nuş­ma­sın­da, İYİ Par­ti Çam­lı­yay­la ada­yı­nın se­çi­mi ka­zan­mak için her yo­lu de­ne­di­ği­ni, bu se­çi­mi ka­zan­ma­la­rı ha­lin­de de et­ra­fı­na AK Par­ti’ye ge­çe­ce­ği­ni söy­le­di­ği­ni be­lir­te­rek “İ­Yİ Par­ti’nin ada­yı ha­yal ve ha­yal­ci­lik­le ya­şı­yor. ‘Pro­je­le­ri na­sıl ya­pa­cak­sı­nız?’ de­di­ği­miz­de ce­vap ve­re­me­mek­te­dir. Ali Rı­za Baş­kan öm­rü­nü si­ya­se­te ver­miş bi­ri­si­dir. Her tür­lü hiz­me­ti bir ve be­ra­ber ya­pa­ca­ğı­mı­zın te­mi­na­tı­nı ve­ri­yo­ruz. Soy­dan, Tat ve Genç üç­lü­sü­nü bir ara­ya ge­ti­re­rek hiz­met­le­rin ye­ri­ne ge­le­ce­ği­nin sö­zü­nü ve­ri­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.Cum­hur İt­ti­fa­kı’nın Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri­nin de ta­nı­tıl­dı­ğı prog­ra­ma MHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Fa­tih Yıl­dı­rım, AK Par­ti Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Ab­dur­rah­man Al­tın­su­cu, Tar­sus Ül­kü Ocak­la­rı Baş­ka­nı Mu­hit­tin Can Kü­lah­lı, Çam­lı­yay­la Ül­kü Ocak­la­rı Baş­ka­nı Za­hit Kı­ral, ön­ce­ki dö­nem Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şev­ket Can ve ka­la­ba­lık bir da­vet­li ka­tıl­dı.