İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ  A.EŞREF FAKIBABA’DAN,  YUNUS SEVEN’E DESTEK

abdullah - 4 Mart 2024 Pazartesi

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ A.EŞREF FAKIBABA’DAN, YUNUS SEVEN’E DESTEK

FAKIBABA'DAN DESTEK

(ŞA­HİN TUR­GUT) İYİ Par­ti Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Ay­yü­ce Tür­keş’in lans­man top­lan­tı­sı­na ka­tıl­mak için haf­ta so­nu Ada­na’ya ge­len An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Dr. Ah­met Eş­ref Fa­kı­ba­ba, Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Op. Dr. Meh­met Yu­nus Se­ven’e des­tek­le­ri­nin tam ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ada­na zi­ya­re­ti son­ra­sın­da Tar­sus’a ge­len ve Ba­sın men­sup­la­rı ve Oda Baş­kan­la­rı ile bir ara­ya ge­len An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Fa­kı­ba­ba, yak­la­şan ye­rel se­çim­ler ve gün­dem­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. May Li­fe Pla­za’da ger­çek­le­şen Ba­sın top­lan­tı­sı­na İYİ Par­ti Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Op. Dr. Meh­met Yu­nus Se­ven’in ya­nı sı­ra İYİ Par­ti İl­çe Baş­ka­nı Bu­rak Öz­dil ve yö­ne­ti­mi, Oda Baş­kan­la­rı, muh­tar­lar ve par­ti­li­ler ka­tıl­dı.AK Par­ti hü­kü­me­tin­de Ta­rım Ba­kan­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lu­nan Fa­kı­ba­ba, ken­di­si­nin de geç­miş­te Şan­lı­ur­fa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lun­du­ğu ha­tır­la­ta­rak, “Ben bu kent­te ya­şa­yan Ur­fa­lı hem­şe­ri­le­ri­mi­zin oy­la­rı­nı Meh­met Yu­nus Se­ven’e ver­me­le­ri­ni is­ti­yo­ru­m” de­di. Tar­sus gi­bi İl ol­ma­yı bek­le­yen bir kent­te se­çi­me id­di­alı gi­re­cek ada­yın Meh­met Yu­nus Se­ven ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Mil­let­ve­ki­li Fa­kı­ba­ba “Ben, Tür­ki­ye’nin çe­şit­li böl­ge­le­ri­ni ge­zi­yo­rum. Bu ge­zi­le­rim sı­ra­sın­da es­naf ve va­tan­daş­lar­la yap­tı­ğım gö­rüş­me­ler­de bir de­ği­şim is­te­dik­le­ri­ni gö­rü­yo­rum. İna­nı­yo­rum ki, Tar­sus’ta da 31 Mart ak­şa­mı san­dık­tan Meh­met Yu­nus Se­ven’in is­mi çı­ka­cak­tı­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Ül­ke gün­de­mi ile il­gi­li de de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan İYİ Par­ti An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Ah­met Eş­ref Fa­kı­ba­ba “Hal­kı­mı­zın bir de­ği­şim is­te­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Eğer siz ül­ke­yi iyi yö­ne­tir­se­niz hal­kı­mız umut­lu­dur, mut­lu­dur. Özel­lik­le emek­li kan ağ­lı­yor. Be­nim Ba­kan­lı­ğım dö­ne­min­de emek­li­nin bay­ram ik­ra­mi­ye­si Bin TL iken, ekin ki­lo­su 29 TL’ydi. Şim­di etin ki­lo­su 400500 TL. Yi­ne o dö­nem bir çey­rek al­tın bin TL iken bu­gün bir çey­rek al­tın 3 bin 500 TL’yi geç­ti. As­ga­ri üc­ret 17 bin TL. Bu 17 bin TL ile ge­çin­mek hiç ko­lay de­ğil. Emek­li ik­ra­mi­ye­si ise biz­le­rin ver­di­ği öner­ge­ler ile an­cak 3 bin TL ol­du. Biz en az 10 bin TL is­te­dik ama 5 bin TL’ye ra­zıy­dık. Yi­ne bir çey­rek al­tın bin TL iken An­cak bu ra­kam 3 TL ola­rak açık­lan­dı. İYİ Par­ti ola­rak eko­no­mi­nin hiç­te iyi git­me­di­ği­ni bir kez da­ha Tar­sus’tan be­lirt­mek is­ti­yo­ru­m” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ken­di de­ne­yim­le­ri­ni İYİ Par­ti’nin Be­le­di­ye Baş­kan aday­la­rı­na ak­tar­mak için bu zi­ya­ret­le­ri ger­çek­leş­tir­di­ği­ni be­lir­ten Fa­kı­ba­ba, “Bir kez da­ha şu­nu be­lirt­mek is­te­rim ki, Sa­yın Meh­met Yu­nus Se­ven’in se­çim­ler­den za­fer­le çı­ka­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Ka­za­nın­ca 3 ay­da bir Tar­sus’a ge­le­ce­ğim ve ken­di­siy­le bir­lik­te cad­de­le­ri ge­ze­ce­ği­m” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı. İYİ Par­ti Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Op. Dr. Meh­met Yu­nus Se­ven ise, Tar­sus’ta her ke­si­min oy­la­rı­na ta­lip ol­du­ğu­nu ve hı­zı­nı kes­me­den yol­la­rı­na de­vam et­tik­le­ri­ni ifa­de ede­rek “Bu ça­lış­ma­la­rı­mız sı­ra­sın­da çok de­ğer­li Mil­let­ve­ki­li­miz Dr. Ah­met Eş­ref Fa­kı­ba­ba biz­le­ri onu­re ede­rek des­tek ver­me­si son de­re­ce önem­li ve tec­rü­be­li bir si­ya­set­çi abi­mi­zin her tür­lü öne­ri­le­ri, des­tek­le­rin­den do­la­yı çok te­şek­kür edi­yo­ru­z” de­di. Meh­met Yu­nus Se­ven, ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da ise “Bi­zim der­di­miz İl ol­ma­yı bek­le­yen Tar­sus’un önü­nü aç­mak­tır. Se­çim­le­ri ka­zan­dı­ğı­mız za­man Tar­sus Be­le­di­ye­si­ni, Tür­ki­ye’nin göz be­be­ği ya­pa­ca­ğız. Şu­nu da be­lirt­mek is­te­rim ki, Tar­sus için ha­zır­la­dı­ğı­mız pro­je­le­ri­mi­zi ta­nı­ta­ca­ğı­mız lans­man top­lan­tı­mı­zı Pa­zar­te­si gü­nü (bu­gün) Ba­sın men­sup­la­rı­mız ve ka­mu­oyu ile pay­la­şa­ca­ğı­mı­zı be­lirt­mek is­ti­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.İYİ Par­ti İl­çe Baş­ka­nı Bu­rak Öz­dil ise, Tar­sus’un sa­na­yi­si, ta­rı­mı ve eko­no­mi­si ile İl ol­ma­yı hak et­ti­ği­ni, İYİ Par­ti ik­ti­da­rı ile de bu ken­tin bü­tün prob­lem­le­ri­nin çö­zü­le­ce­ği­ni inan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “31 Mart se­çim­le­rin­de bi­zim it­ti­fa­kı­mız Tar­sus hal­kı ile ola­cak­tı­r” di­ye ko­nuş­tu. Ya­pı­lan ko­nuş­ma­lar son­ra­sın­da İYİ Par­ti An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Dr. Ah­met Eş­ref Fa­kı­ba­ba ve Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Op. Dr. Meh­met Yu­nus Se­ven, Ba­sın men­sup­la­rı ve Oda Baş­kan­la­rı­nın so­run­la­rı­nı ce­vap­la­dı.