MAHMUT TAT: “TARSUS’U  AYAĞA KALDIRACAK OLAN BÜTÜN PROJELERİM HAZIR”

abdullah - 4 Mart 2024 Pazartesi

MAHMUT TAT: “TARSUS’U AYAĞA KALDIRACAK OLAN BÜTÜN PROJELERİM HAZIR”

CUMHUR ADAYI TAT

(ŞA­HİN TUR­GUT) Cum­hur İt­ti­fa­kı Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Mah­mut Tat, böl­ge­nin en önem­li eko­no­mik mer­kez­le­ri ara­sın­da gös­te­ri­len Tar­sus’u aya­ğa kal­dı­ra­cak pro­je­le­ri­nin ha­zır ol­du­ğu­nu söy­le­di. Mah­mut Tat, Cum­hur İt­ti­fa­kı’nın Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ali Rı­za Genç’in, Tar­sus’ta dü­zen­le­di­ği ‘Bir­lik ve Be­ra­ber­lik Ye­me­ği’ne ka­tıl­dı.31 Mart se­çim­le­ri­ne hem Tar­sus hem de Çam­lı­yay­la ola­rak sı­kı bir şe­kil­de ha­zır­lan­dık­la­rı­nı be­lir­ten Mah­mut Tat “2023 ge­nel se­çim­le­rin­den ba­şa­rı­lı şe­kil­de ge­çil­miş­tir. Ye­rel se­çim­ler­de de böl­ge­miz­de ba­şa­rı­lı ol­mak için mü­ca­de­le­mi­ze de­vam edi­yo­ru­z” de­di. Tar­sus’un ka­dim bir kent ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Tat “Bu şeh­rin eko­no­mik ola­rak aci­len aya­ğa kalk­ma­sı ge­re­ki­yor. Al­lah’ın iz­ni ve va­tan­daş­la­rı­mı­zın des­te­ğiy­le bu se­çi­mi ka­za­nan ta­raf biz ola­ca­ğız. Gö­re­ve gel­di­ği­miz­de Tar­sus’un ya­tı­rım­lar­dan da­ha faz­la ya­rar­lan­ma­sı­nı sağ­lar­ken ay­rış­tır­ma­dan, ayır­ma­dan, can­la baş­la ça­lı­şa­ca­ğı­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.