VAHAP SEÇER: “BEŞ YILDA HER  YERE, HERKESE HİZMET ETTİK”

abdullah - 4 Mart 2024 Pazartesi

VAHAP SEÇER: “BEŞ YILDA HER YERE, HERKESE HİZMET ETTİK”

BAŞKAN SEÇER

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve CHP Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Va­hap Se­çer’in ‘Tar­sus Se­çim Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi’ açıl­dı. 5 yıl­lık gö­rev sü­re­le­ri bo­yun­ca tüm Mer­sin’e ve her­ke­se hiz­met gö­tür­dük­le­ri­ni vur­gu­la­yan Se­çer, “Va­hap Se­çer 5 yıl­lık sü­re­de sa­de­ce Mer­sin’in tüm il­çe­le­ri­ne, To­ros Dağ­la­rı’na ve ova­sı­na hiz­met et­ti. Bu hiz­me­ti ya­par­ken de ada­let­siz­li­ği or­ta­dan kal­dır­dı­” de­di. Tar­sus­lu yurt­taş­la­rın yo­ğun il­gi gös­ter­di­ği Baş­kan Se­çer “Ge­le­ce­ği hep bir­lik­te ve genç­ler­le be­ra­ber in­şa edi­yo­ruz. Ge­le­ce­ği­mi­zin umu­du ve ya­rın­la­rı­mız siz­ler­si­niz. Siz­ler bi­zi ha­ya­ta bağ­lı­yor­su­nuz, mo­ra­li­mi­zi yük­sel­ti­yor­su­nuz. Siz­ler Mus­ta­fa Ke­mal’in genç­le­ri­si­niz, siz­ler­le övünç du­yu­yo­ru­z” de­di. Tar­sus’un bir me­de­ni­yet­ler be­şi­ği ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Se­çer, ta­ri­hiy­le ve kül­tü­rüy­le dün­ya­nın en say­gın yer­le­şim yer­le­rin­den ve ev­li­ya­lar ken­ti ol­du­ğun­dan söz ede­rek, “Tar­sus de­mek be­re­ket de­mek, Tar­sus de­mek ba­rış de­mek, kar­deş­lik de­mek, bir ara­da dost­ça ya­şa­mak de­mek. Tar­sus­lu­lar mi­sa­fir­per­ver­dir, kom­şu­la­rı has­ta ol­du­ğu za­man bir tas çor­ba alır, kom­şu­su­na gi­der, onu zi­ya­ret eder, ba­kı­ma ih­ti­ya­cı var­sa ya­par, kar­nı aç­sa do­yu­rur, onun üs­tü kir­li ise de­ğiş­ti­rir. Tar­sus­lu­lar yar­dım­se­ver­dir, ali­ce­nap in­san­lar­dı­r” di­ye ko­nuş­tu. Mer­sin’in en yük­sek nü­fu­sa sa­hip olan ve ta­rih­sel sü­reç bo­yun­ca bu böl­ge­nin eko­no­mi­si­ne yön ver­miş Tar­sus’a hiz­met et­me­nin gö­rev­le­ri ol­du­ğun­dan bah­se­den Se­çer, “Hem­şeh­ri­niz Va­hap Se­çer 5 yıl­lık sü­re­de sa­de­ce Tar­sus’a de­ğil; Mer­sin’in tüm il­çe­le­ri­ne, To­ros Dağ­la­rı’na ve ova­sı­na hiz­met et­ti. Bu hiz­me­ti ya­par­ken de ada­le­ti sağ­la­dı, ada­let­siz­li­ği or­ta­dan kal­dır­dı. ‘Bu il­çe ba­na oy ver­di, bu ma­hal­le ba­na oy ver­me­di. Bun­lar ben­den, bun­lar ben­den de­ğil. Bun­la­rı se­ve­rim, bun­la­rı sev­mem’ de­me­di. Çün­kü hem­şeh­ri­ni­zin kal­bi in­san sev­gi­siy­le do­lu. İn­san­la­rı ayır­ma­dı, onun için hiz­met et­ti­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “HAL­KIN PA­RA­SI­NI HAL­KA HAR­CI­YO­RU­Z” Tar­sus’a sa­de­ce yol ya­pım ça­lış­ma­la­rı için 4,5 yıl­lık sü­re­de 607 mil­yon TL büt­çe ayır­dık­la­rın­dan söz eden Se­çer,  “Bu ma­li­yet, bu­gü­nün pa­ra­sıy­la 1,5 mil­yar TL’den aşa­ğı­ya de­ğil­dir. Tar­sus’umu­za he­la­li hoş ol­sun, Tar­sus’umu­za ya­kı­şır. Bu pa­ra si­zin pa­ra­nız, bi­ze siz­le­rin ver­gi­sin­den ge­li­yor. Di­yor­lar ki; ‘Biz hü­kü­met ola­rak be­le­di­ye­le­rin pa­yı­nı ar­tır­dık, on­la­ra çok pa­ra gön­de­ri­yo­ruz.’ İyi de ki­min pa­ra­sı­nı ki­me gön­de­ri­yor­sun? Hal­kın pa­ra­sı­nı hal­ka har­ca­mak üze­re gön­de­ri­yor­sun. Bu hal­ka he­lal ol­sun. On­la­rın pa­ra­sı. Ta­bi ki har­ca­ya­ca­ğız. Faz­la­sı­nı, çok da­ha faz­la­sı­nı hak edi­yor­su­nuz. Ka­za­nı­yor­su­nuz ödü­yor­su­nuz, ma­zot ya­kı­yor­su­nuz ödü­yor­su­nuz, elek­trik tü­ke­ti­yor­su­nuz ödü­yor­su­nuz, ha­va alı­yor­su­nuz ha­va­dan bi­le ver­gi alı­nı­yor. Bu pa­ra­lar si­ze he­lal­dir, bu hiz­met siz­le­rin hak­kı­dı­r” di­ye ko­nuş­tu. Hiz­met­le­ri­nin hız kes­me­den de­vam ede­ce­ği­ni kay­de­den Se­çer, Tar­sus’a ikin­ci 5 yıl­da tram­vay yap­ma sö­zü ver­di. “Sö­züm söz­dü­r” di­yen Se­çer, “12 ki­lo­met­re­lik ön pro­je­yi yap­tık, Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ve Alt Ya­pı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nde onay aşa­ma­sın­da. Ben gö­rev­de ol­du­ğum sü­re içe­ri­sin­de siz­le­ri Tar­sus tram­va­yı­na ka­vuş­tu­ra­ca­ğım. 5 yıl­lık sü­re içe­ri­sin­de önem­li hiz­met­ler yap­tık. Ge­le­cek dö­nem­ler­de ya­pa­ca­ğı­mız ça­lış­ma­la­rın, hiz­met­le­rin pro­je­le­ri­ni ha­zır­la­dı­k” di­ye ko­nuş­tu. Ay­nı za­man­da her yaş­tan va­tan­da­şın va­kit ge­çi­re­bi­le­ce­ği bir sos­yal te­si­sin de Şe­la­le Otel ye­ri­ne ya­pı­la­ca­ğı­nı du­yu­ran Se­çer, “Ço­cuk­la­rı­nı­zı alıp hoş­ça va­kit ge­çi­re­ce­ği­niz alan­lar ya­ra­ta­ca­ğız. Ço­cuk­la­rın ti­yat­ro, film iz­le­me­si için sa­lon­lar ola­cak, otu­rup kah­val­tı ya­pıp, çay­kah­ve içe­ce­ği­niz alan­lar ola­cak. Bu­nun sö­zü­nü de si­ze ve­ri­yo­ru­m” de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)