ATATÜRK’ÜN TARSUS’A GELİŞİNİN 100. YILI COŞKUYLA KUTLANDI

abdullah - 18 Mart 2023 Cumartesi

ATATÜRK’ÜN TARSUS’A GELİŞİNİN 100. YILI COŞKUYLA KUTLANDI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

“Tar­sus­lu­lar si­zin­le gu­rur du­yu­yo­ru­m” di­ye­rek pek çok kez Tar­sus’u zi­ya­ret eden Bü­yük Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün, 17 Mart 1923 gü­nü ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­re­tin 100’ün­cü yıl dö­nü­mü Tar­sus’ta coş­kuy­la kut­lan­dı. Tar­sus Be­le­di­ye­si, Ata­türk'ün Tar­sus'a ge­li­şi­nin 100’ün­cü yıl dö­nü­mü­nü bir di­zi et­kin­lik­le kut­la­dı. Dü­zen­le­nen tö­re­ne Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, il­çe pro­to­ko­lü, ga­zi­ler, öğ­ren­ci­ler ve pek çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı. İlk ola­rak Tar­sus Tren Ga­rı’nda Ata­türk’ün tem­si­li kar­şı­lan­ma­sı ile baş­la­yan prog­ram, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’na Be­le­di­ye Ban­do­su eş­li­ğin­de ya­pı­lan yü­rü­yüş kor­te­ji ile de­vam et­ti. Mey­dan­da Ata­türk Anı­tı­na, Kay­ma­kam­lık Ma­ka­mı Çe­len­gi, Tar­sus Be­le­di­ye­si Baş­kan­lı­ğı Çe­len­gi,  Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Çe­len­gi ve Ku­va­yi Mil­li­ye Mü­ca­hit­ler Der­ne­ği Çe­len­gi su­nu­la­rak, say­gı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı okun­du. Ar­dın­dan ken­tin çe­şit­li okul­la­rın­dan ka­tı­lım sağ­la­yan öğ­ren­ci­ler şi­ir­ler oku­du. “TÜM KAH­RA­MAN­LA­RI­MI­ZI MİN­NET­LE ANI­YO­RU­M” Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan 100. yı­lı kut­la­ya­rak, “Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin Ku­ru­cu­su Baş­ko­mu­tan Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk, tam 100 yıl ön­ce bu­gün, Fran­sız iş­gal kuv­vet­le­ri­ne bü­yük bir di­re­niş­le kar­şı ko­yan Çu­ku­ro­va böl­ge­si­ne ge­le­rek Tar­sus'umu­zu zi­ya­ret et­ti.  Ulu Ön­de­ri­miz Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'ün Tar­sus'a ge­li­şi­nin 100. yı­lı kut­lu ol­sun. Tüm kah­ra­man­la­rı­mı­zı min­net­le anı­yo­rum.” de­di. (HA­BER MER­KE­Zİ)