BAŞKAN SEÇER, TGRT HABER TV'DE ‘GÜNDEM EKONOMİ’ PROGRAMININ KONUĞU OLDU

abdullah - 18 Mart 2023 Cumartesi

BAŞKAN SEÇER, TGRT HABER TV'DE ‘GÜNDEM EKONOMİ’ PROGRAMININ KONUĞU OLDU

TV KONUĞU OLDU

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, TGRT Ha­ber TV'de Yap­rak Hır­ka Yıl­dız ile ‘Gün­dem Eko­no­mi’ prog­ra­mı­nın can­lı ya­yın ko­nu­ğu ol­du. Şan­lı­ur­fa, Ma­lat­ya ve Adı­ya­man’ı vu­ran sel fe­la­ke­ti­ne iliş­kin ko­nu­şan Baş­kan Se­çer, “A­dı­ya­man'da 1 va­tan­da­şı­mız ha­ya­tı­nı kay­bet­miş. Al­lah'tan rah­met di­li­yo­ru­m” de­di. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ta­ra­fın­dan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne Adı­ya­man’ın ko­or­di­nas­yo­nu­nun ve­ril­di­ği­ni ve şu an­da ora­da da bir 670 kon­tey­ner­lik kon­tey­ner kent oluş­tur­duk­la­rı­nı kay­de­den Se­çer, “Yak­la­şık 3 bin 500, 4 bin in­sa­nı­mı­zın da ya­şa­ya­bi­le­ce­ği bir alan ça­lış­ma­mız var. Sü­rat­le de ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam edi­yor. Önü­müz­de­ki gün­ler­de de va­tan­daş­la­rı­mı­zı ora­ya ala­ca­ğız. Ta­bi ki bu­nu AFAD ile be­ra­ber yü­rü­tü­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. Mer­sin Bü­yük­şe­hir ola­rak ya­ra­la­rın bir an ön­ce sa­rıl­ma­sı için el­le­rin­den ge­len kat­kı­yı sun­duk­la­rı­nı vur­gu­la­yan Se­çer, “A­dı­ya­man'a da­ha ön­ce de git­tim, bu­lun­dum ve önü­müz­de­ki gün­ler­de, he­le he­le şim­di bu sel afe­tin­den son­ra da ta­bi ki ye­rin­de gi­dip ya­pa­bi­le­cek­le­ri­mi­zi, mü­da­ha­le ede­bi­le­ce­ği­miz alan­la­rı ora­da göz­lem­le­ye­ce­ği­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.Mer­ke­zi Hü­kü­met’ten bek­len­ti­le­ri­ni de di­le ge­ti­ren Se­çer, “Baş­ta, ge­ci­ken ya­tı­rım­la­rı­mız, Mer­ke­zi Hü­kü­met’in iz­ni­ne bağ­lı ya da Mer­ke­zi Hü­kü­met’e bağ­lı ku­rum­la­rın yap­tı­ğı ya­tı­rım­la­rın bir an ön­ce ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ge­re­ki­yor. Ar­dı­na da nü­fus ar­tı­şın­dan kay­nak­lı ye­ni pro­jek­si­yon ve ye­ni pro­je­le­rin Mer­sin'de ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­nin ive­di ol­du­ğu­nu bir kez da­ha ha­tır­lat­mak is­ti­yo­ru­m” de­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, TGRT Ha­ber TV'de Yap­rak Hır­ka Yıl­dız ile Gün­dem Eko­no­mi prog­ra­mı­nın can­lı ya­yın ko­nu­ğu ol­du.  Baş­kan Se­çer, ya­şa­nan dep­rem fe­la­ke­ti­nin ar­dın­dan Mer­sin’e yak­la­şık 400 bi­ne ya­kın gö­çün ol­du­ğu­nu ve bu ya­şa­nan ani nü­fus ha­re­ke­ti do­la­yı­sıy­la da ge­ci­ken ya­tı­rım­la­rın bir an ön­ce ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği is­te­ği­ni yi­ne­le­di. Baş­kan Se­çer, “Nü­fus ar­tı­şın­dan kay­nak­lı ye­ni pro­jek­si­yon ve ye­ni pro­je­le­rin Mer­sin'de ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­nin ive­di ol­du­ğu­nu bir kez da­ha ha­tır­lat­mak is­ti­yo­ru­m” de­di. Yap­rak Hır­ka Yıl­dız’ın dep­rem böl­ge­si Şan­lı­ur­fa, Ma­lat­ya ve Adı­ya­man’ı vu­ran sel fe­la­ke­ti­ne iliş­kin, “Si­zin böl­ge­den yar­dım çık­tı mı o nok­ta­ya doğ­ru?” so­ru­su üze­ri­ne Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer,  dün Ha­tay’da dep­rem böl­ge­sin­de bu­lun­du­ğu­nu ve ora­sı­nın da yo­ğun ya­ğış al­dı­ğı­nı söy­le­di. Baş­kan Se­çer, “Dün Ha­tay böl­ge­sin­dey­dim ben. Yo­ğun bir ya­ğış var­dı ve Do­ğu’ya doğ­ru za­ten ya­ğış yo­ğun­la­şı­yor­du. Tam da Adı­ya­man, Ma­lat­ya, Şan­lı­ur­fa; o böl­ge­ler­de yo­ğun ya­ğış al­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­rim. Za­ten Mer­sin de ya­ğış­lı. Adı­ya­man'da 1 va­tan­da­şı­mız ha­ya­tı­nı kay­bet­miş, ha­be­ri gel­di. Al­lah'tan rah­met di­li­yo­rum. Dep­rem fe­la­ke­ti­nin üze­ri­ne bir de sel fe­la­ke­ti ya­şan­dı. Ha­tay'da da aşı­rı ya­ğış­lar, özel­lik­le ça­dır­kent­ler­de bü­yük so­run­la­ra se­be­bi­yet ver­miş. Di­ğer böl­ge­ler­de de ay­nı du­rum­la kar­şı kar­şı­ya ka­lı­yo­ru­z” de­di.“Ya­ra­la­rın bir an ön­ce sa­rıl­ma­sı için eli­miz­den ge­len kat­kı­yı sağ­lı­yo­ru­z” Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ta­ra­fın­dan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak Adı­ya­man’ın ko­or­di­nas­yo­nu­nun ken­di­le­ri­ne ve­ril­di­ği­ni ha­tır­la­tan Baş­kan Se­çer, “A­dı­ya­man'da şu an­da biz kon­tey­ner kent imal edi­yo­ruz. Bir kent ya­pı­yo­ruz 670 kon­tey­ner­lik. Yak­la­şık 3 bin 500, 4 bin in­sa­nı­mı­zın da ya­şa­ya­bi­le­ce­ği bir alan ça­lış­ma­mız var. Çok da te­fer­ru­at­lı, ga­yet gü­zel, alt­ya­pı­sı, üst­ya­pı­sı, sos­yal do­na­tı alan­la­rıy­la, hat­ta sah­ra has­ta­ne­si ile çok gü­zel bir kon­tey­ner kent oluş­tu­ru­yo­ruz. Sü­rat­le de ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam edi­yor. Önü­müz­de­ki gün­ler­de de va­tan­daş­la­rı­mı­zı ora­ya ala­ca­ğız. Ta­bi ki bu­nu AFAD ile be­ra­ber yü­rü­tü­yo­ruz. Bi­zim di­ğer be­le­di­ye­le­ri­miz de, bi­zim dı­şı­mız­da be­le­di­ye­le­ri­miz var. Ay­dın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­miz, il be­le­di­ye­si ola­rak Bo­lu ve Bur­dur ve il­çe be­le­di­ye­le­ri­miz­le be­ra­ber bu ça­lış­ma­la­rı sür­dü­rü­yo­ruz. Bir ime­ce şek­lin­de ama ko­or­di­nas­yon Mer­sin Bü­yük­şe­hir’e ai­t” di­ye ko­nuş­tu. Böl­ge­de su­nu­lan sos­yal yar­dım­lar ile sağ­lık ala­nın­da­ki yar­dım­la­rın­dan da söz eden Baş­kan Se­çer, “O­ra­da ay­rı­ca bi­zim Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­miz­den ar­ka­daş­la­rı­mız var. Hem psi­ko­sos­yal des­tek­ler su­nu­yor­lar, ala­nı ta­rı­yor­lar. Dok­tor­la­rı­mız var, diş he­kim­le­ri­miz var. Va­tan­daş­la­rı­mız­la iç içe biz de Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak bu fe­la­ket­ten son­ra ya­ra­la­rın bir an ön­ce sa­rıl­ma­sı için eli­miz­den ge­len kat­kı­yı sağ­lı­yo­ruz. Za­ten Adı­ya­man'a da­ha ön­ce de git­tim, bu­lun­dum ve önü­müz­de­ki gün­ler­de, he­le he­le şim­di bu sel afe­tin­den son­ra da ta­bi ki ye­rin­de gi­dip ya­pa­bi­le­cek­le­ri­mi­zi, mü­da­ha­le ede­bi­le­ce­ği­miz alan­la­rı ora­da göz­lem­le­ye­ce­ği­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “A­ni bir nü­fus ha­re­ke­ti, ya­şam akı­şı içe­ri­sin­de­ki den­ge­le­re olum­suz te­sir ede­ce­k” Yap­rak Hır­ka Yıl­dız’ın, “Mer­sin'in de ya­şa­mış ol­du­ğu sı­kın­tı­lar var. Yo­ğun göç al­tın­da. Ay­nı Mer­sin gi­bi Kon­ya ve An­tal­ya'yı da gö­rü­yo­ruz ta­bi ki. Bek­len­ti­ler ne­ler­dir, han­gi an­lam­da eğer ön­lem alın­maz­sa bir ta­kım sı­kın­tı­lar ya­şa­na­cak?” so­ru­su üze­ri­ne Baş­kan Se­çer, in­san­la­rın ilk gün­ler­den iti­ba­ren hem afet böl­ge­si­ne çok ya­kın bir il ol­ma­sın­dan hem de böl­ge ile ak­ra­ba­lık iliş­ki­le­ri­nin yo­ğun ol­ma­sın­dan do­la­yı Mer­sin’in yo­ğun bir göç al­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Baş­kan Se­çer bu ko­nuy­la il­gi­li, su tü­ke­ti­mi, ka­tı atık mik­ta­rı, Çağ­rı Mer­ke­zi’ne ge­len çağ­rı­lar, tra­fik ve fi­yat­lar­da­ki ar­tış gi­bi re­fe­rans alı­na­bi­le­cek bir­çok ve­ri ol­du­ğu­nu kay­de­de­rek, “Bun­lar üze­rin­den git­ti­ği­miz za­man 350400 bin ci­va­rın­da va­tan­da­şı­mı­zın bu­ra­ya gel­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz.  Bu 350 bin va­tan­da­şı­mız yer­li va­tan­da­şı­mız, 50 bin de sı­ğın­ma­cı gel­di­ği­ni var­say­dı­ğı­mız za­man da 400 bin çok ra­hat bu­ra­da ora­dan in­san gel­di. Ta­bi bu ani bir nü­fus ha­re­ke­ti ol­du­ğu için, ken­tin alt­ya­pı­sı­na, üst­ya­pı­sı­na, nor­mal sü­re­gi­den ya­şam akı­şı içe­ri­sin­de­ki den­ge­le­re de olum­suz te­sir ede­cek. Bu do­ğal­dır. Bun­da bir şi­ka­yet çı­kart­ma­yın lüt­fen. Mut­la­ka bun­lar bi­zim yurt­ta­şı­mız, va­tan­da­şı­mız, on­la­rı bağ­rı­mı­za ba­sa­ca­ğız, ora­da bir so­run yo­k” de­di. “Ön­gö­rü­lü pro­jek­si­yon­lar ya­pıp, der­hal ön­lem al­ma­nız ge­re­ki­yo­r” Oluş­tu­ru­lan Ge­çi­ci Ba­rın­ma Mer­kez­le­rin­de hem Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin hem de di­ğer ku­rum­la­rın va­tan­daş­la­ra el­le­rin­den ge­len hiz­me­ti yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Se­çer, “Tüm gay­ret­le­ri­miz­le, ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mız­la be­ra­ber 24 sa­at on­la­rın ya­nın­da olu­yo­ruz ama bu bir re­ali­te. Bu­nu gör­mek la­zım ve bu ge­len va­tan­daş­la­rı­mı­zın önem­li bir kıs­mı­nın da bir sü­re, bel­ki de da­ha da uzun sü­re, bel­ki de ha­yat­la­rı bo­yun­ca bu­ra­yı ken­di­le­ri­ne mem­le­ket edi­ne­bi­le­cek­le­ri­ni gö­rü­yo­ruz. Bu­nun için ka­hin ol­ma­ya ge­rek yok. Da­ha ön­ce­ki ya­şa­nan dün­ya­da, ül­ke­miz­de­ki bu tip do­ğal afet­ler ya da fark­lı ge­rek­çe­ler­le yo­ğun göç­le­rin ya­şan­dı­ğı dö­nem­ler­de­ki tab­lo­la­ra ba­ka­rak bu­nu çı­kar­ta­bi­li­riz. Ben bu ön­gö­rü­yü ya­pı­yo­rum ken­tin Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak; 3540 bin ai­le­nin bu­ra­da ka­la­bi­le­ce­ği­ni ön­gö­rü­yo­rum şim­di­den. Bu da 200250 bin nü­fus de­mek­tir. Bu ken­tin za­ten dep­rem ön­ce­si yer­li nü­fu­su 1.9 mil­yon, 400 bin de sı­ğın­ma­cı yü­kü var­dı, 2.3 mil­yon nü­fu­su var­dı. Bu son dep­rem do­la­yı­sıy­la nü­fus trans­fe­rin­den son­ra, göç­ten son­ra bu nü­fus şu an­da yak­la­şık ola­rak 2.7 mil­yon se­vi­ye­le­ri­ne gel­di ve ge­ri dö­nüş­ler de ol­sa bu­nun 2 bu­çuk mil­yon­la­rın aşa­ğı­sın­da bun­dan son­ra Mer­sin'de ol­ma­ya­ca­ğı­nı çok net söy­le­ye­bi­li­rim. Bu ne­den­le de ta­bi ki ön­gö­rü­lü pro­jek­si­yon­lar ya­pıp, der­hal ön­lem al­ma­nız ge­re­ki­yo­r” şek­lin­de ko­nuş­tu. Baş­kan Se­çer son ola­rak ise;  “Mut­la­ka biz be­le­di­ye ola­rak gö­re­vi­mi­zi ya­pa­ca­ğız ama Mer­ke­zi Hü­kü­met’ten de bek­len­ti­le­ri­mi­zi bir kez da­ha si­zin ara­cı­lı­ğı­nız­la bu­ra­da tek­rar ede­yim. Baş­ta, ge­ci­ken ya­tı­rım­la­rı­mız, Mer­ke­zi Hü­kü­met’in iz­ni­ne bağ­lı ya da Mer­ke­zi Hü­kü­met’e bağ­lı ku­rum­la­rın yap­tı­ğı ya­tı­rım­la­rın bir an ön­ce ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ge­re­ki­yor. Ar­dı­na da nü­fus ar­tı­şın­dan kay­nak­lı ye­ni pro­jek­si­yon ve ye­ni pro­je­le­rin Mer­sin'de ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­nin ive­di ol­du­ğu­nu bir kez da­ha ha­tır­lat­mak is­ti­yo­ru­m” de­di.