BÜYÜKŞEHİR, DEPREMZEDELERE HEM BARINMA  HEM DE PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETİ VERİYOR

abdullah - 18 Mart 2023 Cumartesi

BÜYÜKŞEHİR, DEPREMZEDELERE HEM BARINMA HEM DE PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETİ VERİYOR

PSİKOSOSYAL DESTEK

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Kah­ra­man­ma­raş dep­re­mi­nin ar­dın­dan kent­le­rin­den ay­rı­la­rak Mer­sin’e ge­len dep­rem­ze­de­ler­den 7 bin 500’üne ba­rın­ma im­ka­nı sun­du. Bün­ye­sin­de­ki te­sis­ler, spor sa­lon­la­rı, yurt gi­bi alan­la­rı ‘Ge­çi­ci Ba­rın­ma Ala­nı’ ola­rak be­lir­le­yen Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, bu alan­lar­da sağ­la­dı­ğı psi­ko­sos­yal des­tek­le de, dep­rem­ze­de­ler­de olu­şan trav­ma­la­rın et­ki­si­ni azalt­ma­ya ça­lı­şı­yor. Uz­man psi­ko­log ve psi­ko­lo­jik da­nış­man­la­rıy­la top­lam 3 bin 111 bi­re­ye hiz­met ve­ren Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, özel­lik­le de ço­cuk­lar­da olu­şan dep­rem kor­ku­su ve et­ki­le­ri­ni en aza in­dir­mek için has­sa­si­yet gös­te­ri­yor. Bu­gü­ne ka­dar top­lam­da 7 bin 500 dep­rem­ze­de, Ge­çi­ci Ba­rın­ma Alan­la­rı’ndan ya­rar­lan­dı Dep­rem ol­du­ğu an­dan iti­ba­ren gü­ven­li alan ola­rak Mer­sin’e ge­len dep­rem­ze­de­le­rin bir kıs­mı, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ge­çi­ci ba­rın­ma alan­la­rın­da ko­nak­la­dı. Dep­rem­ze­de­ler­den bir bö­lü­mü ba­rın­ma alan­la­rın­dan fay­da­lan­dık­tan son­ra ay­rı­lır­ken, bir bö­lü­mü de ilk gün­den iti­ba­ren ba­rın­ma alan­la­rın­da kal­ma­ya de­vam edi­yor. 6 Şu­bat dep­rem­le­ri­nin ar­dın­dan Mer­sin’e ge­len dep­rem­ze­de­ler­den top­lam­da 7 bin 500’ü Bü­yük­şe­hir’in ba­rın­ma alan­la­rın­dan fay­da­la­nır­ken, ha­li­ha­zır­da da 3 bin 81 ki­şi ba­rın­ma­ya de­vam edi­yor. Sos­yal do­na­tı alan­la­rı ve kreş­ler­le, dep­re­min et­ki­le­ri azal­tıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor Dep­rem­ze­de­le­rin ön­ce­lik­li ih­ti­yaç­la­rın­dan bi­ri olan ba­rın­ma so­ru­nu­na çö­züm su­nan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, dep­re­min oluş­tur­du­ğu psi­ko­lo­jik et­ki­le­ri de en aza in­dir­mek için önem­li ça­lış­ma­la­ra im­za atı­yor. Oluş­tur­du­ğu ge­çi­ci ba­rın­ma alan­la­rın­da ye­mek, kı­ya­fet gi­bi ön­ce­lik­li ih­ti­yaç­la­rı sağ­la­yan Bü­yük­şe­hir, dep­re­min psi­ko­lo­jik an­lam­da yı­kı­cı et­ki­le­ri­ni de en aza in­dir­mek adı­na, ye­tiş­kin­ler ve genç­ler için sos­yal do­na­tı alan­la­rı, ço­cuk­lar için ise kreş ve ço­cuk oyun alan­la­rı oluş­tur­du.Bü­yük­şe­hir, oluş­tur­du­ğu bas­ket­bol ve vo­ley­bol sa­ha­sı gi­bi sos­yal do­na­tı alan­la­rı ile genç­le­rin ve ye­tiş­kin­le­rin ke­yif­li za­man ge­çir­me­si­ni ve sos­yal­leş­me­si­ni sağ­lı­yor. Ay­nı za­man­da ta­lep eden dep­rem­ze­de­ler için de psi­ko­sos­yal des­tek ve­ren Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si,  kreş ve ço­cuk oyun alan­la­rı ile de mi­nik­le­rin, dep­rem­le il­gi­li trav­ma­la­rı­nı at­la­ta­bil­me­le­ri için des­tek sağ­lı­yor. Baş­ta ço­cuk­lar ol­mak üze­re tüm dep­rem­ze­de­ler için hu­zur­lu ve mut­lu bir or­tam oluş­tu­ran Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, 3 bin 111 bi­re­ye psi­ko­sos­yal des­tek sağ­la­dı. Coş­ku­ner: “Yak­la­şık 7 bin 500 ki­şi­nin ba­rın­ma ih­ti­ya­cı­na ce­vap ver­di­k” Kent Ka­tı­lı­mı ve Si­vil Top­lum ile İliş­ki­ler Şu­be Mü­dü­rü Ça­ğan Coş­ku­ner, “6 Şu­bat’ta dep­rem fe­la­ke­ti ol­duk­tan he­men son­ra Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Kriz Mer­ke­zi oluş­tur­du. Bi­zim şu­be mü­dür­lü­ğü­mü­zün so­rum­lu­lu­ğu as­lın­da Kriz Mer­ke­zi’nde, ili­mi­ze ge­len dep­rem­ze­de­le­rin ko­nak­la­ma ih­ti­yaç­la­rı­nı ve ba­rın­ma sü­reç­le­ri­ni ko­or­di­ne et­mek­ti. Bu kap­sam­da ilk gün­ler­de bi­ze kon­ten­jan bil­gi­si ve­ren otel­ler, ken­di yurt alan­la­rı­mız gi­bi yer­le­ri hiz­me­te aç­tık. Fa­kat da­ha son­ra, ge­len nü­fu­sun faz­la ol­du­ğu­nu ön­gö­re­rek top­lu ba­rın­ma alan­la­rı­nı ha­ya­ta ge­çir­di­k” de­di. Ye­ni­şe­hir Fu­ar Ala­nı’nın ya­nı sı­ra Gül­nar, Er­dem­li, Tar­sus, Me­zit­li ve Ak­de­niz il­çe­le­rin­de de ba­rın­ma alan­la­rı ol­du­ğu­nu ifa­de eden Coş­ku­ner, “Şu an­da yak­la­şık 3 bin ka­dar ki­şi­ye ba­rın­ma hiz­me­ti sağ­lı­yo­ruz. Dep­re­min ol­du­ğu ilk gün­den gü­nü­mü­ze ka­dar ise, top­lam­da yak­la­şık 7 bin 500 ki­şi­nin ba­rın­ma ih­ti­ya­cı­na ce­vap ver­dik. Ba­rın­ma alan­la­rı­mız­da 3 öğün ye­me­ğin ya­nı sı­ra, kı­ya­fet ve hij­yen ekip­man des­te­ği ve­ri­yo­ruz. Re­vi­ri­miz sa­ye­sin­de gün­lük dok­tor kon­tro­lü sağ­la­ya­bi­li­yo­ruz. Bu­na ek ola­rak da psi­ko­sos­yal des­tek sü­reç­le­riy­le, dep­rem trav­ma­sı ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mı­zın yan­la­rın­da ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak, ken­ti­mi­ze ge­len dep­rem­ze­de­le­rin ya­ra­la­rı­nı sar­ma­ya de­vam ede­ce­ği­z” di­ye ko­nuş­tu. Çe­vi­ker: “3 bin 111 ki­şi­ye psi­ko­sos­yal des­tek sağ­lan­dı­” Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Eği­tim Hiz­met­le­ri Şu­be Mü­dür­lü­ğü’nde Psi­ko­lo­jik Da­nış­man ola­rak gö­rev ya­pan Duy­gu Çe­vi­ker, ba­rın­ma alan­la­rın­da ver­dik­le­ri psi­ko­sos­yal des­tek­ler­den bah­se­de­rek, “Dep­rem­den et­ki­le­nen va­tan­daş­la­rı­mı­zın, sa­de­ce te­mel ih­ti­yaç­la­rın­da de­ğil, ay­nı za­man­da psi­ko­so­yal alan­da da ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da yan­la­rın­da olu­yo­ruz. Afe­tin ya­şan­dı­ğı gün­den bu ya­na, ba­rın­ma alan­la­rı­mız­da ala­nın­da uz­man psi­ko­log ve psi­ko­lo­jik da­nış­man­la­rı­mız­la, her yaş gru­bun­dan bi­re­ye hiz­met ve­ri­yo­ruz. MER­Cİ, Ye­ni­şe­hir Fu­ar Ala­nı, Halk­kent, Er­kek Öğ­ren­ci Yur­du, Er­dem­li Ha­li ol­mak üze­re tüm top­lan­ma alan­la­rı­mız­da ve 10 il­çe­de­ki 18 kurs mer­ke­zi­miz­de, 3 bin 111 ki­şi­ye psi­ko­sos­yal des­tek sağ­lan­dı. Sa­de­ce dep­rem böl­ge­le­rin­den ge­len va­tan­daş­la­ra de­ğil, Mer­sin’de ya­şa­yıp psi­ko­lo­jik ola­rak et­ki­le­nen her­ke­se yö­ne­lik ça­lış­ma­lar ya­pı­yo­ruz. Bi­rey­sel gö­rüş­me­le­re ek ola­rak, yaş grup­la­rı­na gö­re ya­pı­lan et­kin­lik­ler­le trav­ma et­ki­le­ri­ni azalt­mak, on­la­rın yan­la­rın­da ol­du­ğu­mu­zu his­set­tir­mek ve sos­yal uyum sü­re­ci­ni hız­lan­dır­mak için ça­lış­ma­la­rı­mı­zı yü­rü­tü­yo­ru­z” de­di.