BAŞKAN YILMAZ’DAN, PANDEMİDE VEFAT EDEN SAĞLIK KAHRAMANLARININ AİLELERİNE ANLAMLI MEKTUP

abdullah - 18 Mart 2023 Cumartesi

BAŞKAN YILMAZ’DAN, PANDEMİDE VEFAT EDEN SAĞLIK KAHRAMANLARININ AİLELERİNE ANLAMLI MEKTUP

ANLAMLI MEKTUP

(TO­ROS­LAR BLD.) To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı At­sız Af­şın Yıl­maz, pan­de­mi dö­ne­min­de fe­da­kâr­ca ça­lı­şan ve bu uğur­da Co­vid19’a ya­ka­la­na­rak ya­şa­mı­nı yi­ti­ren sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın ai­le­le­ri­ni, 14 Mart Tıp Bay­ra­mı’nda unut­ma­dı.Baş­kan Yıl­maz, sağ­lık kah­ra­man­la­rı­nın ai­le­le­ri­ne mek­tup ya­za­rak, acı­la­rı­nı pay­laş­tı, sa­bır ve me­ta­net di­le­di. Baş­kan Yıl­maz ta­ra­fın­dan ka­le­me alı­nan mek­tup, sağ­lık kah­ra­man­la­rı­nın ya­kın­la­rı­nı duy­gu­lan­dır­dı. “Pan­de­mi­nin Kah­ra­man­la­rı Sağ­lık Ça­lı­şan­la­rı­dı­r” Mer­sin’de ko­ro­na­vi­rüs­ten ha­ya­tı­nı kay­be­den 25 sağ­lık ça­lı­şa­nı­nın ka­ide­le­ri­nin yer al­dı­ğı Sağ­lık Kah­ra­man­la­rı Par­kı’nı ken­te ka­zan­dı­ra­rak Sağ­lık or­du­su­na it­haf eden Baş­kan Yıl­maz mek­tu­bun­da, Co­vid19’a ya­ka­la­na­rak ha­ya­tı­nı kay­be­den sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nı unut­ma­ya­cak­la­rı­nı di­le ge­ti­re­rek; “Ma­ale­sef bu yıl­ki Tıp Bay­ra­mı’nı bu­ruk ge­çi­ri­yo­ruz. He­pi­miz bi­li­yo­ruz ki, kah­ra­man­lık sa­de­ce sa­vaş cep­he­le­rin­de ol­maz. Biz­ler, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­zın sa­bır­la, fe­da­kâr­lık­la ver­dik­le­ri bu mü­ca­de­le­ye hep bir­lik­te şa­hit ol­duk.  Bu zor sü­reç­te  “Ya­şa­mak mı, ya­şat­mak mı?” so­ru­su­na ‘ya­şat­mak’ di­ye ce­vap ver­di­ler. Ve can­la­rı pa­ha­sı­na var güç­le­riy­le bu mü­ca­de­le­yi omuz­la­dı­lar. Her­ke­sin evin­de ka­la­rak ken­di­ni izo­le et­me­ye ça­lış­tı­ğı bir dö­nem­de ai­le­le­rin­den uzak­ta bü­yük öz­ve­riy­le ça­lı­şan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mız­la gu­rur du­yu­yo­ru­z” de­di. “To­ros­lar Be­le­di­ye­si ola­rak her za­man ya­nı­nız­da ol­ma­ya de­vam ede­ce­ği­z” di­yen Baş­kan Yıl­maz; “Bu uğur­da ha­ya­tı­nı kay­be­den sağ­lık kah­ra­man­la­rı­mı­zın anı­sı­nı ya­şat­mak için 2021 yı­lı­nın 14 Mart Tıp Bay­ra­mı’nda siz de­ğer­li ai­le­le­ri­miz­le bir­lik­te açı­lı­şı­nı yap­tı­ğı­mız Sağ­lık Kah­ra­man­la­rı Anıt Par­kı’nı, sağ­lık or­du­mu­za it­haf et­tik. Mil­le­ti­mi­zin, dev­le­ti­mi­zin, top­lu­mu­mu­zun sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­za olan min­net­tar­lı­ğı­nın bir ni­şa­ne­si ol­sun is­te­dik. Bu anıt park sa­de­ce To­ros­lar’ın de­ğil, sa­de­ce Mer­sin’in de­ğil, Tür­ki­ye’nin her kö­şe­sin­de gö­rev ya­pan tüm sağ­lık kah­ra­man­la­rı­nın­dır. Bu mü­ca­de­le­de ya­şa­mı­nı yi­ti­ren sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­za Al­lah’tan rah­met, gö­re­vi ba­şın­da olan­la­ra sağ­lık­lı ömür­ler di­li­yo­rum.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Baş­kan Yıl­maz’ın mek­tu­bu­nu alan pan­de­mi kah­ra­man­la­rı­nın ya­kın­la­rı ise ha­tır­lan­mış ol­mak­tan duy­duk­la­rı mut­lu­lu­ğu di­le ge­ti­re­rek; “To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın At­sız Af­şın Yıl­maz, biz­le­rin her za­man ya­nın­da. Bu an­lam­lı gün­de de yi­ne biz­le­ri unut­ma­dı. Ken­di­si­ne te­şek­kür edi­yo­ru­z” de­di.