MHP’Lİ BAKİ ŞİMŞEK, 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ İÇİN ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI

abdullah - 17 Mart 2023 Cuma

MHP’Lİ BAKİ ŞİMŞEK, 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ İÇİN ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI

ADAY ADAYLIĞI BAŞVURULARI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, 14 Ma­yıs Pa­zar gü­nü ya­pı­la­cak olan 28. Dö­nem Mil­let­ve­kil­li­ği aday­lık baş­vu­ru­su­nu yap­tı.Mil­let­ve­ki­li Şim­şek, MHP Ge­nel Mer­ke­zi’nde ku­ru­lan ka­yıt ka­bul ma­sa­la­rı­na yap­tı­ğı baş­vu­ru son­ra­sın­da sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da “Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100. yı­lın­da 28. Dö­nem Mil­let­ve­kil­li­ği aday aday­lı­ğı baş­vu­ru­mu­zu yap­tık. Al­lah va­ta­nı­mı­za, mil­le­ti­mi­ze ve dev­le­ti­mi­ze ha­yır­lı iş­ler ha­yır­lı hiz­met­ler yap­ma­yı na­sip et­si­n” de­di. 14 Ma­yıs’ta ya­pı­la­cak olan ge­nel se­çim­le­rin ül­ke­miz adı­na ol­du­ğu ka­dar Mer­sin için de bir dö­nüm nok­ta­sı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Mil­let­ve­ki­li Şim­şek, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “Ül­ke­miz 14 Ma­yıs’ta, Cum­hur­baş­ka­nı­nı ve 28. Dö­nem Mil­let­ve­kil­le­ri­ni se­çe­cek. 14 Ma­yıs ül­ke­mi­zin be­ka­sı için çok önem­li bir se­çim sü­re­ci­dir. Ço­cuk­la­rı­mı­zın ge­le­ce­ği ve ay­dın­lık ya­rın­lar için Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si ça­tı­sı al­tın­da ye­ni­den Mil­let­ve­kil­li­ği so­rum­lu­lu­ğu al­ma­ya ha­zı­rım. Şu­nun al­tı­nı da çi­ze­rek be­lirt­mek is­te­rim ki, Ge­nel Baş­ka­nı­mız Sa­yın Dr. Dev­let Bah­çe­li’nin de de­di­ği gi­bi mil­li ge­le­ce­ğin ro­ta­sı­nı çi­zen  Cum­hur it­ti­fa­kı­dı­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.