MURAT KAYA’DAN, 18 MART  ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI

abdullah - 17 Mart 2023 Cuma

MURAT KAYA’DAN, 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI

18 MART MESAJI

ŞA­HİN TUR­GUT) Ti­ca­ret Bor­sa­sı Mec­lis Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, ta­ri­hi kah­ra­man­lık­lar­la do­lu bir mil­le­tin ye­ni­den di­ri­li­şi­nin des­tan­laş­tı­ğı Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’nin ümi­din inan­ca, inan­cı ise za­fe­re dön­dü­ğü an­lar­dan bi­ri ol­du­ğu­nu söy­le­di. Mu­rat Ka­ya, 18 Mart Şe­hit­le­ri An­ma Gü­nü ve Ça­nak­ka­le De­niz Za­fe­ri'nin 108. yıl­dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, Ça­nak­ka­le des­ta­nı­nı ya­zan kah­ra­man­la­rın as­la unu­tul­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek “Ça­nak­ka­le Za­fe­ri, Türk mil­le­ti­nin bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de en ağır şart­lar­da ba­ğım­sız­lık uğ­ru­na ka­zan­dı­ğı ve yıl­lar geç­se de unu­tul­ma­ya­cak şe­kil­de dün­ya­ya is­pat­la­dı­ğı kah­ra­man­lık des­ta­nı­dır. O gün Conk­ba­yı­rın da, Ana­far­ta­lar da ta­ri­hi­mi­zi ya­zan şe­hit­le­ri­mi­ze, ata­la­rı­mı­za bor­cu­mu­zu an­cak bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zin tü­ken­mez ol­du­ğu­nu gös­te­re­rek öde­ye­bi­li­ri­z” de­di. Bu­gün ül­ke­miz üze­rin­de oy­nan­mak is­te­nen kir­li oyun­la­rı ‘Ça­nak­ka­le Ru­hu’ ile bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de ha­re­ket ede­rek bo­za­cak gü­ce sa­hip ol­du­ğu­mu­zun al­tı­nı çi­zen Mec­lis Baş­kan Ka­ya “Bu mil­le­tin di­ri­li­şi­ni ve is­tik­lal ru­hu­nu ka­zan­dı­ğı, ümi­din inan­ca, inan­cın za­fe­re dön­dü­ğü ve bir Ulu­sun ye­ni ta­ri­hi­ni mil­le­ti­nin ima­nıy­la, ka­nıy­la ka­zan­dı­ğı O gün baş­la­yan Mil­li Di­re­niş ile tüm dün­ya­ya eşi ben­ze­ri ol­ma­yan bir in­san­lık der­si ve­ril­miş­tir. Al­lah, kan­la ka­za­nı­lan bu va­tan top­rak­la­rı­nı ko­ru­ma­mız için bi­ze güç, kuv­vet ver­sin, biz­le­ri O gün şe­hit dü­şen­le­ri­mi­zin mi­ra­sı­na la­yık bi­rer ef­rad ol­ma­mı­zı na­sip et­sin.Biz­le­ri de­rin­den üzen dep­rem­de ha­yat­la­rı­nı kay­be­den, dep­rem şe­hit­le­ri­mi­ze Al­lah'tan rah­met, ya­ra­lı­la­rı­mı­za acil şi­fa­lar di­le­ye­rek, Ça­nak­ka­le şe­hit­le­ri­mi­zi ve Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'ü bir kez da­ha min­net­le ve rah­met­le anı­yor, bu va­tan uğ­ru­na can­la­rı­nı si­per eden şe­hit ve ga­zi­le­ri­mi­ze say­gı­la­rı­mı ve şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.