TARSUS BELEDİYESİ’NİN 81 İŞYERİ KİRA İHALESİ  CANLI YAYINLANDI

abdullah - 17 Mart 2023 Cuma

TARSUS BELEDİYESİ’NİN 81 İŞYERİ KİRA İHALESİ CANLI YAYINLANDI

CANLI KİRALAMA İHALESİ

Şeffaf Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Tarsus Belediyesi, canlı yayın ihale usulüyle hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Meclis Salonu’nda mülkiyeti Tarsus Belediyesi’ne ait 81 adet taşınmazın kira ihalesi gerçekleştirildi. İhale sonucu kiraya verilen 64 taşınmaz şeffaf yönetim anlayışıyla, canlı yayında anbean kamuoyu ile paylaşıldı. Tarsus’un birçok ihtiyacının giderilmesi için yapılan, vatandaşlar kadar firmaların da yoğun ilgiyle izlediği mal ve hizmet alım ihaleleri,  Tarsus Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tar­sus Be­le­di­ye­si mül­ki­ye­ti­ne ait 81 adet ta­şın­ma­zın ki­ra­ya ve­ril­me­si can­lı ya­yın ile ka­mu­oyu ile pay­la­şıl­dı. İha­le Ko­mis­yon Baş­kan­lı­ğı­nı Ali Din­se­ver’in yap­tı­ğı iha­le­de, ve­ri­ler ka­pa­lı tek­lif usu­lü ile alın­dı. Ba­zı ta­şın­maz­lar için ka­tı­lım sa­yı­sı­nın art­ma­sı ile iha­le de açık ar­tı­rım usu­lü ya­pıl­dı. Şef­faf be­le­di­ye­lik dö­ne­mi­nin ya­şan­dı­ğı Tar­sus’ta, ka­pa­lı zarf­lar açıl­dı ve tek­lif­ler can­lı ya­yın­da okun­du. Ger­çek­le­şen iha­le ön­ce­sin­de ka­tı­lım­cı­la­rın bel­ge­le­ri can­lı ya­yın­da tek tek kon­trol edil­di. Ev­rak in­ce­le­me­le­ri­ni ar­dın­dan olum­lu ve ek­sik­siz ev­rak­lar in­ce­len­dik­ten son­ra 64 ki­şi iha­le so­nu­cu iş­let­me­le­ri ki­ra­la­dı. İha­le­ye 69 ki­şi ka­tı­lım sağ­la­dı. Ge­ri­ye ka­lan iş yer­le­ri için önü­müz­de­ki gün­ler­de pa­zar­lık usu­lü bir iha­le da­ha ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Tar­sus Be­le­di­ye­si tüm iha­le­le­ri ba­şın­dan so­nu­na ka­dar ken­di res­mi sos­yal med­ya he­sap­la­rın­dan can­lı ola­rak ya­yın­la­dı. Can­lı ya­yın­la­nan iha­le­ler va­tan­daş­la­rın tak­di­ri­ni top­la­dı. Ku­rum içe­ri­sin­de ya­pı­la­cak tüm iha­le­ler, iha­le ön­ce­sin­de ta­ri­hi, ye­ri, saa­ti ve di­ğer de­tay­la­rıy­la va­tan­daş­la­ra du­yu­rul­du. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)