ALİ SEÇER: “ÇANAKKALE ZAFERİ,  BİR AZMİN VE İNANCIN SİMGESİ”

abdullah - 17 Mart 2023 Cuma

ALİ SEÇER: “ÇANAKKALE ZAFERİ, BİR AZMİN VE İNANCIN SİMGESİ”

18 MART MESAJI

(ŞAHİN TURGUT) Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Seçer, Çanakkale Zaferi'nin milli birlik ve beraberliğimizin ne kadar güçlü temellere sahip olduğunun en büyük delillerinden biri olduğunu söyledi. Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Ali Seçer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla gazetemize yaptığı açıklamasında “Çanakkale Zaferi, Türk milletinin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğinin en güzel örneğidir. Üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız vatanı, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün simgeleri olarak, her zaman gönlümüzde yaşayan aziz şehitlerimize borçluyuz” dedi. Ça­nak­ka­le De­niz Za­fe­ri’nin ta­ri­hin akı­şı­nı de­ğiş­ti­ren bir des­ta­nın adı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Ali Se­çer “Bü­yük bir ima­nın, mu­az­zam bir az­min ve sar­sıl­maz bir ka­rar­lı­lı­ğın dün­ya­ya em­sal ol­du­ğu O ' gü­nü biz­le­re sağ­la­yan aziz şe­hit­le­ri­mi­zin mu­kad­des ha­tı­ra­la­rı önün­de say­gıy­la eği­li­yo­ruz. Türk Mil­le­ti, öz­gür­lük ve va­ta­nı için ge­rek­ti­ğin­de ne­le­ri fe­da ede­bi­le­ce­ği­ni ka­nıt­la­dı­ğı 18 Mart Ça­nak­ka­le Za­fe­ri, bir az­min ve inan­cın Türk ve Dün­ya ta­ri­hi adı­na sim­ge­si­dir. Dün­ya­da­ki fark­lı ulus­la­rın men­su­bu in­san­la­rın kar­şı kar­şı­ya gel­di­ği Ça­nak­ka­le, bu­gün tüm in­san­lı­ğa ba­rı­şın öne­mi ko­nu­sun­da güç­lü me­saj­lar ve­ren bir abi­de ko­nu­mun­da­dır. Mil­le­ti­miz, gö­nül­ler­de ölüm­süz­le­şen şe­hit­le­ri­ni ve kah­ra­man­la­rı­nı hiç­bir za­man unut­ma­ya­cak ve on­la­rın ema­ne­ti olan bu cen­net va­ta­nı her da­im iç ve dış düş­man­la­rı­na kar­şı ko­ru­ya­ca­ğız. Bu duy­gu­lar­la, Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’nin yıl­dö­nü­mü­nü kut­lu­yor, 18 Mart Şe­hit­ler Gü­nü’nde bu top­rak­la­rı bi­ze mu­kad­des bir va­tan kı­lan tüm şe­hit­le­ri­mi­zi, baş­ta Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ol­mak üze­re bü­tün kah­ra­man­la­rı­mı­zı rah­met­le, şük­ran­la anı­yo­ru­z” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.