KOCAMAZ, MİLLETVEKİLİ ADAY  ADAYLIĞI BAŞVURUSUNU YAPTI

abdullah - 17 Mart 2023 Cuma

KOCAMAZ, MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSUNU YAPTI

ADAY ADAYLIĞI BAŞVURULARI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Ön­ce­ki dö­nem Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve İYİ Par­ti Ge­nel İda­re Ku­ru­lu (GİK) Üye­si Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz, 14 Ma­yıs’ta ya­pı­la­cak olan 28. Dö­nem Mil­let­ve­ki­li se­çim­le­ri için aday aday­lı­ğı baş­vu­ru­su­nu yap­tı.Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz, İYİ Par­ti Ge­nel Mer­ke­zi’nde yap­tı­ğı baş­vu­ru son­ra­sın­da sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da “İ­Yİ Par­ti­mi­zin ve Sa­yın Ge­nel Baş­ka­nı­mız Me­ral Ak­şe­ner’in or­ta­ya koy­du­ğu İyi­leş­ti­ril­miş ve Güç­len­di­ril­miş Par­la­men­ter Sis­tem yo­lun­da, va­tan­daş­la­rın da ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da be­nim de bir kat­kım ol­sun dü­şün­ce­siy­le T.B.M.M. 28. Dö­nem Mil­let­ve­kil­li­ği için İYİ Par­ti Ge­nel Mer­ke­zi­miz­de aday aday­lı­ğı baş­vu­ru­mu­zu yap­tık. Aday­lık baş­vu­ru­su ya­pan yol ar­ka­daş­la­rı­mı­za ba­şa­rı­lar di­li­yor, yol­la­rı ve baht­la­rı açık ol­sun di­yo­rum. Her Şey Bü­yük Tür­ki­ye İçin, Her Şey Bü­yük Mil­le­ti­miz İçin, Her Şey Genç­le­ri­mi­zin ve Ço­cuk­la­rı­mı­zın Ge­le­ce­ği İçin. Rab­bim bi­zi, bi­ze gü­ve­nen­le­re kar­şı mah­cup et­me­sin. Al­lah yar ve yar­dım­cı­mız ol­su­n” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.