NÜKHET KOÇ’TAN,  ‘18 MART’ MESAJI

abdullah - 17 Mart 2023 Cuma

NÜKHET KOÇ’TAN, ‘18 MART’ MESAJI

18 MART MESAJI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Tar­sus Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Nük­het Koç, va­ta­nı ve is­tik­la­li için hiç­bir fe­da­kâr­lık­tan ka­çın­ma­yan Türk Mil­le­ti’nin, ta­rih bo­yun­ca gu­rur kay­na­ğı­mız olan bü­yük za­fer­le­re im­za at­tı­ğı­nı söy­le­di. Nük­het Koç, 18 Mart Ça­nak­ka­le De­niz Za­fe­ri ve Şe­hit­le­ri An­ma Gü­nü do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, “Ça­nak­ka­le Za­fe­ri va­tan top­rak­la­rı­mı­zı ve ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zı ko­ru­mak için şah­la­nan bir mil­le­tin ba­ğım­sız­lık ve ege­men­lik aş­kı­nın ib­ret ve­ri­ci bir des­ta­nı­dır. Bu des­ta­nı ya­zan bin­ler­ce şe­hi­di­miz ‘Ça­nak­ka­le Ge­çil­mez’ ger­çe­ği­ni tüm dün­ya­ya gös­ter­miş­tir. Türk Mil­le­ti­nin üs­tün va­tan sev­gi­si ve kah­ra­man­lı­ğı­nın sem­bol­leş­ti­ği bu an­lam­lı gün­de, baş­ta Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı ol­mak üze­re va­tan uğ­ru­na ha­yat­la­rı­nı fe­da eden tüm şe­hit­le­ri­mi­zi ve ebe­di­ye­te in­ti­kal eden bü­tün ga­zi­le­ri­mi­zi, rah­met, min­net ve say­gıy­la anı­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.