TARSUS’TA, CENGİZ TOPEL  ANADOLU LİSESİ YIKILIYOR

abdullah - 17 Mart 2023 Cuma

TARSUS’TA, CENGİZ TOPEL ANADOLU LİSESİ YIKILIYOR

CTL BİNASI YIKILIYOR

Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 10 İl’de his­se­di­len dep­rem son­ra­sın­da fi­zi­ki ya­pı­sın­da­ki bo­zul­ma­lar son­ra­sın­da Tar­sus Cen­giz To­pel Ana­do­lu Li­se­si ka­pan­dı. Edin­di­ği­miz bil­gi­ye gö­re, bin­ler­ce öğ­ren­ci­nin oku­du­ğu ve Tar­sus’ta sim­ge okul­lar ara­sın­da gös­te­ri­len Cen­giz To­pel Li­se­si­nin yı­kı­mı­na ka­rar ve­ril­di. Cen­giz To­pel Li­se­si’nden me­zun olan son dep­rem­de yıp­ra­nan ve yı­kıl­ma ka­ra­rı ve­ri­len oku­la ve­da zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar.Hü­zün­lü ve­da zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da ya­pı­lan ko­nuş­ma­lar ve Ru­hi Kıl­cı’nın oku­du­ğu şii­rin ar­dın­dan me­zun­lar top­lu hal­de son kez İs­tik­lal Mar­şı­mı­zı oku­yup ve yi­ne son kez oku­lun içe­ri­si­ne gi­rip sı­nıf­lar­da ve ko­ri­dor­lar­da anı­la­rı­nı ta­ze­le­di­ler.