TARSUS CHP ÖRGÜTÜ’NE, HDP  YÖNETİCİLERİNDEN ZİYARET

abdullah - 17 Mart 2023 Cuma

TARSUS CHP ÖRGÜTÜ’NE, HDP YÖNETİCİLERİNDEN ZİYARET

TARSUS CHP'NE ZİYARET

Genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçim tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanmasının ardından, parti örgütlerinde hareketlilik arttı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Tarsus İlçe yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarsus İlçe örgütünü ziyaret etti. CHP Tarsus İlçe Başkanı Av. Ozan Varal tarafından karşılanan HDP heyetinde İlçe Başkanı Faik Altın, ilçe eşbaşkanı Mahide Çiçekdağ, bir önceki dönem ilçe Başkanı Bekir Anaçkaya ve partili yöneticiler yer aldı. CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Belda Boroğlu, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Adil Bal, İlçe Belediye Meclis üyeleri ve partili yöneticilerinde hazır bulunduğu ziyaret sırasında konuşan CHP İlçe Başkanı Av. Ozan Varal, “Farklılıklarımızı zenginlik olarak sayarak, insanlarımız arasında hangi dilden, hangi renkten ayrımı yapmaksızın, herkesin adil, eşit bir ülkede yaşaması için bir arada bu zorlu süreçte mücadele yürütüyoruz. He­pi­mi­zin or­tak ama­cı ve ar­zu­su 15 Ma­yıs sa­ba­hı ger­çek­ten halk ik­ti­da­rı­nın bu ül­ke­de ha­yat bul­ma­sın­dan ya­na­dır. Bu­na inan­cı­mız tam. Fark­lı dün­ya gö­rüş­le­ri­ne sa­hip ol­ma­la­rı­na rağ­men, bu­gün bir­çok par­ti­nin ay­nı ma­sa et­ra­fın­da, ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği açı­sın­dan bir ara­da otur­ma­sı ger­çek­ten an­lam­lı­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Hu­zu­ru ve ba­rı­şı ön­ce­le­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­zen Baş­kan Ozan Va­ral, “Top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri bir ara­ya gel­me­li, ko­nuş­ma­lı. Ül­ke­mi­zin çö­zü­le­me­ye­cek hiç­bir so­ru­nu yok. Bu so­run­la­rı tek adam re­ji­mi de­ğil, hal­kın ira­de­si se­çi­len li­ya­kat­li, ça­lış­kan, halk­çı, de­mok­ra­si­den, emek­ten ya­na kad­ro­lar çö­ze­bi­lir. Es­na­fın, çift­çi­nin, emek­li­nin ve dep­rem­ze­de­le­rin so­run­la­rı­nı bi­li­yo­ruz. De­mok­ra­si­den, emek­ten, yol­suz­lu­ğa ve yok­sul­lu­ğa mü­ca­de­le­de her gö­rüş ve kat­kı çok de­ğer­li­dir, önem­li­dir.HDP İl­çe Baş­ka­nı sa­yın Fa­ik Al­tın ve ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­nın na­zik zi­ya­ret­le­ri de ol­duk­ça önem­li. Ken­di­le­ri­ne te­şek­kür­le­ri­mi ile­ti­yo­rum. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ikin­ci yüz­yı­lı­na gir­me­mi­ze sa­yı­lı gün­ler kal­mış­ken 14 Ma­yıs ta­ri­hi bir mi­lat ola­rak kar­şı­mız­da du­ru­yor. Bu ta­ri­hi gün­de, ge­niş halk ke­si­mi­nin des­te­ğiy­le ye­ni­den bir ta­rih ya­zı­la­ca­ğı­na gö­nül­den ina­nı­yo­rum.” de­di.HDP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Fa­ik Al­tın ise “Ge­li­nen nok­ta­da AKP’nin ya­rat­tı­ğı ada­let­siz­lik­ten hal­kı­mı­zın ol­duk­ça ra­hat­sız ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Ül­ke­nin gel­di­ği du­rum or­ta­da. Bi­ze bü­yük gö­rev­ler dü­şü­yor. Da­ha ce­sur ol­mak ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum. De­mok­ra­tik bir Cum­hu­ri­ye­tin oluş­ma­sı için eli­miz­den ge­le­ni yap­ma­ya ha­zı­rız. Tüm fark­lı renk­le­rin bir ara­da kar­deş­çe ya­şa­ya­bil­me­si or­tak ar­zu­muz­du­r” di­ye ko­nuş­tu. (Ha­ber Mer­ke­zi)