TARSUS ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI AT  YARIŞI KOŞUSUNU BEBESHA KAZANDI

abdullah - 16 Mart 2023 Perşembe

TARSUS ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI AT YARIŞI KOŞUSUNU BEBESHA KAZANDI

TARSUS ZİRAAT ODASI KOŞUSU

(HA­BER MER­KE­Zİ) 12 Mart Pa­zar ak­şa­mı Ada­na Ye­şi­lo­ba Hi­pod­ro­mu'nda dü­zen­le­nen ve prog­ra­mın­da en önem­li Ko­şu­su ol­ma özel­li­ği­ne sa­hip Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­kan­lı­ğı Ko­şu­su'nun star­tı (KV6/D) sa­at 20.30'da ve­ril­di. 4+ yaş­lı saf­kan İn­gi­liz at­la­rı­na mah­sus ola­rak ya­pı­lan ko­şu, 1200 met­re me­sa­fe üze­rin­den kum pist­te ko­şul­du. Ko­şu­yu; Ser­dal Ada­lı'nın sa­hi­bi ve ye­tiş­ti­ri­ci­si ol­du­ğu, Yü­cel Şim­şek ta­ra­fın­dan an­tre­ne edi­len 4 ya­şın­da­ki do­ru kıs­rak Be­bes­ha (Ag­re­si­vo  Ro­yal Bea­uty / Ro­yal Ab­jar) jo­ke­yi Ay­han Kur­şun ida­re­sin­de ka­zan­dı. 105 gün­lük ara­nın ar­dın­dan ye­ni­den pis­te çı­kan Be­bes­ha, el­de et­ti­ği bu ko­şu ga­li­bi­ye­tiy­le ka­ri­ye­ri­nin 6. bi­rin­ci­li­ği­ne ulaş­tı. 6 saf­ka­nın ka­tıl­dı­ğı ko­şu­da ikin­ci­li­ği, Hi­ka­ye (Bos­po­rus  Ada­gü­lü / Unac­co­un­ted For) el­de eder­ken, Çi­le­keş (Ma­xi­mus Dre­am  Be­lo­ved / Yo­na­gus­ka) üçün­cü, Miss Def­ne (Wie­ner Wal­zer  Fa­bu­lo­us Fi­nish / Grand Slam) dör­dün­cü ve For­lorn (Pa­pa Clem  The Pro­fes­si­onel / Li­on He­art) be­şin­ci ol­du. Ko­şu­nun ga­li­bi için bi­ti­riş de­re­ce­si 1.14.02 olur­ken, fark­lar ise Baş  3 Boy  1 Boy  5,5 Boy şek­lin­de so­nuç­lan­dı. BAŞ­KAN VE­YİS AV­CI KUT­LA­DI Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, ko­şu­yu ka­za­nan atın sa­hi­bi ve Jo­ke­yi­ni kut­la­ya­rak ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­le­di.