BÜYÜKŞEHİR’DEN DEPREM BÖLGESİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MALZEME DESTEĞİ

abdullah - 16 Mart 2023 Perşembe

BÜYÜKŞEHİR’DEN DEPREM BÖLGESİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MALZEME DESTEĞİ

SAĞLIKÇILARA DESTEK

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, dep­re­min ar­dın­dan böl­ge­de can­la baş­la mü­ca­de­le eden dok­tor ve sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın 14 Mart Tıp Bay­ra­mı’nı kut­la­dı. Dok­tor ve sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na zi­ya­ret­te bu­lu­nan Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri,  sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın fe­da­kâr­lık­la­rı­nın ke­sin­lik­le unu­tu­la­ma­ya­ca­ğı­nı ilet­ti­ler. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ya­şa­nı­lan dep­rem fe­la­ke­ti­nin ar­dın­dan can­la baş­la ça­lı­şa­rak dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­ra yar­dım­cı ol­ma­ya ça­lı­şan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın 14 Mart Tıp Bay­ra­mı’nı unut­ma­dı.Pan­de­mi­de ol­du­ğu gi­bi dep­rem fe­la­ke­tin­de de en üc­ra yer­le­re ka­dar yar­dı­ma ko­şan dok­tor­la­rı ve sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nı zi­ya­ret eden Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, Baş­kan Va­hap Se­çer’in sev­gi ve se­lam­la­rı­nı ile­te­rek, bu­ruk da ol­sa on­la­rın 14 Mart Tıp Bay­ra­mı’nı kut­la­dı­lar. Uzm. Dr. Çat Ba­kır: “Böl­ge­de gö­rev ya­pan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na mal­ze­me des­te­ği sağ­lı­yo­ru­z” Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma ya­pan Sağ­lık İş­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Halk Sağ­lı­ğı ve De­ne­ti­mi Şu­be Mü­dü­rü Uzm. Dr. Ba­har Gül­cay Çat Ba­kır, amaç­la­rı­nın dep­rem­ze­de yurt­taş­lar için ge­ce­gün­düz de­me­den koş­tu­ran sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na, bir neb­ze de ol­sa mo­ral ve­re­bil­mek ol­du­ğu­nu söy­le­di. Dr. Çat Ba­kır, “Son yıl­lar­da ön­ce­lik­le pan­de­mi­de mü­ca­de­le eden, son­ra­sın­da da bü­yük dep­rem fe­la­ke­tin­de can­la baş­la mü­ca­de­le eden tüm dok­tor­la­rı­mı­zın ve sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­zın 14 Mart Tıp Bay­ra­mı’nı kut­lu­yo­ruz.  Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak, Baş­ka­nı­mız Va­hap Se­çer ön­cü­lü­ğün­de, böl­ge­de­ki dok­tor­la­rı­mı­zın ve sağ­lık ekip­le­ri­nin ek­sik­le­ri­ni ve ih­ti­yaç­la­rı olan mal­ze­me­le­ri tes­pit et­me­ye ça­lış­tı­k” de­di. Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na ste­tes­kop ve ön­lük des­te­ğin­de bu­lun­duk­la­rı­nı ifa­de eden Dr. Çat Ba­kır, “Böl­ge­de­ki dok­tor­la­rı­mı­zın ve sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­zın ih­ti­yaç­la­rı­nı be­lir­le­mek ama­cıy­la bu­gün Adı­ya­man’da­yız. Son­ra­ki dö­nem­ler­de de di­ğer afet böl­ge­le­rin­de­ki he­kim­le­ri­mi­zin ve sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­zın yan­la­rın­da ol­du­ğu­mu­zu gös­ter­mek adı­na, zi­ya­ret­le­ri­mi­ze de­vam ede­ce­ği­z” di­ye ko­nuş­tu.