BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARİYER MERKEZİ’NDEN  üNiVERSiTE SANAYi iŞ BiRLiĞiNE DESTEK

abdullah - 16 Mart 2023 Perşembe

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARİYER MERKEZİ’NDEN üNiVERSiTE SANAYi iŞ BiRLiĞiNE DESTEK

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNE DESTEK

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Ka­ri­yer Mer­ke­zi, “Ka­ri­yer Mer­si­n” pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çir­me­ye ha­zır­la­nı­yor. Ku­rum­lar ara­sı iş bir­li­ği­ne da­ya­lı pro­je hak­kın­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ser­dal Gö­ka­yaz’ın baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya; kent­te­ki üni­ver­si­te­le­rin ka­ri­yer mer­ke­zi tem­sil­ci­le­ri ile MTSO ve Gi­ri­şim­ci İn­san Kay­nak­la­rı Der­ne­ği tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı. Ka­ri­yer Mer­sin pro­je­si ile ken­tin in­san kay­nak­la­rı po­li­ti­ka­la­rı­na tek ça­tı al­tın­da kat­kı sağ­la­mak amaç­la­nı­yorMer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in gö­re­ve ge­lir gel­mez kur­du­ğu viz­yon pro­je­le­rin­den Ka­ri­yer Mer­ke­zi, ku­rum­lar ara­sı iş bir­li­ği­ne da­ya­lı ola­rak ha­ya­ta ge­çir­di­ği ba­şa­rı­lı pro­je­le­re bir ye­ni­si­ni da­ha ek­le­ye­rek “Ka­ri­yer Mer­si­n” pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çir­me­ye ha­zır­la­nı­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ser­dal Gö­ka­yaz’ın baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya Mer­sin Üni­ver­si­te­si Ka­ri­yer Mer­ke­zi, Tar­sus Üni­ver­si­te­si Ka­ri­yer Mer­ke­zi, Çağ Üni­ver­si­te­si Ka­ri­yer Mer­ke­zi, To­ros Üni­ver­si­te­si Ka­ri­yer Mer­ke­zi, Mer­sin Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı ve Gi­ri­şim­ci İn­san Kay­nak­la­rı Der­ne­ği tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı. Ka­ri­yer Mer­ke­zi Şu­be Mü­dü­rü Ser­kan Öza­da ger­çek­leş­tir­di­ği su­num­da “İş gü­cü Pi­ya­sa­sı Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu, Mü­la­kat Si­mü­las­yon­la­rı, Di­ji­tal Li­der­ler Mer­sin’de, İlk İşim, Ka­ri­yer Gün­le­ri, eği­tim ve se­mi­ner prog­ram­la­rı, Ye­ni Ne­sil Men­tör­lük, Fir­ma Tek­nik Ge­zi­le­r” gi­bi bir çok pro­jey­le iş ara­yan­la­ra, öğ­ren­ci­le­re, genç­le­re ve iş­ve­ren­le­re do­kun­duk­la­rı­nın al­tı­nı çiz­di. “On­li­ne Ka­ri­yer Plat­for­mu,  Sek­tör Reh­be­ri, Ki­şi­lik En­van­te­ri ve Yet­kin­lik Ana­li­zi, On­li­ne Eği­tim­ler, Pi­ya­sa Ana­liz­le­ri, Kam­püs Mer­sin, Ka­ri­yer Mer­si­n” gi­bi pro­je­ler üze­rin­de ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­dük­le­ri­ni ifa­de eden Öza­da, ya­pı­la­cak ça­lış­ma­la­rın da­ha sis­te­ma­tik ha­le gel­me­si ama­cıy­la ku­rum­lar ara­sı var olan ile­ti­şi­mi Ka­ri­yer Mer­sin pro­je­siy­le en üst se­vi­ye­ye ta­şı­ya­rak ku­rum­sal­laş­tı­ra­cak­la­rı­nı be­lirt­ti. Gö­ka­yaz: “Ka­ri­yer Mer­sin pro­je­si Tür­ki­ye’de ör­nek ola­ca­k” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ser­dal Gö­ka­yaz, ya­şa­nan pan­de­mi sü­re­ci­nin bir ta­raf­tan iş ve mes­lek­le­rin di­ji­tal­leş­me sü­re­ci­ni hız­lan­dı­rır­ken di­ğer ta­raf­tan sek­tör­le­rin iş ya­pış şe­kil­le­rin­de de de­ği­şi­me yol aç­tı­ğı­nı söy­le­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak iş gü­cü pi­ya­sa­la­rın­da var olan de­ği­şim sü­re­ci­ni ta­kip et­tik­le­ri­ni, Ka­ri­yer Mer­ke­zi ile bu ko­nu­da far­kın­da­lık uyan­dır­mak üze­re tüm ta­raf­la­rı içe­ren pro­je­le­re im­za at­tık­la­rı­nı be­lir­ten Gö­ka­yaz,  2023 dö­ne­min­de de sa­ha­nın ih­ti­yaç­la­rı­nı doğ­ru bir şe­kil­de tes­pit ede­rek iş dün­ya­sı­na ön­cü ol­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni ek­le­di. Gö­ka­yaz, kent­te­ki 4 üni­ver­si­te, iş ya­şa­mı­nı tem­sil eden Mer­sin Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı, in­san kay­nak­la­rı ala­nın­da ku­rum­la­rın pro­fes­yo­nel yö­ne­ti­ci­le­rin­den ku­ru­lu Gi­ri­şim­ci İn­san Kay­nak­la­rı Der­ne­ği ile Ka­ri­yer Mer­sin pro­je­sin­den tek ça­tı al­tın­da ken­tin in­san kay­nak­la­rı po­li­ti­ka­la­rı­na kat­kı sağ­la­ma ama­cı ta­şı­dık­la­rı­nı söy­le­di. İlk He­def “İn­san Kay­nak­la­rı Ça­lış­ta­yı­” Ger­çek­leş­ti­ri­len is­ti­şa­re top­lan­tı­sın­da; Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ri­yer Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü’nün hiz­met­le­ri­ni plan­la­mak, üni­ver­si­te sa­na­yi kent iş bir­li­ği­ne in­san kay­nak­la­rı çer­çe­ve­sin­de kat­kı sağ­la­mak, dep­rem so­nu­cun­da ya­şa­nan göç dal­ga­sı­nın iş gü­cü pi­ya­sa­la­rı­na et­ki­le­ri­ni de­ğer­len­dir­mek üze­re ge­niş çap­lı bir ça­lış­ta­yın ya­pıl­ma­sı yö­nün­de or­tak gö­rüş be­lir­ti­lir­ken, top­lan­tı üye­le­rin gün­dem mad­de­le­ri üze­rin­de­ki gö­rüş alış­ve­ri­şi ile so­na er­di.