BAŞKAN SEÇER, BÜYÜKŞEHİR'İN KENTTE AĞIRLADIĞI DEPREMZEDE YURTTAŞLARI ZİYARET ETTİ

abdullah - 16 Mart 2023 Perşembe

BAŞKAN SEÇER, BÜYÜKŞEHİR'İN KENTTE AĞIRLADIĞI DEPREMZEDE YURTTAŞLARI ZİYARET ETTİ

DEPREMZEDELERE ZİYARET

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, dep­rem böl­ge­le­rin­de yü­rüt­tü­ğü in­ce­le­me ve ça­lış­ma­la­rın ya­nı sı­ra, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin kent­te ağır­la­dı­ğı dep­rem­ze­de yurt­taş­la­rı da zi­ya­ret et­me­ye de­vam edi­yor. Haf­ta so­nu me­sa­isi­ni Bü­yük­şe­hir’in oluş­tur­du­ğu ge­çi­ci ba­rın­ma alan­la­rın­da ka­lan dep­rem­ze­de­le­re ayı­ran Baş­kan Se­çer, ilk ola­rak Ye­ni­şe­hir il­çe­sin­de bu­lu­nan Al­tı­no­ran Kız Yur­du'nu zi­ya­ret et­ti. Bu­ra­da dep­rem­ze­de­ler­le bir ara­ya ge­len Baş­kan Se­çer, ‘geç­miş ol­sun' di­lek­le­ri­ni ilet­ti. Yurt­taş­la­rın so­run ve is­tek­le­ri­ni de din­le­yen Baş­kan Se­çer, bü­rok­rat­la­rı­na da ile­ti­len ko­nu­lar hak­kın­da not al­dır­dı. Baş­kan Se­çer'i yo­ğun bir il­giy­le kar­şı­la­yan dep­rem­ze­de yurt­taş­lar da Bü­yük­şe­hir’in ken­di­le­ri için bir yu­va ol­du­ğu­nu be­lir­tip, Baş­kan Se­çer'e te­şek­kür et­ti­ler. Da­ha son­ra Gar­den Club'da ko­nak­la­yan dep­rem­ze­de­le­ri zi­ya­ret eden Se­çer, bu­ra­da yurt­taş­lar­la soh­bet et­ti. Bü­yük­şe­hir’in tüm im­kan­la­rı­nı dep­rem böl­ge­le­rin­de­ki ve kent­te­ki dep­rem­ze­de­ler için se­fer­ber et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Se­çer, yurt­taş­la­ra “Siz bi­zim mi­sa­fi­ri­miz­si­niz. Biz her za­man bu­ra­da­yı­z” de­di. Yurt­taş­lar da Baş­kan Se­çer'e hiz­met­le­ri için te­şek­kür et­ti. Bü­yük­şe­hir’in dep­rem­ze­de­le­rin hiz­me­ti­ne aç­tı­ğı bir di­ğer nok­ta olan Da­vul­te­pe Er­kek Öğ­ren­ci Yur­du'na da zi­ya­ret­te bu­lu­nan Baş­kan Se­çer, bu­ra­da ya­pı­lan hiz­met­ler ve ça­lış­ma­lar ile il­gi­li yet­ki­li­ler­den bil­gi al­dı. Bu­ra­da ko­nak­la­yan yurt­taş­lar ile soh­bet eden Baş­kan Se­çer, bah­çe­de oyun oy­na­yıp bo­ya­ma ya­pan ço­cuk­lar­la da bir ara­ya gel­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pı­mı ta­mam­la­nan Er­dem­li Ha­li’nde de dep­rem­ze­de­ler­le bir ara­ya ge­len Baş­kan Se­çer, bu­ra­da dep­rem­ze­de­le­re ‘geç­miş ol­sun’ di­lek­le­rin­de bu­lun­du. Baş­kan Se­çer’i yo­ğun bir il­giy­le kar­şı­la­yan dep­rem­ze­de yurt­taş­lar da, her tür­lü ek­sik­le­ri­nin gi­de­ril­di­ği­ni ve yet­ki­li­le­rin ken­di­le­ri­ni ra­hat his­set­tir­mek için el­le­rin­den ge­le­ni yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, Baş­kan Se­çer’e hiz­met­le­ri için te­şek­kür­le­ri­ni sun­du. Dep­rem­ze yurt­taş­la­rın her za­man yan­la­rın­da ola­cak­la­rı­nı ifa­de eden Baş­kan Se­çer, “Dev­le­ti­miz de bü­yük, mil­le­ti­miz de bü­yük, ül­ke­miz de bü­yük. Biz­ler be­le­di­ye­ler ola­rak dev­le­tin ku­rum­la­rı­yız. Ben Mer­sin’in Be­le­di­ye Baş­ka­nı­yım ama si­zin kar­de­şi­ni­zim, bu­nu böy­le bi­lin. Ken­di­ni­zi ra­hat his­se­din, acı­lar içe­ri­sin­de ol­du­ğu­nu­zun bü­tün ar­ka­daş­la­rım far­kın­da. O has­sa­si­yet­le siz­le­rin ya­nın­da olu­yor­lar, yar­dım­cı ol­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Bu­gün­ler de mut­la­ka da­ya­nış­may­la ge­çe­cek, ha­yat nor­mal­le­şe­ce­k” de­di. “Mer­sin’in in­sa­nı bol gö­nül­lü­dür, hoş­gö­rü­lü­dü­r” Dep­rem­ze­de yurt­taş­la­rın, Bü­yük­şe­hir’in ge­çi­ci ba­rın­ma alan­la­rın­da ne ka­dar sü­re ko­nak­la­ya­bi­le­cek­le­ri­ni sor­ma­sı üze­ri­ne Baş­kan Se­çer, Bü­yük­şe­hir ola­rak tüm dep­rem­ze­de­le­re ku­cak aç­tık­la­rı­nı ve is­te­dik­le­ri ka­dar ka­la­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. Mer­sin’in in­sa­nı­nın bol gö­nül­lü ve hoş­gö­rü­lü ol­du­ğu­nu ifa­de eden Baş­kan Se­çer, “Her ne ka­dar bir şe­yi­ni­zi ek­sik et­me­me­ye ça­lış­sak da ya­şa­dı­ğı­nız or­tam ko­lay bir or­tam de­ğil. Ama bun­lar ge­çi­ci­dir. Umut edi­yo­rum kı­sa sü­re içe­ri­sin­de ön­ce­lik­li ama­cı­nız, he­de­fi­niz, mem­le­ke­ti­ni­ze ge­ri dön­mek, Ha­tay’dan ge­len Ha­tay’a, Kah­ra­man­ma­raş’tan ge­len Kah­ra­man­ma­raş’a, Adı­ya­man’dan ge­len Adı­ya­man'a, Ma­lat­ya'dan ge­len Ma­lat­ya’ya. Her­ke­sin va­ta­nı ken­di­si için kut­sal, de­ğer­li mem­le­ke­ti. Ama bu­ra­da ka­lıp bu­ra­da ya­şa­mak is­te­yen­le­ri de Mer­sin ku­cak­lar, Mer­sin böy­le. Mer­sin’in in­sa­nı bol gö­nül­lü­dür, hoş­gö­rü­lü­dü­r” di­ye ko­nuş­tu. “Her şey­den önem­li­si in­san ola­rak bun­la­rı yap­mak zo­run­da­yı­m” Er­dem­li hal­kı­nın da böy­le ol­du­ğu­nu, in­sa­nı­nın ça­lış­kan ve in­san­la­rı sev­di­ği­ni ifa­de eden Baş­kan Se­çer, “O­ra­da, ya­ni mem­le­ke­ti­niz­de bir an ön­ce yer­le­şik ola­rak ya­şa­ya­bil­me­niz için dev­let bü­tün ola­nak­la­rı­nı kul­la­nı­yor, kul­lan­mak zo­run­da za­ten. İyi, ek­sik ve­ya faz­la ya­pı­yor, şim­di on­da de­ği­liz. Acı­lar ya­şa­nır­ken ya­ra­lar sa­rı­lır­ken, o tar­tış­ma­ya gir­me­ye­lim, o si­ya­se­tin işi. Ben bu­ra­da Mer­sin'in Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak Mer­si­ni­mi­ze ge­len bü­tün yurt­taş­la­rı­mı­zı ku­cak­la­mak zo­run­da­yım. Baş­kan ola­rak bu­nu yap­mak zo­run­da­yım, be­nim gö­re­vim. Ama her şey­den önem­li­si in­san ola­rak bun­la­rı yap­mak zo­run­da­yım. İn­sa­nın ya­pa­ca­ğı, in­san ola­nın ya­pa­ca­ğı bu­dur; va­tan­da­şı­nı, in­sa­nı­nı sa­hip­len­mek, sa­hip çık­mak­tı­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Be­le­di­ye­niz her za­man ya­nı­nız­da, bun­dan kuş­ku­nuz ol­ma­sı­n” Mer­sin’in dep­re­min ya­şan­dı­ğı il­ler ile geç­miş­ten ge­len bağ­la­rı ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Baş­kan Se­çer, afet son­ra­sın­da ken­tin yak­la­şık 400 bin ci­va­rın­da göç al­dı­ğı­nı söy­le­di. Se­çer, “Bu­ra­sı Mev­la­na gi­bi aç­mış ku­ca­ğı­nı ‘Kim olur­san ol, gel’ di­yen bir mem­le­ket. Bu­ra­nın in­sa­nı iyi­dir, ger­çek­ten iyi­dir. Za­ten bu­ra­da Tür­ki­ye'nin her ye­rin­den in­san­lar va­r” di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı sür­dür­dü. Mer­sin’e ge­len dep­rem­ze­de ai­le­ler­den önem­li bir bö­lü­mü­nün kent­te ka­lı­cı ola­ca­ğı­nı ön­gör­dük­le­ri­ni de di­le ge­ti­ren Baş­kan Se­çer, bir ai­le­nin böy­le bir ka­rar al­ma­sı­nın da do­ğal ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Se­çer, “Çün­kü ora­da dü­ze­ni bo­zul­muş in­sa­nın kon­tey­ner de ol­sa ça­dır da ol­sa git­mek, ora­da kal­mak is­te­me­ye­bi­lir, do­ğal­dır. Mev­cut im­kan­la­rı­na gö­re bu­ra­da ya­şa­mak is­te­yen ka­la­cak­tır. Biz her­ke­si ku­cak­la­rız. Be­le­di­ye­niz her za­man ya­nı­nız­da, bun­dan kuş­ku­nuz ol­ma­sı­n” de­di. “Bi­zim ar­ka­daş­la­rı­mız si­zi sa­hip­le­nir. Bu ko­nu­da da ra­hat ola­bi­lir­si­ni­z” Bir dep­rem­ze­de yurt­ta­şın ki­ra­la­ya­bi­le­cek ev bu­la­ma­dı­ğı­nı ve bu ko­nu­da sı­kın­tı ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­me­si üze­ri­ne Baş­kan Se­çer, son za­man­lar­da ko­nut fi­yat­la­rı­nın çok yük­sel­di­ği­ni an­cak Be­le­di­ye’nin bu­nu ya­sal ola­rak ön­le­ye­cek yap­tı­rım­la­rı ol­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çiz­di. Baş­kan Se­çer, şun­la­rı kay­det­ti: “Bi­raz in­san­la­rın vic­da­nı­na, in­sa­fı­na kal­mış bir şey. Bi­zim be­ya­nat­la­rı­mız­la ‘A­ca­ba in­sa­fa ge­lir­ler mi?’ di­yo­ruz ama ha­la şi­ka­yet alı­yo­ruz. Ko­nut fi­yat­la­rı çok yük­sek. O ko­nu­da da ‘Ben bu­ra­da kal­mak is­ti­yo­rum’ di­yen­le­re de ar­ka­daş­la­rı­mı­za ‘Dep­rem­ze­de yurt­taş­la­rı­mı­za yar­dım­cı olun, bu­ra­yı bil­mez, yol bil­mez, yor­dam bil­mez, ne­re­de ne ya­pa­ca­ğı­nı bil­mez’ di­ye ge­rek­li tel­kin­ler­de bu­lun­dum. Bi­zim ar­ka­daş­la­rı­mız si­zi sa­hip­le­nir. Bu ko­nu­da da ra­hat ola­bi­lir­si­niz.” “İ­ka­met­ga­hı­nı­zı bu­ra­ya alıp bu­ra­da oy kul­la­na­bi­lir­si­ni­z” Dep­rem­ze­de yurt­taş­la­rın 14 Ma­yıs’ta ger­çek­leş­ti­ri­le­cek ge­nel se­çim­ler­de oy kul­lan­mak is­te­dik­le­ri­ni an­cak şe­hir­le­rin­den uzak­ta bu­nu na­sıl ya­pa­cak­la­rı­nı bi­le­me­dik­le­ri­ni söy­le­me­si üze­ri­ne Baş­kan Se­çer, Mer­sin’de oy kul­lan­mak is­te­yen va­tan­daş­la­rın 17 Mart 2023 ta­ri­hi­ne ka­dar ika­met­ga­hı­nı Mer­sin’e al­dı­ra­bi­le­cek­le­ri­ni, gö­rev­li­le­rin o ko­nu­da da yar­dım­cı ola­cak­la­rı­nı söy­le­di. Se­çer, “E­ğer ‘Biz o ta­rih­ler­de bu­ra­da ola­bi­li­riz, bu­ra­da ola­ca­ğız, oy da kul­lan­mak is­ti­yo­ruz’ di­yor­sa­nız, ar­ka­daş­la­rı­mız ika­met­ga­hı­nı­zı bu­ra­ya alıp bu­ra­da oy kul­lan­ma­nı­zı sağ­la­ya­cak­la­r” di­ye ko­nuş­tu. Er­dem­li’den son­ra Tar­sus’ta bu­lu­nan Ko­nuk Evi ve Genç­lik Kam­pı'na da zi­ya­ret­ler ger­çek­leş­ti­ren Baş­kan Se­çer, bu­ra­da da yet­ki­li­ler­den ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi alıp yurt­taş­lar­la soh­bet et­ti. Zi­ya­ret­le­rin­de özel­lik­le ço­cuk­la­rın yo­ğun il­gi­siy­le kar­şı­la­şan Baş­kan Se­çer, ço­cuk­lar­la ya­kın­dan il­gi­le­ne­rek ver­di­ği he­di­ye­ler­le yüz­le­ri­ni gül­dür­dü.