BERDAN KONUKEVİ’NDE  KALAN ÇOCUKLAR HEM  EĞLENDİ HEM ÖĞRENDİ

abdullah - 15 Mart 2023 Çarşamba

BERDAN KONUKEVİ’NDE KALAN ÇOCUKLAR HEM EĞLENDİ HEM ÖĞRENDİ

BERDAN KONUKEVİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi koordinesinde hizmet veren Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’nde eğitim alan öğrenciler, Tarsus Berdan Konukevi’nde kalan depremzede ailelerin çocukları ile buluştu. Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’nde eğitim alan 20 öğrenci ‘Mesafeler Bilime Engel Değil’ projesinde yer alıyor. Öğrenci ekibi Mersin’de çeşitli zamanlarda Bilimbüs aracılığıyla atölye imkanlarını diğer öğrencilere ulaştırarak akran eğitim modeli sergiliyor. Bu kapsamda Atölye Birim Sorumlusu Emre Aşkın ile Bilgisayar Öğretmeni Bekir Küçükala eşliğinde öğrenciler Berdan Konukevi’nin bahçesinde 25 depremzede çocukla bir araya geldi. Ya­şa­nan dep­rem fe­la­ke­ti­nin ar­dın­dan mem­le­ket­le­rin­den ay­rıl­mak zo­run­da ka­lan ai­le­ler Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin çe­şit­li et­kin­lik­le­riy­le bir neb­ze de ol­sa ke­yif­li va­kit ge­çi­ri­yor. Ber­dan Ko­nu­ke­vi’nde ka­lan ço­cuk­lar gü­zel ha­va­da hem ak­ran­la­rıy­la sos­yal­leş­ti hem de ken­di el emek­le­ri ile oyun­cak üret­ti. Tar­sus Ka­dın ve Ço­cuk Bi­lim, Tek­no­lo­ji Atöl­ye­si’nde; ço­cuk­la­ra yö­ne­lik akıl ve ze­ka oyun­la­rı sa­tın alın­ma­dan mev­cut üre­tim set­le­ri ile ge­ri dö­nü­şü­mü des­tek­le­ye­cek şe­kil­de üre­ti­li­yor. Atöl­ye öğ­ren­ci­le­ri dep­rem­ze­de ço­cuk­lar için scoo­ter oyun­cak ta­sa­rı­mı ya­pa­rak ah­şap mal­ze­me­ler­le oyun­ca­ğa dö­nüş­tü­re­rek ço­cuk­la­rın ken­di oyun­cak­la­rı­nı üret­me­le­ri­ni sağ­la­dı. Ay­rı­ca atöl­ye­de ta­sar­la­nan sat­ranç, tic tac to­e, tan­gram ve ah­şap, ro­bo­tik kod­la­ma et­kin­lik­le­ri yap­tı­lar. Ah­şap şe­kil­len­dir­me se­ti ara­cı­lı­ğıy­la da her ço­cu­ğun ken­di oyun­ca­ğı­nı ta­sar­la­ma­sı sağ­lan­dı. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)