KAÇEP İL BAŞKANLIĞI, DEPREM BÖLGESİNDEKİ  ÇOCUKLARI UNUTMADI

abdullah - 15 Mart 2023 Çarşamba

KAÇEP İL BAŞKANLIĞI, DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLARI UNUTMADI

KAÇEP

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Mer­sin İl KA­ÇEP Baş­kan­lı­ğı, Kah­ra­man­ma­raş ve çev­re­sin­de yı­kım­lar­la bir­lik­te can ka­yıp­la­rı­na ne­den olan dep­rem son­ra­sı böl­ge­ye gi­de­rek, ço­cuk­la­ra oyun­cak da­ğıt­tı. MHP İl Baş­ka­nı Zey­nel Uğur Göl­ge­li, İl KA­ÇEP Baş­ka­nı Fa­di­me Şen, İl Baş­kan Yar­dım­cı­sı Es­ra Ay­dın ve Tar­sus İl­çe Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Şen’in de bu­lun­du­ğu MHP he­ye­ti, Af­şin Ül­kü Ocak­la­rı Baş­ka­nı Ay­bars Ke­nan Ka­ra­ağaç ile bir­lik­te Af­şin’de Ça­dır Kent­ler­de­ki zi­ya­ret et­ti­ler.MHP İl Baş­kan­lı­ğı­nın ‘Ço­cuk Gü­ler­se Dün­ya Gü­ler’ bağ­lı­ğıy­la baş­lat­tı­ğı or­ga­ni­zas­yo­nun­da ger­çek­le­şen zi­ya­ret­te, Mer­sin ve Tar­sus ka­dın­la­rı­mız ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan kek, ku­ra­bi­ye ve pas­ta­la­rı ulaş­tı­ra­rak bir neb­ze de ol­sa ev öz­lem­le­ri­ni gi­der­me­ye ça­lı­şıl­dı. Daha öncede başlatılan yardım kampanya çerçevesinde deprem bölgelerine ısıtıcı, soba, yakacak, battaniye, mont, bebek bezi ve mama ulaştıran KAÇEP İl Başkanlığı, Kahramanmaraş Afşin ziyaretleri sırasında çocukları da unutmadı. KAÇEP Mersin İl Başkanı Fadime Şen, ziyaret sonrasında gazetemize yaptığı açıklamasında, depremin yaralarının bir an önce sarılması için devletimizin seferber olduğunu belirterek, “Bu büyük yıkım sonrasında çocuklarımızı yaşadıkları büyük travmadan biraz olsun uzaklaştırmak hedefiyle onlara oyuncaklar dağıttık. Çünkü biliyoruz ki, çocuklarımız oyunla iyileşecek, oyunla kendilerini tedavi edeceklerdi. Bu vesileyle bu büyük yıkım sonrasında depremzede kardeşlerinin derdiyle dertlenen ve afetin yaşandığı ilk andan itibaren destek olan büyük MHP ve KAÇEP ailemize ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı. MHP Tarsus İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Şen ise, gönlü dağlar kadar geniş oyan MHP’li kadınların kendi elleriyle hazırladıkları ev yemeklerini, oyuncakları, hijyen malzemelerini ve kıyafetleri depremzede kardeşlerimize ulaştırmanın büyük bir sevincini yaşadıklarına vurgu yaparak, bu güzel günü organize eden başta MHP İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli ve KAÇEP İl Başkanı Fadime Şen ile Teşkilat yöneticilerine teşekkür etti.