HALKIN UĞRAK NOKTASI OLAN HALK RESTORAN YENİLENİYOR

abdullah - 15 Mart 2023 Çarşamba

HALKIN UĞRAK NOKTASI OLAN HALK RESTORAN YENİLENİYOR

HALK RESTORAN

Tarsus Belediyesi tarafından uygun fiyat, kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda Tarsusluların hizmetine sunulan ve günlük 400 kişiye yemek hizmeti sunulan Halk Restoran, gerek konsepti ve dizaynı, gerek menüsü ile yenileniyor. Vatandaşların uğrak noktası olan, hijyenik koşullarda Üretici Kadın Kooperatifi’nden kadınlar tarafından hazırlanan leziz yemeklerin vatandaşlarımıza sunulduğu Siptilli Çarşısı içerisindeki Halk Restoran’ın yeni yüzüyle hizmet vermesi için çalışmalar başladı. Halk Restoran’da farklı konsept, dizayn ve menü farklılıkları sunulacak. Ye­ni­le­nen yü­zü ile hiz­met ve­re­cek olan res­to­ran kon­sep­ti ve me­nü­le­ri ile ko­nuk­la­rı­nı ağır­la­ma­ya de­vam ede­cek. Res­to­ran­da her şey in­ce ay­rın­tı­sı­na ka­dar dü­şü­nü­lür­ken, ko­nuk­lar özel­lik­le ye­mek­le­rin lez­ze­ti ve fi­yat­la­rın uy­gun­lu­ğu ne­de­niy­le res­to­ran­dan da­ha da mut­lu ay­rıl­ma­ya de­vam ede­cek. Tar­sus için böy­le bir iş­let­me­nin yıl­lar­dır bü­yük ek­sik ol­du­ğu­nu be­lir­ten va­tan­daş­lar ter­cih et­ti­ği­ni be­lir­ti­yor. Özel­lik­le öğ­le ye­mek­le­rin­de res­to­ran­da kuy­ruk­lar olu­şu­yor. Öğ­len sa­at­le­rin­de baş­la­yan ka­la­ba­lık, or­ta­la­ma sa­at 12.00’den 16.00’ya ka­dar de­vam edi­yor. Va­tan­daş­la­ra da­ha iyi hiz­met ver­mek için Halk Res­to­ran’ı sık sık zi­ya­ret eden Baş­kan Boz­do­ğan ye­ni­le­nen yü­zü ve kon­sep­ti ile hiz­met ver­me­ye de­vam ede­cek­le­ri­ni be­lirt­ti. Halk Res­to­ran’da her ke­sim va­tan­da­şın kon­for­lu, şık ve ne­zih bir or­tam­da ye­mek yi­ye­bil­me­si için ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı baş­la­tı­la­cak. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)