BAŞKAN TEPEBAĞLI’DAN, TIP BAYRAMI KUTLAMASI

abdullah - 15 Mart 2023 Çarşamba

BAŞKAN TEPEBAĞLI’DAN, TIP BAYRAMI KUTLAMASI

TIP BAYRAMI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, kar­şı­laş­tık­la­rı tüm zor­luk­la­ra gö­ğüs ge­re­rek onur­lu mes­lek­le­ri­ni bü­yük bir öz­ve­riy­le yü­rü­ten sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın her za­man yan­la­rın­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­bağ­lı, 14 Mart Tıp Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “He­kim­lik bir mes­lek de­ğil­dir, gö­rev­dir. Bu kut­sal gö­re­vin ye­ga­ne ama­cı, in­san­la­rın sağ­lık­lı ve mut­lu ol­ma­la­rı­nı sağ­la­mak­tır. ‘Her şe­yin ba­şı sağ­lık’ de­me­nin ne ka­dar önem­li ol­du­ğu­nu çok iyi an­la­dı­ğı­mız pan­de­mi sü­re­cin­de bü­yük bir öz­ve­riy­le ça­lı­şan ve in­san­lık adı­na bü­yük bir hiz­met su­nan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın her za­man yan­la­rın­da­yız. Bu ve­si­ley­le bü­yük bir fe­da­kâr­lık ve sa­bır­la gö­rev ya­pan dok­to­run­dan hem­şi­re­si­ne, ec­za­cı­sın­dan des­tek per­so­ne­li­ne tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na şük­ran­la­rı­mı su­nu­yor, 14 Mart Tıp Bay­ra­mı'nı en iç­ten di­lek­le­rim­le kut­lu­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.