SAĞLIK YERLEŞKESİ’NDE, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

abdullah - 15 Mart 2023 Çarşamba

SAĞLIK YERLEŞKESİ’NDE, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

SAĞLIK YERLEŞKESİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye­si Fen İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Öğ­ret­men Ma­hal­le­si­ne yap­tı­rı­lan Sağ­lık Yer­leş­ke­si’nden ça­lış­ma­lar hız­la de­vam edi­yor. Bu haf­ta so­nu me­sa­isi­ni ken­ti­miz­de de­vam eden pro­je­le­re ayı­ran Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, Sağ­lık Yer­leş­ke­si pro­je ala­nın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Ça­lış­ma­lar hak­kın­da Bi­rim Mü­dür­le­rin­den bil­gi alan Baş­kan Boz­do­ğan “Ya­pı­mı­na baş­la­nan Sağ­lık Yer­leş­ke­si’nin te­me­lin­de ve in­şa­sın­da C35 be­ton kul­la­nı­lı­yor. Bu­ra­sı ken­tin dep­re­me da­ya­nık­lı en sağ­lam bi­na­la­rın­dan bi­ri­si ol­ma özel­li­ği­ne sa­hip. Ça­lış­ma­la­rı­mız son hız­la de­vam edi­yo­r” de­di. Çev­re ve halk sağ­lı­ğı­nı çok önem­se­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­zen Baş­kan Boz­do­ğan “Sağ­lık ala­nın­da ya­pı­lan ya­tı­rım­lar in­san­la­rı­mı­zı doğ­ru­dan et­ki­le­di­ği için çok önem­li­dir. Tar­sus’ta her alan­da ol­du­ğu gi­bi sağ­lık ala­nın­da da hız­la bü­yü­yüp, ge­li­şe­cek ve gü­zel­le­şe­cek­ti­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.