UMREYE GİDECEKLERE   SEMİNER DÜZENLENDİ

abdullah - 15 Mart 2023 Çarşamba

UMREYE GİDECEKLERE SEMİNER DÜZENLENDİ

UMRE YOLCULARI

Tar­sus Müf­tü­lü­ğü, kut­sal top­rak­la­ra gi­de­cek um­re­ci­le­re yö­ne­lik se­mi­ner dü­zen­le­di. Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı Um­re Or­ga­ni­zas­yo­nu ile um­re va­zi­fe­si­ni ye­ri­ne ge­tir­mek üze­re Tar­sus’tan kut­sal top­rak­la­ra gi­de­cek olan yak­la­şık 100 ki­şi için eği­tim se­mi­ne­ri ve­ril­di. İl­çe Müf­tü­lü­ğü Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ri­len se­mi­ner­de ko­nu­şan Tar­sus Müf­tü­sü Ali Can, Um­re­ye gi­de­cek olan aday­la­ra önem­li ha­tır­lat­ma­lar­da bu­lu­na­rak, "Kut­sal top­rak­la­ra yol­cu­luk, yol­cu­luk­la­rın en gü­ze­li, zi­ya­ret­le­rin en fa­zi­let­li­si, vus­lat­la­rın en kıy­met­li­si­dir.  Bu gü­zel­lik­le­re eriş­mek her Müs­lü­ma­na na­sip ol­mu­yor. Yol­cu­lu­ğu­nu­zun ko­lay, iba­det­le­ri­ni­zin mak­bul ol­su­n” de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)