ERGÜN: “ÖMER KURNAZ’I ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

abdullah - 13 Mart 2023 Pazartesi

ERGÜN: “ÖMER KURNAZ’I ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

ÖMER KURNAZ'I UNUTMAYACAĞIZ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği (TÜ­ED) Ge­nel Baş­ka­nı Ka­zım Er­gün, hiç um­ma­dık­la­rı bir an­da ha­ya­tı­nı kay­be­den TÜ­ED Ge­nel Ma­li Sek­re­te­ri ve Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Ömer Kur­naz’ı as­la unut­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. An­ka­ra'da te­da­vi gör­dü­ğü Et­lik Şe­hir Has­ta­ne­si'nde ve­fat eden ve Tar­sus’ta son yol­cu­lu­ğu­na uğur­la­nan Ömer Kur­naz’ın ce­na­ze tö­re­nin­de kı­sa bir ko­nuş­ma ya­pan Ge­nel Baş­kan Er­gün “Ö­mer Kur­naz, be­nim 19 yıl­lık da­va ar­ka­da­şım yol ar­ka­da­şım­dı. Ken­di­si atom ka­rın­ca gi­bi her­ke­se yar­dım ve iyi­lik yap­ma­yı pren­sip edin­miş­ti. Va­ta­nı­na mil­le­ti­ne dev­le­ti­ne sım­sı­kı sa­rıl­mış ha­yır iş­le­ri yap­ma­yı çok se­ven müs­tes­na bir in­san­dı. Hiç um­ma­dı­ğı­mız bir an­da ken­di­si­ni kay­bet­tik, Sağ­lık so­run­la­rı için eli­miz­den ge­le­ni yap­tık ama ma­ale­sef kay­det­tik, kay­bet­me­nin üzün­tü­sü­nü ya­şı­yo­ruz. Onu hiç bir za­man unut­ma­ya­ca­ğız ve her za­man da gön­lü­müz­de ya­şa­ta­ca­ğı­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.