ŞİŞECAM’DAN, TARSUS OSB’YE STRATEJİK BİR YATIRIM KARARI

abdullah - 13 Mart 2023 Pazartesi

ŞİŞECAM’DAN, TARSUS OSB’YE STRATEJİK BİR YATIRIM KARARI

ŞİŞECAM TARSUS YATIRIM

Şişecam, düz cam yatırımını gerçekleştireceği Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki arazisi içinde, hammadde tedarikinde sürdürülebilirliği garanti altına almak üzere stratejik bir yatırım kararı aldı. 2025 yılında faaliyetlerine başlayacak olan düz cam yatırımını gerçekleştireceği Tarsus OSB’deki arazisi içinde, tesisin hammadde ihtiyacına cevap verecek yeni bir kum hazırlama tesis yatırımı yapacak olan Şişecam ayrıca, Mersin’de yer alan kalker ve dolomit işleme tesisinin de kapasitesini artıracak. Şişecam bu hamle ile üretim süreçleri için yakın ve sürdürülebilir kaynak teminini sağlarken, proaktif bir yönetim anlayışıyla, günümüzün bozulan tedarik zinciri kaynaklı risklerini henüz ortaya çıkmadan bertaraf etmeyi amaçlıyor. Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve Tar­sus OSB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li H. Ru­hi Ko­çak, ham­mad­de te­da­ri­ğin­de sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği sağ­la­ya­cak stra­te­jik ya­tı­rım ka­rar­la­rı do­la­yı­sıy­la Şi­şe­cam yö­ne­ti­ci­le­ri­ni kut­la­dı­ğı­nı söy­le­di. Ya­tı­rım tu­ta­rı 82 mil­yon do­lar Yak­la­şık 1.5 Mil­yar TL (82 Mil­yon do­lar) ya­tı­rım tu­ta­rı ile 2024 yı­lı Ey­lül ayın­da ta­mam­lan­ma­sı he­def­le­nen ya­tı­rım­lar ile düz cam ve buz­lu cam ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak kum ha­zır­la­ma te­si­si yıl­lık 490 bin ton ka­pa­si­te­ye sa­hip ola­cak. 165 bin ton dü­ze­yin­de bir ka­pa­si­te ar­tı­mı­nın ger­çek­leş­me­siy­le Mer­sin do­lo­mit kal­ker ha­zır­la­ma te­si­si­nin yıl­lık ka­pa­si­te­si ise yıl­lık 655 bin to­na ula­şa­cak. Kri­tik gir­di­le­rin te­mi­ni­ni ve ma­li­yet­le­ri kon­trol al­tı­na ala­cak Şi­şe­cam Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve Mu­rah­has Üye Prof. Dr. Ah­met Kır­man, te­da­rik ma­li­yet­le­rin­de avan­taj sağ­lar­ken cam üre­ti­mi için ham­mad­de sü­rek­li­li­ği­ni de ga­ran­ti al­tı­na ala­cak bu ya­tı­rım­lar­la il­gi­li şun­la­rı söy­le­di: “Kü­re­sel sal­gın ile baş­la­yan ve Rus­ya­Uk­ray­na sa­va­şı ile ar­tan te­da­rik zin­ci­ri­ne da­ir bo­zul­ma­lar, de­rin­le­şe­rek iler­li­yor. Be­lir­siz­lik­ler­le do­lu bir kü­re­sel at­mos­fer­de arz ke­sin­ti­si risk­le­ri­ne kar­şı et­kin bir yö­ne­ti­şim sağ­la­mak ku­rum­sal ba­şa­rı­la­rın sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği her ge­çen gün da­ha faz­la önem ka­za­nı­yor. Uzun dö­nem sa­tın al­ma stra­te­ji­le­ri, kri­tik te­da­rik­çi­ler­le iş bir­lik­le­ri, di­key en­teg­ras­yon gi­bi çe­şit­li stra­te­ji­ler te­da­rik zin­ci­ri yö­ne­ti­mi­nin te­mel ve ka­lı­cı bi­le­şen­le­ri ha­li­ne ge­li­yor. Ham­mad­de te­da­rik sü­rek­li­li­ği sağ­la­ma stra­te­jik öne­me sa­hip. Cam fa­ali­yet alan­la­rı­mı­zın en te­mel gir­di­le­ri­nin te­mi­nin ga­ran­ti al­tı­na alın­ma­sı, kı­rıl­gan­lık­la­rın gi­de­ril­me­si ve iş sü­rek­li­li­ği odak­lı sür­dü­rü­le­bi­lir bir stra­te­ji yö­ne­ti­yo­ruz.  Al­dı­ğı­mız ye­ni ya­tı­rım ka­rar­la­rı­nın hem gir­di ver­di­ği­miz sek­tör­le­rin bü­yü­me­si hem de sek­tör­le­ri­miz­de­ki li­der ko­nu­mu­mu­zun ko­run­ma­sı an­la­mın­da önem­li ol­du­ğu­na ina­nı­yo­rum. Şi­şe­cam sa­de­ce de­ğer ka­tan ya­tı­rım­la­rıy­la de­ğil, bu ya­tı­rım­la­rın ha­ya­ta geç­me­si ve de­vam­lı­lı­ğı için at­tı­ğı stra­te­jik adım­lar­la da önem­li ba­şa­rı­la­ra im­za atı­yor.” (Ha­ber Mer­ke­zi)