TARSUS’TA, KADINLAR İLK KEZ  OKUMA-YAZMA ÖĞRENİYORLAR

abdullah - 13 Mart 2023 Pazartesi

TARSUS’TA, KADINLAR İLK KEZ OKUMA-YAZMA ÖĞRENİYORLAR

KADINLAR OKUYOR

Tarsus Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi ve Kütüphane Müdürlüğü sorumluluğunda açılan okuma yazma kursuna katılan 30 ile 60 yaş arasındaki kursiyerler okuma yazma öğrenerek hayatlarını kolaylaştırıyor. Okuma-yazma kursu açarak mahalle halkını sevindiren Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan’ın girişimleri ile Tarsus’ta kadınlar okuma yazma öğreniyor. Tarsus Belediyesi tarafından mahallelerde açılan okuma salonlarında başlatılan okuma yazma kursları ile yüzlerce kadın okuma yazma öğreniyor. Şahin Mahallesi’nde devam eden okuma yazma kursunda eğitim gören kadın kursiyerler mahallelerine böyle bir kazanım sağlandığı için Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan’a teşekkür ediyor. Özel­lik­le has­ta­ne, top­lu ta­şı­ma ve ço­cuk­la­rı­nın okul­la­rı ko­nu­sun­da prob­lem ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­ten kur­si­yer­ler oku­ma yaz­ma kur­su­na dü­zen­li ola­rak ka­tı­la­rak eğit­men­le­ri eş­li­ğin­de eği­tim gö­rü­yor. Haf­ta­nın 5 gü­nü sa­bah ve öğ­le­den son­ra ol­mak üze­re iki grup ha­lin­de ve­ri­len oku­ma­yaz­ma kur­sun­da az bi­len­ler ve hiç bil­me­yen­ler ay­rı ay­rı eği­tim gö­rü­yor. Ma­hal­le­de­ki ka­dın­lar ders­le­ri ol­ma­dı­ğı za­man ev iş­le­riy­le il­gi­le­nir­ken kurs za­ma­nı da azim ve gay­ret­le oku­ma yaz­ma öğ­re­ni­yor. Oku­ma­Yaz­ma kur­su­na ka­tı­lan 63 ya­şın­da­ki Yük­sek Kı­zıl ‘’ Ben oku­ma yaz­ma bil­mi­yor­dum. Has­ta­ne­ye gi­de­mi­yor­dum. Hep bi­ri­le­ri­ne sor­ma­mız ge­re­ki­yor­du. Şim­di ma­hal­le­mi­ze oku­ma yaz­ma kur­su açıl­dı ve biz­ler 60 ya­şın­dan son­ra ha­ya­tı­mı­zı kim­se­ye muh­taç ol­ma­dan de­vam et­ti­re­bi­le­ce­ğiz. Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’a biz­le­re bu şan­sı ta­nı­dı­ğı için te­şek­kür ede­riz. “di­ye ko­nuş­tu. 46 ya­şın­da­ki Rem­zi­ye Dün­dar ise da­ha ön­ce oku­ma yaz­ma öğ­ren­me fır­sa­tı bu­la­ma­dı­ğı­nı ve ha­ya­tı­nı ko­lay­laş­tı­ra­ca­ğı için her ders ka­tıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “ Şim­di­ye ka­dar oku­ma yaz­ma öğ­re­ne­me­dim. Oku­ma yaz­ma kur­su aç­tık­la­rı için be­le­di­ye­mi­ze te­şek­kür edi­yo­ru­z” şek­lin­de ko­nuş­tu. Oku­ma­Yaz­ma kur­su eğit­me­ni Mer­ve Ak­taş, kur­sa her yaş­tan ka­dı­nın ka­tıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “ Tar­sus Be­le­di­ye oku­ma yaz­ma kur­sun­da öğ­ret­men­lik ya­pı­yo­rum. Oku­ma­yı öğ­ren­mek için can atan 3070 yaş ara­sı ka­dın­lar var. Öğ­ren­ci­le­rim çok he­ves­li­ler, sa­bah­tan baş­la­yıp de­vam edi­yo­ruz. Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­za ka­dın­la­ra eği­tim hak­kı ve biz­le­re böy­le bir is­tih­dam im­kâ­nı ta­nı­dı­ğı için te­şek­kür edi­yo­ruz.  ” ifa­de­le­rin­de bu­lun­du. Şa­hin Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Hü­se­yin Ay­dın, “ İn­san­lar oku­duk­ça ay­dın­la­nır. Özel­lik­le ka­dın­lar oku­duk­ça dün­ya­yı ay­dın­la­tır. Ka­dın­la­rın oku­ma yaz­ma öğ­ren­me­si çok önem­li. Be­le­di­ye­miz ma­hal­le­mi­ze böy­le bir im­kân sağ­la­dı­ğı için çok mut­lu­yuz. Eği­ten üre­ten bir Tar­sus he­de­fiy­le iler­le­yen baş­ka­nı­mı­zın yo­lu açık ol­su­n” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)