MECLİS BAŞKANI KAYA, İSTİKLAL  MARŞI'NIN KABULÜNÜ KUTLADI

abdullah - 13 Mart 2023 Pazartesi

MECLİS BAŞKANI KAYA, İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜ KUTLADI

İSTİKLAL MARŞIMIZ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Mec­lis Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, İs­tik­lal Mar­şı, Mil­li Mü­ca­de­le ru­hu­nu, Türk Mil­le­ti­nin Va­tan aş­kı­nı, ba­ğım­sız­lı­ğa olan inan­cı­nı en gü­zel bi­çim­de ifa­de et­ti­ği­ni söy­le­di. Mu­rat Ka­ya, 12 Mart Meh­met Akif Er­soy’u An­ma Gü­nü ve İs­tik­lal Mar­şı’nın ka­bu­lü­nün yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “Türk Mil­le­ti’nin ba­ğım­sız­lı­ğa ve kut­sal de­ğer­le­ri­ne olan inan­cı­nı des­tan­laş­tı­ran İs­tik­lal Mar­şı­mız, mil­li bir­lik ve be­ra­ber­lik ide­ali­mi­zi en gü­zel bi­çi­miy­le vur­gu­la­yan bir mu­ta­ba­kat bel­ge­si ni­te­li­ği ta­şı­mak­ta­dır. Mil­le­ti­mi­zin ba­ğım­sız­lı­ğı­nı, bay­rak ve va­tan sev­gi­si­ni İs­tik­lal Mar­şı­mı­zın di­ze­le­ri­ne iş­le­yen Meh­met Akif Er­soy’un da de­di­ği gi­bi ‘O şi­ir bir da­ha ya­zı­la­maz. Onu kim­se ya­za­maz, onu ben de ya­za­mam. Onu yaz­mak için o gün­le­ri gör­mek, o gün­le­ri ya­şa­mak la­zım. O şi­ir be­nim de­ğil­dir. O mil­le­tin ese­ri­dir. Al­lah bu mil­le­te bir da­ha İs­tik­lal Mar­şı yaz­dır­ma­sı­n” de­di. Merhum Mehmet Akif’in, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı; milli mücadele ruhunu, Türk Milleti’nin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmaktadır. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. Bu duygular içerisinde Aziz milletimizin ortak sesi ve vicdanını temsil eden, İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Milli Marş olarak kabul edilişinin 102. Yıldönümünü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü’nü kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatanı bizlere armağan eden tüm şehitlerimizi rahmetle, saygıyla ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.