ALİ SEÇER, İSTİKLAL MARŞININ  KABULÜNÜN YILDÖNÜMÜNDE  KUTLAMA MESAJI YAYINLADI

abdullah - 13 Mart 2023 Pazartesi

ALİ SEÇER, İSTİKLAL MARŞININ KABULÜNÜN YILDÖNÜMÜNDE KUTLAMA MESAJI YAYINLADI

İSTİKLAL MARŞIMIZ

Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Se­çer, şan­lı ta­ri­hi­mi­zin dö­nüm nok­ta­la­rın­dan bi­ri olan Mil­li Mü­ca­de­le yıl­la­rın­da va­tan şa­iri­miz Meh­met Akif Er­soy İs­tik­lal Mar­şı­mız ile aziz mil­le­ti­mi­ze ‘Kok­ma’ di­ye­rek bü­yük bir ce­sa­ret ver­di­ği­ni söy­le­di. Ali Se­çer, 12 Mart İs­tik­lal Mar­şı­nın ka­bu­lü­nün 102 yıl­dö­nü­mü ve Meh­met Akif Er­soy’u an­ma gü­nü mü­na­se­be­tiy­le ya­yın­la­dı­ğı me­sa­jın­da, Va­tan Şai­ri Meh­met Akif Er­soy'un, Türk mil­le­ti­nin ver­di­ği ba­ğım­sız­lık mü­ca­de­le­si­ni İs­tik­lal Mar­şı ile ebe­di­leş­tir­di­ği­ni be­lir­te­rek, "Bir asır bo­yun­ca her oku­yuş­ta ay­nı gu­ru­ru duy­du­ğu­muz İs­tik­lal Mar­şı­mı­zın ka­bu­lü­nün 102'in­ci yı­lın­da yaz­dı­ğı di­ze­ler­le, Türk mil­le­ti­nin ge­le­ce­ğe umut ve ce­sa­ret­le bak­ma­sı­nı sağ­la­yan va­tan şa­iri­miz Meh­met Akif Er­soy'u rah­met ve min­net­le anı­yo­rum" de­di. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Se­çer, "Va­tan şa­iri­miz Meh­met Akif Er­soy, Türk mil­le­ti­nin ba­ğım­sız­lık sa­va­şı­na olan inan­cı için ka­le­me al­dı­ğı İs­tik­lal Mar­şı ile mil­li mü­ca­de­le ru­hu­nu ebe­di­leş­tir­di. Her bir ke­li­me­si va­tan, bay­rak aş­kı ve dev­le­ti­mi­zi var eden de­ğer­ler­le do­lu olan Mar­şı­mız, Türk Mil­le­ti'nin İs­tik­lal Mü­ca­de­le­si'nin hem sim­ge­si hem de dün­ya­ya ila­nı­dır. İş­gal al­tın­da­ki top­rak­lar­dan tam ba­ğım­sız bir Tür­ki­ye yo­lun­da ver­di­ği­miz mü­ca­de­le­de ‘si­per et göv­de­ni, dur­sun bu ha­ya­sız­ca akın’ di­ze­le­riy­le yaz­dı­ğı­mız kah­ra­man­lık des­ta­nı, inanç ve azim­le ta­ri­hin akı­şı­nı de­ğiş­ti­ren bü­yük bir za­fe­rin ifa­de­si­dir. Bu önem­li gü­nün yıl­dö­nü­mün­de, bi­ze ba­ğım­sız bir ül­ke ema­net eden Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ba­ni­si Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'ü, bü­yük şa­ir Meh­met Arif Er­soy'u ve kah­ra­man şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met­le anı­yor, bir asır söy­le­mek­ten gu­rur duy­du­ğu­muz, mil­le­ti­mi­zin bin­ler­ce asır bo­yun­ca söy­le­ye­ce­ği İs­tik­lal Mar­şı'mı­zın ka­bu­lü­nün 102. yı­lı­nı kut­lu­yo­rum" ifa­de­si­ni kul­lan­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)