TARSUS BELEDİYESİ,  RAMAZAN AYI ÖNCESİ  İBADETHANELERİN  TEMİZLİĞİNİ YAPIYOR

abdullah - 13 Mart 2023 Pazartesi

TARSUS BELEDİYESİ, RAMAZAN AYI ÖNCESİ İBADETHANELERİN TEMİZLİĞİNİ YAPIYOR

İBADETHANE TEMİZLİĞİ

Tar­sus Be­le­di­ye­si, top­lu­mun or­tak kul­la­nım alan­la­rın­dan bi­ri olan şe­hir mer­ke­zin­de­ki tüm iba­det­ha­ne­le­rin te­miz­li­ği­ni ger­çek­leş­ti­ri­yor. Ra­ma­zan ön­ce­si Tar­sus’ta bu­lu­nan ca­mi ve iba­det­ha­ne­le­rin dü­zen­li ola­rak dış te­miz­li­ği­ni sağ­la­yan Tar­sus Be­le­di­ye­si, iba­det­ha­ne­le­rin her da­im te­miz ol­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Ay­rı­ca prog­ram da­hi­lin­de ve ta­lep edil­di­ği tak­dir­de tüm ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın te­miz­li­ği­ni de ya­pı­yor. Va­tan­daş­la­rın iba­det­le­ri­ni hu­zur­lu ve sağ­lık­lı bir şe­kil­de yap­ma­la­rı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la baş­la­tı­lan ça­lış­ma­lar­da dış te­miz­lik, çim biç­me ve bu­da­ma ya­pıl­dı. Ekip­le­rin, iba­det­ha­ne­le­re yö­ne­lik te­miz­lik ve hij­yen ça­lış­ma­la­rı­na ken­tin tüm nok­ta­la­rın­da de­vam ede­ce­ği be­lir­til­di. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)