TEKSİN MERSİN BİR AYDA; 120 BİN ÇAĞRI, 35 BİN WHATSAPP VE SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMİ ALDI

abdullah - 11 Mart 2023 Cumartesi

TEKSİN MERSİN BİR AYDA; 120 BİN ÇAĞRI, 35 BİN WHATSAPP VE SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMİ ALDI

TEKSİN MERSİN

Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 2 dep­re­min ol­du­ğu an­dan iti­ba­ren, ge­len ta­lep­le­ri hız­lı ve so­run­suz bir şe­kil­de kar­şı­la­mak adı­na ça­lış­ma­la­rı­nı yo­ğun­laş­tı­ran Tek­sin Mer­sin, bir ay­da 155 bin­den faz­la et­ki­le­şim al­dı. Tek­sin Mer­sin’in et­ki­le­şi­mi, geç­ti­ği­miz yı­lın ay­nı ayı­na gö­re %200’lük bir ar­tış ya­şa­dı.Hem Mer­sin­li va­tan­daş­la­rın, hem dep­rem böl­ge­sin­de­ki va­tan­daş­la­rın, hem de dep­rem böl­ge­sin­den Mer­sin’e ge­len va­tan­daş­la­rın tüm ta­lep­le­ri­ni alan Tek­sin Mer­sin eki­bi, va­tan­daş­la­rın sü­re­ci da­ha ko­lay at­la­ta­bil­me­si ve ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­la­na­bil­me­si adı­na, eks­tra has­sa­si­yet­le ge­ce gün­düz ça­lış­tı. Mer­sin’de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın ru­tin hiz­met­ler­le il­gi­li ta­lep ve öne­ri­le­ri­ni de al­ma­ya de­vam eden Tek­sin Mer­sin, Alo 185 üze­rin­den bir ay­da 120 bin 787 çağ­rı­ya ya­nıt ver­di. Et­ki­le­şim­le­rin 33 bin 701’ini 0324 185 00 00 nu­ma­ra­lı What­sApp hat­tı, 3 bin 400 de sos­yal med­ya üze­rin­den ge­len ta­lep, şi­ka­yet ve öne­ri­ler oluş­tur­du.  Ay­han: “Ge­çen yı­lın ay­nı za­man di­li­mi­ne gö­re %200’lük bir ar­tış va­r” Ka­li­te Yö­ne­ti­mi ve Kent Araş­tır­ma­la­rı Şu­be Mü­dü­rü ve Tek­sin İle­ti­şim Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi Ko­or­di­na­tö­rü Ez­gi Ay­han, dep­re­min ol­du­ğu an­dan iti­ba­ren Tek­sin Mer­sin’de yo­ğun­luk ya­şan­ma­ya baş­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “6 Mart 2023 iti­ba­riy­le, yak­la­şık bir ay­lık sü­re­ci ge­ri­de bı­rak­tık. Çok zor­lu bir sü­reç­ti. Ku­ru­mu­muz adı­na, hal­kı­mı­za geç­miş ol­sun di­lek­le­ri­mi ile­ti­yo­rum. Bu zor­lu sü­reç­te Tek­sin İle­ti­şim Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi’nde, yak­la­şık 155 bin adet et­ki­le­şim al­dık. Bu­nun yak­la­şık 120 bi­ni çağ­rı mer­ke­zi­miz üze­rin­den va­tan­daş­la­rı­mı­zın bi­ze ulaş­tı­ğı çağ­rı­lar­dan, 35 bi­ni de hem sos­yal med­ya hem what­sapp üze­rin­den bi­ze ge­len ta­lep­ler­den oluş­tu. Ge­çen yı­lın ay­nı za­man di­li­mi­ne gö­re, %200’lük bir ar­tış­la fa­ali­yet­le­ri­mi­zi ger­çek­leş­tir­di­k” de­di. “İlk sü­reç­te yo­ğun ola­rak dep­rem böl­ge­sin­den ge­len yar­dım ta­lep­le­ri var­dı­” Çağ­rı­lar­da ağır­lık­lı ta­lep­le­rin, ba­rın­ma baş­ta ol­mak üze­re te­mel ih­ti­yaç mal­ze­me­le­ri ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ay­han, “Bu fe­la­ke­tin ya­şan­dı­ğı ilk bir­kaç gün di­li­min­de, dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mız­dan ge­len yar­dım ta­lep­le­ri var­dı. Bu­ra­da­ki va­tan­daş­la­rı­mı­zın, biz­ler ara­cı­lı­ğıy­la yar­dım et­me­si­ne yö­ne­lik ta­lep­ler de var­dı. Dep­rem böl­ge­sin­den da­ha gü­ven­li böl­ge­le­re bu da za­ten ge­nel ola­rak şeh­ri­mi­ze ol­du tah­li­ye ta­lep­le­ri bu­nun de­va­mı­nı oluş­tur­du. Biz yak­la­şık 16 bin va­tan­da­şı­mı­za, dep­rem böl­ge­le­rin­den şeh­ri­mi­ze ula­şım des­te­ği sağ­la­dık. He­men aka­bin­de yo­ğun bir ko­nak­la­ma ta­le­bi de­vam et­ti. Za­ten ku­rum ola­rak şu an­da da, ha­li­ha­zır­da ko­nak­la­ma des­te­ği ver­di­ği­miz va­tan­daş­lar var ve ge­len ta­lep­le­re gö­re de­vam et­ti­ri­yo­ruz. Bu sü­reç­te 7 bin va­tan­da­şı­mı­za ko­nak­la­ma des­te­ği sağ­la­dık. Ay­nı za­man­da il Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ile ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de, okul­lar­dan da­ğı­tı­ma baş­la­ya­rak kır­ta­si­ye mal­ze­me­si des­te­ği­miz de­vam edi­yor. Bu­ra­ya yer­le­şen va­tan­daş­la­rı­mı­zın da baş­vu­ru­la­rı­nı al­ma­ya baş­la­dık. Abo­ne­lik iş­lem­le­ri de bu­na da­hi­l” di­ye ko­nuş­tu. “Ru­tin fa­ali­yet­le­ri­miz de de­vam edi­yo­r” Ay­han, dep­re­min sar­sın­tı­ya ne­den ol­du­ğu il­ler­den bi­ri olan Mer­sin’de, ev­le­ri­ne gi­re­me­yen va­tan­daş­la­rın ça­dır ve sı­cak ye­mek ta­lep­le­ri­ni de kar­şı­la­dık­la­rı­nı ak­ta­ra­rak, “Dep­rem za­ma­nın­da Mer­sin hal­kın­da da is­ter is­te­mez ay­nı du­ru­mu ya­şa­dı­ğı­mız için; ça­dır, ça­dır­lar­da bu­lu­nan va­tan­daş­la­ra su ve çor­ba des­te­ği, top­lan­ma alan­la­rı­na yö­ne­lik fa­ali­yet­le­ri­miz ol­du. Şu sü­reç­te ar­tık da­ha çok dep­rem­ze­de­le­ri­mi­ze yö­ne­lik des­tek­ler ile MES­Kİ ça­lış­ma­la­rı, top­lu ta­şı­ma­ya yö­ne­lik ta­lep ve şi­ka­yet­ler gi­bi, Tek­sin’in nor­mal ru­tin­de de­vam et­tir­di­ği fa­ali­yet­le­re dön­dü­k” şek­lin­de ko­nuş­tu. Tek­sin et­ki­le­şim ana­liz­le­ri­nin Baş­kan Va­hap Se­çer’le sü­rek­li ola­rak pay­la­şıl­dı­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­yen Ay­han, “Tek­sin İle­ti­şim Mer­ke­zi’nde oluş­tur­du­ğu­muz ra­por­la­rı, haf­ta­lık ana­liz­ler­le Baş­ka­nı­mız Sa­yın Va­hap Se­çer’e sun­du­ğu­muz gi­bi; ay­rı­ca gün­lük di­na­mik­le­ri­miz ne, va­tan­daş­la­rı­mı­zın is­tek­le­ri ne yön­de ev­ri­li­yor, han­gi­le­rin­de ar­tış var, han­gi­le­rin­de yo­ğun­luk var, han­gi­le­rin­de mem­nu­ni­yet var, bun­la­rı da yo­ğun bir şe­kil­de ken­di­siy­le pay­la­şı­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.