BAŞKAN SEÇER: “BİZİ NE İLLER BANKASI'NDAN NE DE HÜKÜMETTEN BİR YETKİLİ ARAMADI”

abdullah - 11 Mart 2023 Cumartesi

BAŞKAN SEÇER: “BİZİ NE İLLER BANKASI'NDAN NE DE HÜKÜMETTEN BİR YETKİLİ ARAMADI”

BAŞKAN SEÇER

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Baş­kan Se­çer, dep­rem son­ra­sın­da yo­ğun göç alan Mer­sin’in ya­şa­dı­ğı so­run­la­ra ve alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­ler doğ­rul­tu­sun­da her­han­gi bir yet­ki­li­den bil­gi ve­ya bir çö­züm öne­ri­si gö­re­me­di­ği­ni be­lir­te­rek “Bi­zi ne İl­ler Ban­ka­sı'ndan bir yet­ki­li ara­dı, ne de hü­kü­me­tin her­han­gi bir ba­kan­lı­ğın­dan.  Bi­zim gı­ya­bı­mız­da dâ­hil edil­me­den ya­pı­lan bir ça­lış­ma­ya da şu ana ka­dar rast­la­mış de­ği­li­m” de­di. Kent­te­ki ha­sar­lı bi­na tes­pit­le­ri ko­nu­sun­da Bü­yük­şe­hir’in yet­ki­si­nin ol­ma­dı­ğı­nı ak­ta­ran Se­çer, va­tan­daş­la­rın bi­na­la­rın­da­ki ha­sa­rı tes­pit et­tir­mek için Çev­re Ba­kan­lı­ğı’nın 181 hat­tı­na bil­dir­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. İl­çe be­le­di­ye baş­kan­la­rı­na ses­le­nen Baş­kan Se­çer, Mer­sin'de ola­ğa­nüs­tü ko­şul­lar, ta­lep­ler, ih­ti­yaç­lar or­ta­ya çık­maz­sa ye­ni yer­le­rin ima­ra açıl­ma­sı­na ge­rek ol­ma­dı­ğı­na işa­ret ede­rek “Yo­ğun­luk ve kat yük­sek­li­ği­ni ar­tı­ran imar pla­nı de­ği­şik­lik tek­lif­le­ri­ni ar­tık mec­li­se sun­ma­ma­lı­sı­nız. Bu ko­nu­da ke­sin­lik­le çok ka­rar­lı ol­ma­mız la­zı­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ti­san’da­ki ruh­sat­sız in­şa­ata Si­lif­ke Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ruh­sat ol­ma­dı­ğı için ce­za ya­zıl­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Baş­kan Se­çer in­şa­atın dur­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Ya­sal bir ko­nu­ya kim­se mü­da­ha­le ede­mez. Ruh­sat yok be­le­di­ye­ye gi­di­yor ce­za ya­zı­yor. Bu ora­da­ki ya­sa­dı­şı in­şa­atı ya­sal ha­le ge­tir­me­z” de­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si’nin 2023 Yı­lı Mart Ayı Ola­ğan Top­lan­tı­sı’nın 1. Bir­le­şi­mi Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer baş­kan­lı­ğın­da Mec­lis Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ril­di. “İlk gün­den iti­ba­ren tek yum­ruk, tek yü­rek ol­du­k” Gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­lar bö­lü­mün­de ül­ke ve Mer­sin gün­de­mi­ne iliş­kin açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, dep­rem fe­la­ke­tin­de ha­ya­tı­nı kay­be­den tüm va­tan­daş­la­ra Al­lah’tan rah­met, ya­ra­lı­la­ra da şi­fa di­le­ğin­de bu­lun­du. “E­kip­le­ri­miz dep­rem böl­ge­sin­de gö­rev yap­ma­ya de­vam edi­yo­r” Kor­kunç afe­tin üze­rin­den bir ayı aş­kın bir za­man geç­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­yen Baş­kan Se­çer, acı­la­rın unu­tul­ma­ya­cak ka­dar de­rin ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­re­rek ya­ra­la­rı sar­ma­yı sür­dür­dük­le­rin­den söz et­ti. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ça­lış­ma­lar hak­kın­da da bil­gi ve­ren Baş­kan Se­çer, “Bu­gü­ne ka­dar 3 bin 423 ara­ma­kur­tar­ma ve des­tek per­so­ne­li, 1292 araç, 376 iş ma­ki­ne­si ve ekip­man böl­ge­de gö­rev yap­tı. Mer­sin İt­fa­iye­miz 484 va­tan­da­şı­mı­zın en­kaz al­tın­dan can­lı ola­rak çı­ka­rıl­ma­sı­na des­tek ver­di. Bu­gün iti­ba­riy­le 112 per­so­nel, 47 araç, 16 ekip­man dep­rem böl­ge­sin­de gö­rev yap­ma­ya de­vam edi­yor. Yi­ne dep­rem böl­ge­si­ne bu­gü­ne ka­dar yak­la­şık 1 mil­yon ki­şi­lik su, ma­ma, hij­yen ve gı­da mal­ze­me des­te­ği sağ­la­dık. Şu an­da gün­lük 10 bin ki­şi­lik çor­ba, su, ye­mek des­te­ği ver­me­yi de böl­ge­de sür­dü­rü­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.   Des­tek ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da Ha­tay’da 1500 ki­şi ka­pa­si­te­li ça­dır kent, Adı­ya­man’da ise 3 bin 500 ki­şi­lik kon­tey­ner kent ku­ru­lu­mu­nun ya­pıl­dı­ğı­nı ak­ta­ran Baş­kan Se­çer “ Ha­tay’da 1500 ki­şi­lik ça­dır kent kur­duk.  Adı­ya­man’da ise için­de kreş, oku­ma ve spor sa­lon alan­la­rı ile Sah­ra Has­ta­ne­si’nin de ol­du­ğu 670 kon­tey­ner­lik 3 bin 500 ki­şi­ye ba­rın­ma ola­na­ğı sağ­la­ya­cak olan kon­tey­ner kent ku­ru­lu­mu di­ğer be­le­di­ye­le­ri­mi­zin ve ba­zı ku­rum­la­rı­mı­zın des­te­ği ile de­vam edi­yor. Yi­ne Adı­ya­man, Göl­ba­şı, Tut, Yay­la­ko­nak, Pı­nar­ba­şı il­çe ve bel­de­le­ri­miz­de MES­Kİ va­tan­daş­la­rı­mı­zın te­miz iç­me su­yu­na ulaş­ma­sı için ça­lış­ma­lar yap­tı, ha­len de ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. “Tek­sin çağ­rı­la­rın­da yüz­de 200 ar­tış va­r” ALO 185’e ge­len çağ­rı­la­rın da ya­şa­nan dep­re­min ar­dın­dan ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne oran­la yüz­de 200 ora­nın­da bir ar­tış gös­ter­di­ği­nin bil­gi­si­ni pay­la­şan Baş­kan Se­çer, “6 Şu­bat6 Mart ara­sın­da­ki Tek­sin ALO 185 Çağ­rı Mer­ke­zi’ne va­tan­daş­la­rı­mız­dan ge­len çağ­rı­lar ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 200 art­mış. Ge­çen yıl 6 Şu­bat6 Mart ara­sın­da Tek­sin’e 54 bin ara­ma gel­miş. Bu yıl bu ara­ma sa­yı­sı 160 bi­ne çık­mış. 54 bin­den 160 bi­ne çık­mış. Ta­bi ki bun­lar, bu ara­ma­nın ne­den­le­ri dep­rem böl­ge­sin­den Mer­sin'e ge­len yurt­taş­la­rı­mı­zın ba­rın­ma ola­nak­la­rın­dan fay­da­lan­ma, gı­da ta­le­bi ya da di­ğer ta­lep­ler­le iliş­ki­len­di­ril­di­ği­niz za­man bu­ra­da ne ka­dar ila­ve gö­çün ya da in­sa­nın gel­di­ği­ni gör­me im­kâ­nı­na sa­hip ola­bi­lir­si­ni­z” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. “Mi­ni­mum 40 bin ai­le­nin ka­lı­cı ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ru­m” Mer­sin’in dep­rem­den do­la­yı zo­run­lu bir göç al­dı­ğı­nı yi­ne­le­yen Baş­kan Se­çer, “Yak­la­şık ola­rak 70 bin ci­va­rın­da ai­le Mer­sin'e gel­di. Bun­la­rın önem­li bir kıs­mı ha­la bu­ra­da. Bir kıs­mı baş­ka şe­hir­le­re git­ti. Bir kıs­mı dep­rem teh­li­ke­si geç­ti, or­ta­lık ra­hat­la­dı, ken­di böl­ge­le­ri­ne dön­dü. Ama yak­la­şık ola­rak böl­ge­miz­de mi­ni­mum 40 bin ai­le­nin ka­lı­cı ola­rak ya­şa­mak için ça­ba gös­te­re­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Mer­sin za­ten dep­rem ön­ce­si yak­la­şık ola­rak 2.3 mil­yon in­sa­nı ba­rın­dı­rı­yor­du. Dep­rem ne­de­niy­le olu­şan nü­fus ar­tı­şıy­la be­ra­ber şu an­da nü­fu­sun 2.7 mil­yon se­vi­ye­le­rin­de ola­ca­ğı­nı, ge­ri dö­nüş­ler ol­sa da­hi bu nü­fu­sun 2.5 mil­yo­nun al­tı­na düş­me­ye­ce­ği­ni ön­gö­rü­yo­ru­m” di­ye be­lirt­ti. “Ya­şa­na­bi­le­cek so­run­lar için ted­bir­ler al­ma­mız la­zı­m” Mer­sin’in ya­şa­dı­ğı nü­fus yo­ğun­lu­ğu­nu kal­dı­ra­bil­me­si için ted­bir­ler alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­ken Baş­kan Se­çer, bu ko­nu­da STK, iş in­san­la­rı, si­ya­si­ler­le gö­rüş­me sağ­la­dı­ğı­nı ha­tır­la­ta­rak, “Bu ko­nu­da yet­ki­li­le­rin dik­ka­ti­ni çek­me­ye ça­lış­tım. Su sı­kın­tı­sı, alt­ya­pı, okul, has­ta­ne so­ru­nu ya­şa­ya­bi­li­riz. Her ku­rum mut­la­ka ted­bir­le­ri­ni alı­yor­dur, ama be­le­di­ye­le­ri­mi­zin de ted­bir al­ma­sı ge­rek­ti­ği dü­şün­ce­sin­de­yim. Bi­zim de eğer su­yu­muz yet­mez­se ne ya­pa­ca­ğı­mı­zı, na­sıl bir ted­bir ala­ca­ğı­mı­zı şim­di­den gör­me­miz la­zım. Araç sa­yı­sı art­tı, tra­fik tı­ka­nı­yor, ko­nut yok, ki­ra fi­yat­la­rı, mülk fi­yat­la­rı art­tı, ki­ra­cı ki­ra­ya ev bu­la­mı­yor, bul­sa pa­ra­sı­nı öde­ye­mi­yor. Bun­la­rın ted­bir­le­ri­ni al­ma­mız la­zı­m” de­di. “Bi­zi ne İl­ler Ban­ka­sı'ndan ne de hü­kü­met­ten bir yet­ki­li ara­ma­dı­” Mer­sin’in son du­ru­mu ve alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­ler doğ­rul­tu­sun­da her­han­gi bir yet­ki­li­den bil­gi ve­ya bir çö­züm öne­ri­si gö­re­me­di­ği­ni söy­le­yen Baş­kan Se­çer, “Yet­ki­li­le­ri gör­me­dim ama be­le­di­ye­mi­ze ya­tı­rım kre­di­le­ri sağ­la­yan ku­rum­la­rın ile­ti­şi­mi­ni gör­düm. Ör­ne­ğin en son CNG’li çev­re dos­tu oto­büs­le­ri alır­ken ya­rar­lan­dı­ğı­mız Av­ru­pa İmar ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı di­rek­tö­rü bi­zi ara­yıp, ‘Geç­miş ol­sun bü­yük ka­yıp­la­rı­nız ol­du. Çok üzü­lü­yo­ruz. Mer­sin dep­rem­den za­rar gör­me­di, can ve mal kay­bı ol­ma­dı ama gö­rü­yo­ruz ki yo­ğun göç alı­yor­su­nuz. Bu ko­nu­da ya­pa­ca­ğı­nız alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı, arıt­ma, ka­na­li­zas­yon, iç­me­su­yu şe­be­ke­le­ri fark­lı ya­tı­rım­lar için da­ha ön­ce Ye­şil Şe­hir kap­sa­mın­da al­dı­ğı­nız hi­be­li fi­nans­man pa­ke­tin­de pa­ra­mız var bu­nu si­ze sağ­la­mak is­ti­yo­ruz he­men. Ya­rı­sı hi­be bu gön­de­re­ce­ği­miz pa­ra­nın, ya­rı­sı­nı si­le­ce­ğiz ya­rı­sı­nı si­ze 10 yıl öde­me­li borç­lan­dı­ra­ca­ğız’ di­ye ilk te­le­fo­nu ve son te­le­fo­nu on­lar­dan al­dık. Bi­zi ne İl­ler Ban­ka­sı'ndan bir yet­ki­li ara­yıp ‘Ya gün­ler­dir bu­nu ak­ta­rı­yor­su­nuz, ko­nu­şu­yor­su­nuz’ de­di ne de hü­kü­me­tin her­han­gi bir ba­kan­lı­ğın­dan ‘Siz doğ­ru mu söy­lü­yor­su­nuz? Yan­lış mı söy­lü­yor­su­nuz? Bo­şa mı te­laş edi­yor­su­nuz?’ di­ye ara­yan so­ran ya da bi­zim gı­ya­bı­mız­da dâ­hil edil­me­den ya­pı­lan bir ça­lış­ma­ya şu ana ka­dar da rast­la­mış de­ği­lim. Oy­sa­ki bir an ön­ce ge­rek­li ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bir kez da­ha vur­gu­la­mak is­ti­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Mer­sin'e özel bir sta­tü ve­ril­me­si­ni is­ti­yo­ru­z” Mer­sin’in alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rı­na ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Se­çer, “Bi­zim bir an ön­ce Pa­muk­luk Ba­ra­jı’nda yıl­lar­dır ça­lış­ma yap­tı­ğı­mız ye­ni isa­le hat­tı­nı çek­me­ye ih­ti­ya­cı­mız var. Te­mel ih­ti­yaç su­dur, te­mel ih­ti­yaç­lar ka­na­li­zas­yon, arıt­ma ve da­ha son­ra ar­ka­sı ge­le­cek bir­çok ih­ti­yaç var. Baş­ta ko­nut ve dü­şük ge­lir­li yurt­taş­la­rın ya­rar­la­na­ca­ğı ko­nut­lar. Mut­la­ka ko­nut ko­nu­sun­da ted­bir­ler alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yo­rum, dü­şü­nü­yo­rum ve biz be­le­di­ye ola­rak üze­ri­mi­ze dü­şe­ni ya­pa­ca­ğız. Ama baş­ta İl­ler Ban­ka­sı ol­mak üze­re bu ko­nu­da bu ça­lış­ma­la­ra des­tek ver­mek zo­run­da olan ka­mu ku­rum­la­rı­nın da Mer­sin'e dö­nüp bak­ma­sı­nı özel­lik­le is­ti­yo­rum. Mer­sin'e özel bir sta­tü ve­ril­me­si­ni is­ti­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. “Va­tan­daş­la­rı­mız ha­sar tes­pit et­tir­mek için Çev­re Ba­kan­lı­ğı’nın 181 No’lu hat­tı­na bil­di­rim yap­tır­ma­lı­” Kent­te­ki ha­sar­lı bi­na tes­pit­le­ri ko­nu­sun­da Bü­yük­şe­hir’in yet­ki­si­nin ol­ma­dı­ğı­nı ak­ta­ran Se­çer, va­tan­daş­la­rın bi­na­la­rın­da­ki ha­sa­rı tes­pit et­tir­mek için Çev­re Ba­kan­lı­ğı’nın 181 No’lu hat­tı­na bil­dir­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Dep­rem son­ra­sı ha­sar­lar or­ta­ya çı­kan Kır­mı­zı La­ci­vert İş­ha­nı’nı bo­şalt­tık­la­rı­nı söy­le­yen Se­çer, ha­sar tes­pi­ti ya­pı­lan tüm ya­pı­la­rın der­hal bo­şal­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği uya­rı­sın­da bu­lun­du. Se­çer,  “Şu an­da Kır­mı­zı La­ci­vert İş­ha­nı boş. Çev­re Ba­kan­lı­ğı bi­ze bu­gün ev­rak gön­der­miş, da­ha ön­ce Ak­de­niz Be­le­di­ye­si’ne gön­der­miş. Di­yor ki; ‘Bu bi­na risk ta­şı­yor bu­nu der­hal bo­şal­tın. Var­sa ora­da dük­ka­nı­nız ki­ra­ya ver­di­ği­niz, on­la­ra da teb­li­gat ya­pın on­lar da çık­sın’ O bi­na çö­ker­se şu an­dan iti­ba­ren be­nim ya­sal bir bağ­la­yı­cı­lı­ğım yok ama ben ge­re­ke­ni ya­pı­yo­rum, ev­rak­la­rı­mı ya­zı­yo­rum ama in­sa­ni ola­rak bir so­rum­lu­lu­ğum var. Şu an­da ha­sar tes­pi­ti ya­pı­lan apart­man­lar, bi­na­lar, müs­ta­kil ev­ler der­hal bo­şal­tıl­ma­lı. O va­tan­daş­la­rın fark­lı böl­ge­le­re ta­şın­ma­sı­nın sağ­la­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Bü­tün ku­rum­lar­la da iş­bir­li­ği­ne ha­zı­rız. Biz des­tek ol­ma­ya ha­zı­rız. ‘Bu bi­ze ait de­ğil, bu so­rum­lu­luk bi­ze ait de­ğil’ de­yip bir yer­le­re ka­ça­ma­yız. Bü­tün bun­lar­dan son­ra ar­tık adım at­ma­mız la­zı­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Bü­yük­şe­hir ta­ra­fın­dan ku­rul­ma­sı plan­la­nan Dep­rem Risk Yö­ne­ti­mi ve Kent­sel İyi­leş­tir­me Dai­re Baş­kan­lı­ğı’ndan da söz eden Se­çer, ku­ru­la­cak dai­re baş­kan­lı­ğı ile bun­dan son­ra­ki sü­reç­te Mer­sin'de afet ris­ki­ni res­mi ola­rak yö­net­mek ve ge­rek­li ted­bir­le­ri al­mak, ken­ti bu an­lam­da iyi­leş­tir­mek, kö­tü ya­pı sto­ku­nu or­ta­dan kal­dır­mak, va­tan­da­şı bil­gi­len­dir­mek, imar plan­la­rı­nı da­ha dü­zen­li yap­mak, ya­pı­la­rı de­ne­ti­mi al­tı­na al­mak ve bun­la­rı ku­rum­sal bir hü­vi­ye­te bü­rün­dür­mek için ça­lı­şa­cak­la­rı­nın al­tı­nı çiz­di. Baş­kan Se­çer’den il­çe be­le­di­ye­le­ri­ne imar pla­nı de­ği­şik­li­ği uya­rı­sı Mer­sin'de ola­ğa­nüs­tü ko­şul­lar, ta­lep­ler, ih­ti­yaç­lar or­ta­ya çık­maz­sa ye­ni yer­le­rin ima­ra açıl­ma­sı­na ge­rek ol­ma­dı­ğı­na işa­ret eden Se­çer, il­çe be­le­di­ye­le­re ve yet­ki­li­le­re ses­le­ne­rek, “Yo­ğun­luk ve kat yük­sek­li­ği­ni ar­tı­ran imar pla­nı de­ği­şik­lik tek­lif­le­ri­ni ar­tık mec­li­se sun­ma­ma­lı­sı­nız. Bu ko­nu­da ke­sin­lik­le çok ka­rar­lı ol­ma­mız la­zım. Bu yön­de­ki ta­lep­le­ri­mi­zin mak­ro ve­ya mik­ro böl­ge­len­dir­me ça­lış­ma­sı son­ra­sın­da bir plan bü­tün­lü­ğü da­hi­lin­de hep be­ra­ber de­ğer­len­dir­dik­ten son­ra gel­me­si, va­tan­da­şı­mı­zın can ve mal gü­ven­li­ği açı­sın­dan çok da­ha uy­gun ola­cak­tı­r” de­di. Ti­san’da­ki ruh­sat­sız in­şa­at hak­kın­da: “Kim­se ses çı­kar­ma­yın­ca ben bu­nu gün­de­me ta­şı­mak du­ru­mun­da­yı­m”   Ti­san’da­ki ruh­sat­sız ya­pı­laş­ma hak­kın­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si gö­rüş be­yan ede­ne ka­dar il­gi­li ku­rum­la­rın hiç­bi­ri­sin­den ses çık­ma­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Baş­kan Se­çer “Ko­nu Si­lif­ke Be­le­di­ye­si, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Si­lif­ke Be­le­di­ye Baş­ka­nı, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı me­se­le­si de­ğil. Ora­da de­ne­tim gö­re­vi il­çe be­le­di­ye­si­nin. İl Mü­dür­lü­ğü ve ken­di ko­nu­sun­da Bü­yük­şe­hir. Ama biz ses çı­ka­ra­na ka­dar kim­se­nin se­si çık­ma­dı. Ne Ba­kan­lık’ın, ne il­çe be­le­di­ye­si­nin, ne kim­se­nin. Kim­se ses çı­kar­ma­yın­ca ben bu­nu Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak gün­de­me ta­şı­mak du­ru­mun­da­yı­m” de­di. “Ce­za yaz­mak, ruh­sat­sız in­şa­atı ya­sal ha­le ge­tir­me­z” Söz ko­nu­su in­şa­ata Si­lif­ke Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ruh­sat ol­ma­dı­ğı için ce­za ya­zıl­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Baş­kan Se­çer in­şa­atın dur­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Ya­sal bir ko­nu­ya kim­se mü­da­ha­le ede­mez. Ora­da­ki in­şa­at, eğer in­şa­at ruh­sa­tı alın­ma­dan de­vam edi­yor­sa ki ba­na ge­len bil­gi­ler; ruh­sat yok be­le­di­ye­ye gi­di­yor ce­za ya­zı­yor. Bu de­ğil. Bu ora­da­ki ya­sa­dı­şı in­şa­atı ya­sal ha­le ge­tir­mez kes­ti­ği­niz ce­za­lar. Bu­gün in­şa­atın baş­la­dı­ğı bil­gi­si gel­di. Gö­rün­tü­le­ri de gel­di. Biz Bü­yük­şe­hir ola­rak ya­sa ve mev­zu­at çer­çe­ve­sin­de, yet­ki­miz çer­çe­ve­sin­de bu işi ta­kip ede­riz. Kü­çük bir ko­nu de­ğil­dir bu. Bir va­tan­da­şın yap­tı­ğı de­ni­ze kı­yı­sı olan bir yer­de yap­tı­ğı kü­çük bir say­fi­ye evi de­ğil­dir. 1000’den faz­la ko­nu­tun ya­pıl­dı­ğı ve ti­ca­ri ya­pı­la­rın ol­du­ğu; ya­ni bu­nu alı­yor, sa­tı­yor. Ama ya­sa­la­ra uy­gun ya­pıl­ma­sı la­zım. Be­nim Ti­san ko­nu­sun­da söy­le­ye­cek­le­rim bu­du­r” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.