ANTMEN, “MİLYONLARCA VATANDAŞ RİSK ALTINDA”

abdullah - 11 Mart 2023 Cumartesi

ANTMEN, “MİLYONLARCA VATANDAŞ RİSK ALTINDA”

RİSK VAR

Res­mi ka­yıt­la­ra gö­re 46 bin in­sa­nın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği 6 Şu­bat Kah­ra­man­ma­raş dep­re­mi son­ra­sı Mer­sin’de 76 okul ha­sar ne­de­niy­le bo­şal­tıl­dı. CHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Al­pay Ant­men’in 3 yıl ön­ce dep­re­me da­ya­nık­lı ol­ma­yan okul­lar­la il­gi­li açık­la­ma yap­tı­ğı ve o ta­rih­te 63 oku­lun dep­re­me da­ya­nık­sız ol­du­ğu­nu be­lirt­ti­ği or­ta­ya çık­tı. Ant­men, Cİ­MER ve so­ru öner­ge­le­rin­de Mer­sin’de kaç oku­lun ve ka­mu bi­na­sı­nın dep­re­me da­ya­nık­sız ol­du­ğu­nu sor­muş; 2020 Mart’ın­da ve­ri­len ya­nıt­ta 63 oku­lun dep­re­me da­ya­nık­lı ol­ma­dı­ğı be­lir­til­miş­ti. Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma ya­pan CHP’li Ant­men, üç yıl ön­ce Mer­sin’de kaç oku­lun dep­re­me da­ya­nık­lı olup ol­ma­dı­ğı­nı sor­du­ğu­nu be­lir­te­rek “As­lın­da kor­kunç ger­çek yıl­lar ön­ce or­ta­ya çık­mış­tı. 3 yıl ön­ce öner­ge­me İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün ver­di­ği ya­nıt­ta Mer­sin’de 2011 ve 2020 yıl­la­rı ara­sın­da 177 okul ve ku­ru­mun dep­rem tah­ki­ki­nin ya­pıl­dı­ğı ve bu okul ile ku­rum­lar­dan sa­de­ce 76 ta­ne­si­nin dep­re­me da­ya­nık­lı ol­du­ğu so­nu­cu­na va­rıl­dı­ğı ifa­de edil­miş­ti. Mer­sin’de bir dep­rem ya­şan­say­dı ve bu dep­re­me da­ya­nık­lı ol­ma­yan 63 okul yı­kıl­say­dı, gen­ce­cik can­la­rın he­sa­bı­nı kim ve­re­cek­ti? Va­li­lik ve Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü okul­la­rı şim­di bo­şal­tı­yor. Bu­gü­ne ka­dar ak­lı­nız ne­re­dey­di? Mer­sin mer­kez­li bir dep­rem ol­sa ve o okul­lar yı­kıl­say­dı ne ya­pa­cak­lar­dı? Ka­der mi di­ye­cek­ler­di, ya­şa­nan­lar ka­der de­ğil, ta­ma­men ih­mal ci­na­yet­le­ri ola­cak­tı­” de­di. Ya­şa­nan­la­rın bir skan­dal ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ant­men “İk­ti­dar fe­la­ket ba­şı­mı­za ge­le­ne ka­dar as­la ön­lem al­mı­yor. Bu en­kaz ve yi­ten can­lar ta­ma­men ik­ti­da­rın so­rum­suz­lu­ğun­dan kay­nak­la­nı­yor. Yıl­lar­dır ifa­de edi­yo­ruz. Ba­kın Mer­sin’de bir dep­rem ya­şan­say­dı ve bu okul­lar­da ço­cuk­lar ve eği­tim­ci­ler can ver­sey­di ölen can­la­rın he­sa­bı­nı kim ve­re­cek­ti? Bu­yu­run 2020 Mart ayın­da yap­tı­ğım açık­la­ma. Ora­da ko­nuy­la il­gi­li ay­nen şu ifa­de­le­ri kul­lan­mış­tım:  ‘Tür­ki­ye dep­rem ku­şa­ğın­da. Bi­zim en önem­li gün­de­mi­miz, ana gün­de­mi­miz dep­rem ve dep­re­me kar­şı alı­na­cak ön­lem­ler ol­ma­lı. Dep­rem ver­gi­le­ri­nin dep­rem­le­rin ve­re­bi­le­ce­ği za­rar­la­rı ön­le­mek için har­can­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Ba­kın ge­len ya­nıt­ta da açık­ça gö­rül­mek­te­dir ki okul­la­rı­mı­zın ya­rı­sı dep­re­me da­ya­nık­lı de­ğil ve aci­len da­ya­nık­lı ha­le ge­ti­ril­me­si ge­re­ki­yor. Bu tab­lo kor­ka­rım ki tüm Tür­ki­ye’de böy­le.’ Ma­ale­sef fay hat­la­rı­nı or­ta­dan kal­dı­ra­ma­ya­ca­ğı­mı­za gö­re tab­lo ol­du­ğu gi­bi ye­rin­de du­ru­yo­r” de­di. Mil­yon­lar­ca va­tan­da­şın risk al­tın­da ol­du­ğu­nu söy­le­yen Al­pay Ant­men “Bir dep­rem anın­da, dep­re­me da­ya­nık­sız bir oku­lun yı­kıl­dı­ğı­nı dü­şün­mek bi­le is­te­mi­yo­rum. İs­tan­bul’da 7.5 şid­de­tin­de bir dep­rem bek­len­di­ği­ni ar­tık bü­tün uz­man­lar söy­lü­yor. Ya­rın çok geç ola­bi­lir. Bi­ran ön­ce baş­ta okul­la­rı­mız ol­mak üze­re bi­na­la­rın dep­re­me da­ya­nık­lı­lık test­le­ri­ni ya­pa­lım. Yı­kıl­ma­sı ge­re­ken okul­la­rı yı­kıp ye­ri­ne dep­re­me da­ya­nık­lı okul­lar ya­pa­lı­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. (CHP MİL­LET­VE­Kİ­Lİ AL­PAY ANT­MEN)