MERSİN BÜYÜKŞEHİR, 8 MART DOLAYISIYLA DEPREMDEN ETKİLENEN  KADINLARA DEPREM HUKUKU HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU

abdullah - 11 Mart 2023 Cumartesi

MERSİN BÜYÜKŞEHİR, 8 MART DOLAYISIYLA DEPREMDEN ETKİLENEN KADINLARA DEPREM HUKUKU HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU

DEPREM HUKUKU

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, 8 Mart Dün­ya Ka­dın­lar Gü­nü do­la­yı­sıy­la, dep­rem böl­ge­le­rin­den Mer­sin’e ge­len ve kent­te ko­nak­la­yan ka­dın­la­ra yö­ne­lik bil­gi­len­dir­me söy­le­şi­si dü­zen­le­di ve ar­dın­dan da hij­yen se­ti da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­tir­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, 8 Mart Dün­ya Ka­dın­lar Gü­nü’nde, dep­rem böl­ge­le­rin­den Mer­sin’e ge­len ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin mer­kez ve Tar­sus ko­nak­la­ma alan­la­rın­da ka­lan ka­dın­la­ra yö­ne­lik, Mer­sin Ba­ro­su Ka­dın Hak­la­rı Mer­ke­zi’nden avu­kat­lar­la bil­gi­len­dir­me prog­ra­mı ger­çek­leş­tir­di. Gö­nül­lü avu­kat­lar dep­rem­ze­de ka­dın­la­ra, dep­rem son­ra­sı ya­şa­na­bi­le­cek hu­ku­ki sü­reç, var olan hak­la­rı, afet son­ra­sı hu­ku­ki sü­reç­te ne­ler yap­ma­la­rı ge­rek­ti­ği gi­bi ko­nu­lar­da bil­gi­len­dir­me­de bu­lun­du. Ar­dın­dan, içe­ri­sin­de ki­şi­sel ba­kım mal­ze­me­le­ri­nin bu­lun­du­ğu hij­yen se­ti ka­dın­la­ra tes­lim edil­di. Sa­hil: “Dep­rem­ze­de ka­dın­lar bir­çok ko­nu­da bil­gi­len­di­ril­di­” Bil­gi­len­dir­me ge­zi­si ve hij­yen pa­ke­ti da­ğı­tı­mı hak­kın­da ko­nu­şan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Ka­dın Şu­be Mü­dü­rü Edi­be Sa­hil, “8 Mart Dün­ya Ka­dın­lar Gü­nü se­be­biy­le bir prog­ram dü­zen­le­dik. Dep­rem­ze­de ka­dın­la­rı; bu ya­şa­dık­la­rı zor sü­reç­te ge­rek­li bil­gi­ler, hu­ku­ki sü­reç, bu sü­reç­te­ki hak­la­rı, hak­la­rın baş­vu­ru sü­re­le­ri ve baş­vu­ru yön­tem­le­ri gi­bi ko­nu­lar hak­kın­da, Mer­sin Ba­ro­su Ka­dın Hak­la­rı Mer­ke­zi’nden bi­ze des­tek­te bu­lu­nan gö­nül­lü avu­kat­lar­la bir­lik­te bil­gi­len­dir­di­k” di­ye­rek, prog­ram sa­ye­sin­de dep­rem­ze­de­le­rin hem so­ru­la­rı­na ce­vap bul­duk­la­rı­nı, hem de ge­nel bir bil­gi sa­hi­bi ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Dep­rem­den et­ki­le­nen ka­dın­la­ra, acil ih­ti­yaç­la­rı ola­bi­le­cek ki­şi­sel hij­yen mal­ze­me­le­ri­ni de ulaş­tır­dık­la­rı­nı be­lir­ten Sa­hil, “Dep­rem­den et­ki­le­nen va­tan­daş­la­rı­mı­za, bir hij­yen se­ti ha­zır­la­dık. İçe­ri­sin­de el kre­mi, hij­ye­nik ped, diş fır­ça­sı, diş ma­cu­nu, ta­rak, ro­lon, de­odo­rant, du­dak nem­len­di­ri­ci gi­bi ürün­le­rin bu­lun­du­ğu bu pa­ke­ti tüm dep­rem­ze­de­le­re sev­giy­le ulaş­tır­mak is­ti­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Tar­sus’ta da dep­rem­ze­de ka­dın­la­ra hij­yen set­le­ri da­ğı­tıl­dı Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Tar­sus’ta bu­lu­nan Ber­dan Ko­nu­ke­vi ve Genç­lik Kam­pı bun­ga­lov ev­ler­de ağır­la­dı­ğı dep­rem­ze­de ka­dın­la­ra da, gün do­la­yı­sıy­la hij­yen set­le­ri da­ğı­tıl­dı. “Ka­dın­lar Gü­nü’nde bi­zi unut­ma­dı­la­r” Ha­tay’da ya­şa­nan yı­kı­cı dep­re­min ar­dın­dan ai­le­siy­le bir­lik­te Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Tar­sus Ber­dan Ko­nu­ke­vi’ne sı­ğı­nan Ne­si­be Fı­rın­cı­oğul­la­rı, Ka­dın­lar Gü­nü’nde gü­zel bir sür­priz­le kar­şı­laş­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Bu­ra­da ba­rın­ma ih­ti­ya­cı­mız, yi­ye­ce­ki­çe­cek ve di­ğer te­mel ih­ti­yaç­la­rı­mı­zın hep­si­nin kar­şı­lan­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­rim. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Va­hap Se­çer’e ve bü­tün ça­lı­şan­la­rı­na çok te­şek­kür edi­yo­rum. Bu­gün 8 Mart Dün­ya Ka­dın­lar Gü­nü, bi­zi unut­ma­dı. Biz­le­re ay­rı ay­rı he­di­ye­le­ri­ni sun­du. Onun için de çok te­şek­kür edi­yo­ru­m” de­di. Bir baş­ka dep­rem­ze­de ka­dın Ni­met Yal­çın­ka­ya da, “Al­lah ra­zı ol­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız­dan, hiz­met ve­ren­ler­den. Ek­sik­siz ve ku­sur­suz il­gi, ala­ka, hiz­met ya­pıl­dı. Bü­tün Mer­sin ve Tar­sus hal­kı­na çok te­şek­kür edi­yo­ruz. Bü­tün ka­dın­la­rın Ka­dın­lar Gü­nü’nü kut­la­rı­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.