TARSUS İDMANYURDU  KONGRE KARARI ALDI

abdullah - 11 Mart 2023 Cumartesi

TARSUS İDMANYURDU KONGRE KARARI ALDI

YİNE KONGRE VAR

(HA­BER MER­KE­Zİ) Tar­sus İd­man Yur­du Yö­ne­tim Ku­ru­lu Yö­ne­ti­mi güç­len­dir­mek adı­na Ola­ğa­nüs­tü Ge­nel Ku­rul Se­çi­mi ka­ra­rı al­dı.Baş­kan Cem Ka­val­cı ‘’Se­çim ilk etap­ta 4 Ni­san 2023 Sa­lı Gü­nü sa­at 18:00’de Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz Te­sis­le­ri’nde ola­cak ço­ğun­luk sağ­lan­ma­dı­ğı tak­dir­de ise 11 Ni­san 2023 Sa­lı gü­nü yi­ne sa­at 18:00’de Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz Te­sis­le­ri’nde ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Yö­ne­ti­mi güç­len­dir­mek üze­re al­dı­ğı­mız bu ka­rar ku­lü­bü­müz adı­na ha­yır­lı ol­sun’’ de­di..