VALİ PEHLİVAN, TARSUS'TA  HASAR GÖREN OKULLARDA İNCELEMELERDE BULUNDU

abdullah - 10 Mart 2023 Cuma

VALİ PEHLİVAN, TARSUS'TA HASAR GÖREN OKULLARDA İNCELEMELERDE BULUNDU

VALİ PEHLİVAN

Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van, Tar­sus’ta dep­rem­den do­la­yı ha­sar gö­ren ve tah­li­ye edi­len okul­lar­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du, İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Me­tin’den bil­gi­ler al­dı. Mer­sin ge­ne­lin­de dep­rem ha­sa­rın­dan do­la­yı 76 oku­lun bo­şal­tıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Va­li Peh­li­van, “Çev­re Şe­hir­ci­lik ve İk­lim De­ği­şik­li­ği İl Mü­dür­lü­ğü­müz ta­ra­fın­dan bü­tün okul­la­rı­mız­da in­ce­le­me­ler ya­pı­lı­yor, bi­lim­sel tek­nik­ler­le okul­la­rı­mı­zın du­ru­mu ana­liz edi­li­yor. Ha­sar tes­pit edi­len okul­la­rı­mız be­he­me­hal tah­li­ye edil­di. Hiç bir öğ­ren­ci­mi­zin eği­tim öğ­re­tim ha­ya­tı­nın ke­sin­ti­ye uğ­ra­ma­ma­sı için di­ğer okul­la­ra ta­şın­ma­sı sağ­lan­dı. Ha­sar gö­ren okul­la­rı­mı­zın ye­ri­ne ye­ni okul­lar in­şa ede­ce­ğiz. Bu ko­nu­da­ki ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı­mı­zı baş­lat­tık. Ye­ni okul­lar in­şa edi­le­ne ka­dar pre­fab­rik okul­lar, ders­lik­ler yap­mak su­re­tiy­le bir­leş­ti­ri­len ve sa­bah öğ­len şek­lin­de iki­li öğ­re­tim ya­pı­lan okul­lar­da yo­ğun­luk gi­de­ri­le­cek­tir. Okul­la­rı­mı­zın du­rum­la­rı­nı ve ih­ti­yaç du­yu­lan ye­ni ya­tı­rım ta­lep­le­ri­mi­zi Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­mı­za ve biz­zat Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı­mız Sa­yın Mah­mut Özer’e arz et­ti­k” de­di.  Pehlivan, en kısa sürede yeni okullar ve öncesinde prefabrik okulların, dersliklerin inşa edilmesi için gerekli bütün desteği sağlayacaklarını Bakan Mahmut Özer’in ifade ettiğini belirterek “Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Mersin’de, Bakanlığımızın destekleriyle her yıl ortalama 20 civarında yeni okul inşa ediyor idik. Bu sayede bugüne kadar İlimiz genelinde okullarımızın çoğunluğu yenilenmiş durumda ve bu okullarımız depremden etkilenmedi. Bakanlığımız tarafından sağlanacak ilave destekler ile hasarlı okullarımızın yerine yeni okullar inşa ederek İlimize kazandırmış olacağız” ifadesini kullandı. Deprem bölgesinden gelerek ilimizde misafir edilen vatandaşlarımız içerisinden toplam 21.117 öğrencimizin eğitim-öğretim hizmeti aldığını belirten Vali Pehlivan, “Temel eğitim alanında 14.437, mesleki eğitim alanında 791, ortaöğretim alanında 2.757, özel okullarda 3.121 ve özel eğitim alanında 11 öğrencimiz okullarımızda eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir” şeklinde sözlerini tamamladı. Vali Pehlivan'a, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Garanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Güler eşlik etti.  (Haber Merkezi)