MHP’Lİ BAKİ ŞİMŞEK:“PAMUKLUK  BARAJI BİRAN ÖNCE BİTİRİLMELİ”

abdullah - 10 Mart 2023 Cuma

MHP’Lİ BAKİ ŞİMŞEK:“PAMUKLUK BARAJI BİRAN ÖNCE BİTİRİLMELİ”

PAMUKLUK BARAJI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, Pa­muk­luk Ba­ra­jı’nın su tut­ma­sı­na rağ­men su­la­ma su­yu iha­le­si­nin ha­len onay­lan­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. TBMM’de söz alan ve ül­ke­de ya­şa­nan ku­rak­lı­ğa dik­kat çe­ken Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek “Son yüz­yı­lın ku­rak­lı­ğıy­la kar­şı kar­şı­ya­yız. Bir ta­rım ken­ti olan se­çim böl­gem Mer­sin’de de son as­rın en bü­yük ku­rak­lı­ğı ya­şan­mak­ta­dır. Hem bu böl­ge­de­ki çift­çi­le­ri­miz açı­sın­dan, hem de Mer­sin’de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mız açı­sın­dan ku­rak­lık bü­yük bir so­run teş­kil et­mek­te­dir. Bu nok­ta­da Pa­muk­luk Ba­ra­jı’nın su tut­ma­sı ve bu­ra­da­ki gö­let­te mil­yon­lar­ca su­yun tu­tul­ma­sı bu yıl için son de­re­ce önem­li­di­r” de­di. Pa­muk­luk Ba­ra­jı ile il­gi­li su­la­ma su­yu iha­le­si­nin ya­pıl­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Şim­şek “Su­la­ma su­yu iha­le­si şu an­da onay­da­dır. En kı­sa za­man­da iha­le­nin onay­la­na­rak Mer­sin­li hem­şe­ri­le­ri­mi­zin hiz­me­ti­ne su­nul­ma­sı­nı, Ber­dan ve Pa­muk­luk Ba­raj­la­rın­da­ki su­yun­da çok kon­trol­lü bir şe­kil­de kul­la­nıl­ma­sı­nı önü­müz­de­ki ay­lar­da Mer­sin’de iç­me ve su­la­ma su­yun­da sı­kın­tı ya­şan­ma­ma­sı­nı ta­lep edi­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.