BAŞKAN BOZDOĞAN’DAN, ‘SU TASARRUFU’ ÇAĞRISI

abdullah - 10 Mart 2023 Cuma

BAŞKAN BOZDOĞAN’DAN, ‘SU TASARRUFU’ ÇAĞRISI

SU TASARRUFU

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, kü­re­sel ik­lim de­ği­şik­li­ği se­be­biy­le ku­rak ge­çen son­ba­har ve kış mev­si­mi ile bir­lik­te bü­yük bir teh­li­ke ile kar­şı kar­şı­ya kal­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, va­tan­daş­la­ra ‘Bi­rey­sel Su Ta­sar­ru­fu’ çağ­rı­sın­da bu­lun­du. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, ya­ğış ol­ma­ma­sı ne­de­niy­le Ber­dan Ba­ra­jı’nın alarm ver­di­ği ve su se­vi­ye­si­nin yüz­de 15’le­re ka­dar düş­tü­ğü­nü ha­tır­la­ta­rak “Ha­va du­ru­mu bu şe­kil­de de­vam eder ve kar ile yağ­mur ya­ğı­şı ol­maz­sa, böl­ge­miz­de bü­yük bir ku­rak­lık teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya ka­la­bi­li­riz. Su kri­zi gı­da kri­zi­ni de be­ra­be­rin­de ge­ti­re­cek ve bü­yük so­run­lar­la kar­şı kar­şı­ya ka­la­ca­ğız.  Bu ne­den­le he­pi­mi­zin üze­ri­ne dü­şen gö­rev­ler var. Bi­rey­sel ola­rak alı­na­cak ba­sit ön­lem­ler­le bi­le su ta­sar­ru­fu bü­yük bir oran­da sağ­la­na­bi­lir. Su tü­ke­tim alış­kan­lık­la­rı­mız­da ya­pa­bi­le­ce­ği­miz ‘Bi­rey­sel Su Ta­sar­ru­fu’ ile bin­ler­ce ton su­yu kur­ta­ra­bi­li­riz. İk­lim de­ği­şik­li­ği­nin ve ku­rak dö­ne­min et­ki­le­ri­ni sı­nır­lan­dır­mak için he­pi­mi­zin el ele ver­me­si, 35 bin Tar­sus­lu­nun su kul­la­nım alış­kan­la­rı­nı de­ğiş­tir­me­si son de­re­ce önem­li. Ya­rın için şim­di ha­re­ke­te geç­mek du­ru­mun­da­yı­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.