VALİ ALİ PEHLİVAN, TARSUS  YENİ HÜKÜMET KONAĞI'NDA  İNCELEMELERDE BULUNDU

abdullah - 10 Mart 2023 Cuma

VALİ ALİ PEHLİVAN, TARSUS YENİ HÜKÜMET KONAĞI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

VALİ PEHLİVAN

Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van, bi­na ya­pı­mı ta­mam­la­na­rak çev­re dü­zen­le­me­si iş­le­ri de­vam eden Tar­sus Ye­ni Hü­kü­met Ko­na­ğı'nda in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Va­li Peh­li­van; 11.000 m² in­şa­at ala­nı­na sa­hip 5 kat­lı 1 adet ya­pı içe­ri­sin­de, ka­pa­lı oto­park, top­lan­tı ve kon­fe­rans sa­lon­la­rı, ser­gi sa­lon­la­rı ve hiz­met ofis­le­ri­nin bu­lun­du­ğu Hü­kü­met Ko­na­ğı hak­kın­da Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu ve yük­le­ni­ci fir­ma yet­ki­li­le­rin­den bil­gi­ler al­dı.İn­ce­le­me zi­ya­re­ti­ne Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, İl­çe Em­ni­yet Mü­dü­rü Ali Ga­ran­lı, İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Bin­ba­şı Meh­met Gü­ler, İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Me­tin, İl­çe Müf­tü­sü Ali Can eş­lik et­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)