BAŞKAN BOZDOĞAN’DAN, TAZİYE VE BAŞSAĞLI MESAJI

abdullah - 10 Mart 2023 Cuma

BAŞKAN BOZDOĞAN’DAN, TAZİYE VE BAŞSAĞLI MESAJI

TAZİYE VE BAŞSAĞLIĞI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, te­da­vi gör­dü­ğü An­ka­ra Et­lik Şe­hir Has­ta­ne­si’nde Hakk’ın rah­me­ti­ne ka­vu­şan Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği (TÜ­ED) Ge­nel Ma­li Sek­re­te­ri ve Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Ömer Kur­naz için ta­zi­ye ve baş­sağ­lı­ğı me­sa­jı ya­yın­la­dı. Baş­kan Boz­do­ğan, sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da “Ba­zı ölüm­ler in­sa­nı, ba­zı ölüm­ler ai­le­yi, ba­zı ölüm­ler bir şeh­ri sar­sar. Tar­sus'umu­zu yıl­lar­ca Baş­ken­ti­miz An­ka­ra'da tem­sil eden, yo­lu An­ka­ra'ya dü­şen her Tar­sus­lu­ya ka­pı­la­rı­nı aça­rak mi­sa­fir­per­ver­li­ği­ni ve dost­lu­ğu­nu gös­te­ren ve her fır­sat­ta Tar­sus'un çı­kar­la­rı­nı her­kes­ten çok sa­vu­nan, ağa­be­yim Ömer Kur­naz'ı kay­bet­ti­ği­mi­zi de­rin bir üzün­tüy­le öğ­ren­miş bu­lu­nu­yo­rum. De­ğer­li ağa­be­yim Ömer Kur­naz'a, ya­şa­mı bo­yun­ca kent için yap­tık­la­rın­dan, dost­lu­ğu ve ağa­bey­li­ğin­den ötü­rü te­şek­kür eder, Al­lah'tan Rah­met, ai­le­si­ne ve se­ven­le­ri­ne baş­sağ­lı­ğı di­le­ri­m” de­di.