DEPREMLERDEN SONRA DAHA DA  ÖNEM KAZANAN “SİGORTA”  KONUSUNDA TARSUS’TA TOPLANTI

abdullah - 10 Mart 2023 Cuma

DEPREMLERDEN SONRA DAHA DA ÖNEM KAZANAN “SİGORTA” KONUSUNDA TARSUS’TA TOPLANTI

SİGORTA KONUSU

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde depremzede sigorta acenteleri için düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Acentelerin talep ve sorunlarının değerlendirildiği toplantıda sektöre yönelik alınacak aksiyonlar konusunda istişarelerde bulunuldu. SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (TOBB SAİK) ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen istişare toplantısında OHAL bölgesindeki acentelerle buluştu. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB SAİK Üyesi Osman İnandıoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda acentelerin talep ve sorunları değerlendirildi. Baş­kan Eroğ­lu, OHAL böl­ge­le­rin­de al­dık­la­rı ted­bir­ler ve ope­ras­yo­nel sü­reç­ler hak­kın­da bil­gi ve­re­rek, sek­tö­re yö­ne­lik alı­nan ve­ya alın­ma­sı ge­re­ken ak­si­yon­la­rı pay­laş­tı. Top­lan­tı ön­ce­si Ma­lat­ya ve Adı­ya­man acen­te tem­sil­ci­le­riy­le bir ara­ya ge­le­rek so­run­la­rı ye­rin­de tes­pit et­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­ten SEDDK Baş­ka­nı Eroğ­lu, OHAL böl­ge­sin­de­ki te­mas­la­rı­nın de­vam ede­ce­ği­ni ifa­de et­ti. SEDDK Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Doç. Dr. Yu­suf Dinç, TOBB SA­İK Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sü­ley­man Özer, TOBB Si­gor­ta Acen­te­le­ri Sek­tör Mec­li­si Baş­ka­nı Ya­vuz Öz­ça­ğin ve çok sa­yı­da sek­tör tem­sil­ci­si­nin ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı, ko­nuş­ma­lar ar­dın­dan acen­te­ler­den ge­len gö­rüş ve so­run­la­rın de­ğer­len­di­ril­me­siy­le in­te­rak­tif or­tam­da de­vam ede­rek so­na er­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)