Ç.YAYLA İLÇESİNDEN, DEPREM  BÖLGESİNE YAKACAK YARDIMI

abdullah - 10 Mart 2023 Cuma

Ç.YAYLA İLÇESİNDEN, DEPREM BÖLGESİNE YAKACAK YARDIMI

YAKACAK YARDIMI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la Or­man İş­let­me Mü­dür­lü­ğü, dep­rem böl­ge­si­ne gön­de­ril­mek üze­re ha­zır­la­dık­la­rı odun­la­rı Ha­tay ili­ne ulaş­tır­dı. Dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mı­zın ısın­ma­la­rı için ha­zır­la­nan odun­lar, Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si­ne ait araç­la­ra yük­le­ne­rek Ha­tay’a gön­de­ril­di. Ya­şa­nan fe­la­ke­tin ilk gü­nün­den iti­ba­ren yar­dım se­fer­ber­li­ği baş­la­tan Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si ile Or­man İş­let­me Mü­dür­lü­ğü, so­ğuk­la­rın ya­şan­dı­ğı dep­rem böl­ge­sin­de­ki ısın­ma so­ru­nu için kol­la­rı sı­va­dı. Dep­rem böl­ge­sin­de­ki va­tan­daş­la­rın so­ğuk­la olan mü­ca­de­le­le­ri­ne yar­dım­cı ola­bil­mek için ça­lış­ma­la­rı­na de­vam eden Çam­lı­yay­la Or­man İş­let­me Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, bu dav­ra­nış­la­rıy­la böl­ge hal­kın­dan da bü­yük tak­dir gör­dü.