TARSUS BELEDİYESİNDEN, 8 MART  DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE  DEPREMZELERE DAYANIŞMA ELİ

abdullah - 10 Mart 2023 Cuma

TARSUS BELEDİYESİNDEN, 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE DEPREMZELERE DAYANIŞMA ELİ

DAYANIŞMA ELİ

Dep­re­min ya­şan­dı­ğı ilk gün­den bu ya­na ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­ten Tar­sus Be­le­di­ye­si, 8 Mart Dün­ya Emek­çi Ka­dın­lar Gü­nü ve­si­le­siy­le, dep­rem böl­ge­sin­den Tar­sus’a ge­len ka­dın­la­ra hij­yen se­ti ve el eme­ği örü­len he­di­ye­lik­le­rin da­ğı­tı­mı­nı ger­çek­leş­tir­di. Tar­sus Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Mü­dür­lü­ğü, 8 Mart Dün­ya Emek­çi Ka­dın­lar Gü­nü et­kin­lik­le­ri­ni bu yıl, dep­rem böl­ge­sin­den Tar­sus’a ge­len ka­dın­lar için ayır­dı. Ül­ke­de ya­şa­nan dep­rem­ler ne­de­niy­le mem­le­ket­le­rin­den ge­le­rek Tar­sus’a yer­le­şen ka­dın­la­rı zi­ya­ret eden Ka­dın Ai­le Hiz­met­le­ri Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri geç­miş ol­sun di­lek­le­ri­ni ilet­ti. Hij­yen set­le­ri ve el sa­nat­la­rı atöl­ye­sin­de örü­len el eme­ği ürün­ler ekip­ler ta­ra­fın­dan ka­dın­la­ra da­ğı­tıl­dı. Ürünlerin ulaştırıldığı kadınlar, Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan’a hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. Ekipler deprem bölgesinden Tarsus’a gelen vatandaşların yoğun olarak misafir edildiği mahallelere gitti. Mahallelerde dağıtımın yanı sıra Güner Yüksek (Hala) Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi’nde sunulan ücretsiz hukuk ve psikolojik destek faaliyetleri de aktarıldı. Dağıtım ve ziyaretlerin 10 Mart’a kadar süreceği bildirildi. Depremin bıraktığı yaraları hep birlikte saracaklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Tarsus’ta misafir edilen kadınlara her zaman destek olacaklarını belirterek “8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle buradaki depremzede kadınlarımızı ziyaret edip, aile destek merkezimizdeki kadınlarımızın ürettiği el emeği göz nuru ürünleri ayrıyeten hijyen setleri hediye ederek bir nebze de olsa yaralarını sarmak istedik. Bütün kadınların, kadınlar gününü kutluyorum.” ifadelerini kullandı. (Tarsus Belediyesi)