ORMANLIK ALANDA ÇIKAN  YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

abdullah - 10 Mart 2023 Cuma

ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

yangın söndürüldü

Tar­sus’ta,e or­man­lık alan­da yan­gın ekip­le­rin mü­da­ha­le­siy­le sön­dü­rül­dü. Alı­nan bil­gi­ye gö­re, Tar­sus Ka­ra­bu­cak or­ma­nın­da he­nüz bi­lin­me­yen bir ne­den­le yan­gın çık­tı. Yan­gı­na Or­man İş­let­me ekip­le­ri­nin ya­nı sı­ra Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İt­fa­iye­si ekip­le­ri de mü­da­ha­le et­ti. 1 or­man ara­cı, 2 ara­zöz ve 1 to­naj­lı araç ile on­lar­ca per­so­ne­lin mü­da­ha­le­si ile alev­ler kon­torl al­tı­na alı­nıp sön­dü­rül­dü. Yan­gın­da yak­la­şık 10 dö­nüm­lük alan za­rar gör­dü. (Ha­ber Mer­ke­zi)