TARSUS CHP’NİN DEPREM MAĞDURU ÇOCUKLARA  YÖNELİK SOSYAL ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR

abdullah - 9 Mart 2023 Perşembe

TARSUS CHP’NİN DEPREM MAĞDURU ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR

CHP SOSYAL ETKİNLİK

Yı­kı­cı dep­rem­le­rin ar­dın­dan ev­le­ri­ni ve kent­le­ri­ni terk ede­rek böl­ge­mi­ze ge­len ai­le­le­rin ya­şa­dık­la­rı trav­ma­dan uzak­laş­ma­sı ve özel­lik­le ço­cuk­la­rı­nın yüz­le­ri­nin ye­ni­den gül­me­si adı­na Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Tar­sus İl­çe Ör­gü­tü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Gü­zel Gün­ler Gö­re­ce­ği­z” et­kin­lik­le­ri­nin ikin­ci­si Ye­şil­te­pe Ma­hal­le­si’nde ger­çek­leş­ti­ril­di.İl­ki geç­ti­ği­miz haf­ta Ata­lar Ma­hal­le­si’nde dü­zen­le­nen prog­ra­ma Ye­şil­te­pe’de yo­ğun ka­tı­lım ol­du.Ada­na Ba­ro Baş­ka­nı Av. Se­mih Gö­ka­yaz, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ser­dal Gö­ka­yaz, CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, Bü­yük­şe­hir İmar A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Ali Uyan, par­ti­li yö­ne­ti­ci­ler, muh­tar­lar ile an­ne ve ba­ba­la­rın­da ka­tı­lım gös­ter­di­ği prog­ram­da, ço­cuk­la­rın gü­len yüz­le­ri her­ke­se mo­ral ol­du.Ha­lat çek­me ya­rış­ma­sın­dan yüz bo­ya­ma­ya, renk­li bo­ya­lar­la re­sim yap­mak­tan çöm­lek ya­pı­mı­na ka­dar ço­cuk­la­rın el ge­li­şi­mi­ne olum­lu kat­kı­lar su­nan ve bir­lik­te oyun­lar oy­na­ma­la­rı­nı sağ­la­yan do­lu do­lu prog­ram­lar­da ay­rı­ca çe­şit­li ik­ram­lar­da bu­lu­nu­lup, ar­ma­ğan­lar da da­ğı­tıl­dı. Et­kin­li­ğe Ye­şil­te­pe Ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin ço­cuk­la­rı da iş­ti­rak et­ti.Pa­muk şe­ke­ri al­mak için he­ye­can­la bek­le­yen ço­cuk­la­rın, ça­lan mü­zik eş­li­ğin­de yüz­le­ri­nin gül­dü­ğü et­kin­lik, dep­rem­ze­de ai­le­ler için de mo­ral ol­du. CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, dep­rem böl­ge­sin­den ge­len yüz­ler­ce yurt­ta­şa ev­le­ri­ni ve gö­nül­le­ri­ni açan Ye­şil­te­pe Ma­hal­le­si sa­kin­le­ri­ne te­şek­kür ede­rek, “Ül­ke ola­rak zor gün­ler­den ge­çi­yo­ruz. Zor­luk­la­rın el ele ve­re­rek or­ta­dan kal­ka­ca­ğı­na da ina­nı­yo­ruz. Yı­kı­cı dep­rem­le­rin ar­dın­dan böl­ge­ye ilk gi­den Be­le­di­ye­le­ri­miz, yurt­taş­la­rı­mı­za yar­dım el­le­ri­ni uzat­tı­lar ve ha­len de uzat­mak­ta­lar. Bu sü­reç­te böl­ge­mi­ze ge­len dep­rem mağ­du­ru ai­le­le­ri­mi­zin ço­cuk­la­rı­nın yüz­le­ri­nin gül­me­si adı­na ter­tip et­ti­ği­miz ‘Gü­zel Gün­ler Gö­re­ce­ğiz’ et­kin­li­ği­mi­zin ikin­ci­si­ni Ye­şil­te­pe Ma­hal­le­miz­de yap­tık. Uma­rım in­san­la­rı­mı­zın ya­şa­dık­la­rı so­run­lar kı­sa sü­re­de son bu­lur ve et­kin­lik­le­ri­miz ço­cuk­la­rı­mı­zın zi­hin­le­rin­de bir ömür bo­yu gü­zel bir anı ola­rak ka­lı­r” de­di. (CHP TAR­SUS İL­ÇE)