DEPREMZEDE VATANDAŞLAR İÇİN YARDIMLARINIZI  ‘BİRİZBERABERİZ.ORG’ ÜZERİNDEN YAPABİLİRSİNİZ

abdullah - 9 Mart 2023 Perşembe

DEPREMZEDE VATANDAŞLAR İÇİN YARDIMLARINIZI ‘BİRİZBERABERİZ.ORG’ ÜZERİNDEN YAPABİLİRSİNİZ

BİRİZBERABERİZ.ORG

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ya­şa­nan dep­rem fe­la­ke­ti­nin ar­dın­dan kur­du­ğu, yar­dım al­mak ve yar­dım­cı ol­mak is­te­yen­le­ri efek­tif ve şef­faf bir şe­kil­de bu­luş­tur­du­ğu ‘bi­riz­be­ra­be­riz.org’ si­te­si ile da­ya­nış­ma­yı bü­yü­tü­yor. Yar­dım et­mek ve yar­dım al­mak is­te­yen tüm va­tan­daş­lar bir tık­la bir ara­ya ge­lip, ya­ra­la­rı sar­ma­yı sür­dü­rü­yor. Dep­re­min ilk gü­nün­den iti­ba­ren baş­la­tı­lan ça­lış­ma­lar ve da­ya­nış­ma ör­ne­ği dep­re­min bi­rin­ci ayın­da da ay­nı tem­po de­vam edi­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ya­şa­nan dep­rem fe­la­ke­ti­nin ar­dın­dan kur­du­ğu, yar­dım al­mak ve yar­dım­cı ol­mak is­te­yen­le­ri efek­tif ve şef­faf bir şe­kil­de bu­luş­tur­du­ğu ‘bi­riz­be­ra­be­riz.org’ si­te­si üze­rin­den da­ya­nış­ma­yı bü­yüt­me­ye de­vam edi­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin dep­rem­ze­de va­tan­daş­lar­la olan da­ya­nış­ma­sı bi­riz­be­ra­be­riz.org’da bü­yü­tü­lü­yor. Yar­dım et­mek ve yar­dım al­mak is­te­yen tüm va­tan­daş­lar bir tık­la bir ara­ya ge­lip, ya­ra­la­rı sar­ma­yı sür­dü­rü­yor. Da­ya­nış­ma, dep­re­min bi­rin­ci ayın­da da ay­nı tem­po ile de­vam edi­yor Dep­re­min ilk gü­nün­den iti­ba­ren baş­la­tı­lan ça­lış­ma­lar ve da­ya­nış­ma, dep­re­min bi­rin­ci ayın­da da ay­nı tem­po ile Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan de­vam et­ti­ri­li­yor. Yar­dım­la­rın za­man ko­şu­lu ta­nı­mak­sı­zın dep­rem­ze­de yurt­taş­lar için bü­yük önem arz et­ti­ği­nin far­kın­da olan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, bu yar­dım­la­rın bi­re­bir dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­ra şef­faf bir şe­kil­de ulaş­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Bu ih­ti­yaç sü­re­ci­nin uzun so­luk­lu bir sü­reç ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek yar­dım ağı­nı her ge­çen gün bü­yü­ten Mer­sin Bü­yük­şe­hir, ba­ğış­la­rı en şef­faf ve efek­tif bi­çim­de dep­rem­ze­de­le­re ulaş­tı­rı­yor. Dep­rem­ze­de­le­re yar­dım için efek­tif, şef­faf plat­form: “bi­riz­be­ra­be­riz.or­g” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer de Mer­sin Bü­yük­şe­hir ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan bi­riz­be­ra­be­riz.org web say­fa­sı hak­kın­da ku­rul­du­ğu ilk gün­ler­de bil­gi ve­rir­ken, yar­dım­la­rın bu say­fa üze­rin­den da­ha efek­tif ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni ve şef­faf, doğ­ru bir şe­kil­de ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­rı­la­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­mış­tı. Baş­kan Se­çer ifa­de­le­rin­de şun­la­ra de­ğin­miş­ti: “Bu iş şef­faf ol­sun, in­san­lar ne­re­ye gi­di­yor iz­le­ye­bil­sin di­ye https://ims­va91ctp.trend­mic­ro.com:443/wis/click­ti­me/v1/qu­ery?url=www.bi­riz­be­ra­be­riz.org&umid=7D110245F6396705B99805B289F62A3B&auth=3b1925d1bc8738e93b0ed0c6e2bc564deb­ba9efa­ad514ea72c5f34ccbd60f371b97d21d6299f8191 web say­fa­sı­nı oluş­tur­duk. Ora­sı üze­rin­den yar­dım­la­rı­nı­zın da ne­re­ye git­ti­ği­ni gö­re­rek, da­ha şef­faf ve efek­tif yar­dım ya­pa­bi­lir­si­niz. İs­te­me­niz du­ru­mun­da biz de yar­dım­la­rı­nı­zı si­zin adı­nı­za doğ­ru yer­le­re ulaş­tır­ma im­ka­nı­na sa­hip ola­bi­li­riz.” Yar­dım­lar tek tık­la dep­rem­ze­de­le­re ula­şı­yor bi­riz­be­ra­be­riz.org ad­re­si­ne gir­dik­ten son­ra va­tan­daş­la­rın kar­şı­sı­na Ana­say­fa ek­ra­nı ge­li­yor. Ana­say­fa­da ‘Gı­da­Mal­ze­me Yar­dı­mı Ya­pa­ca­ğım/ Ala­ca­ğım’ ve ‘Nak­di Yar­dım Ya­pa­ca­ğım’ şek­lin­de 2 ana baş­lık yer alı­yor. ‘Gı­da­Mal­ze­me Yar­dı­mı’ ve ‘Nak­di Yar­dım’dan olu­şan baş­lık­lar­da bir­çok fark­lı ih­ti­yaç için, her büt­çe­ye uy­gun yar­dım se­çe­nek­le­ri bu­lu­nu­yor. ‘Nak­di Yar­dım Ya­pa­ca­ğım’ se­çe­ne­ği­ne tık­lan­dı­ğın­da ise şart­sız ba­ğış ya­pı­la­bi­le­cek Türk Li­ra­sı, Do­lar (Usd), Eu­ro ve Swift Ko­du cin­sin­de he­sap­lar bu­lu­nu­yor. Her tür­lü ih­ti­yaç ka­le­mi bu si­te­de mev­cut ‘Gı­da­Mal­ze­me Yar­dı­mı’ yap­mak is­te­yen va­tan­daş­lar, ku­tu­cuk­lar ha­lin­de lis­te­len­miş yar­dım se­çe­nek­le­ri­ne ula­şa­bi­li­yor. Va­tan­daş­lar, al­mak is­te­di­ği gı­da ve­ya mal­ze­me­yi işa­ret­le­dik­ten son­ra sı­ra­sıy­la ‘Se­pe­te Ek­le/Se­pe­ti Gün­cel­le’ ek­ran­la­rı­na yön­len­di­ri­li­yor. De­va­mın­da kar­şı­la­yan adım­la­rı ta­kip eden va­tan­daş­lar ‘Ö­de­me’ ek­ra­nı­na gel­dik­ten son­ra, is­te­nen bil­gi­le­ri gi­re­rek, si­pa­ri­şi onay­la­yıp ba­ğı­şı­nı ya­pa­bi­li­yor. Ya­pı­la­bi­le­cek gı­da ve mal­ze­me yar­dı­mı se­çe­nek­le­rin­de de; ‘Gı­da Ko­li­si’, ‘Ça­dır’, ‘Ço­cuk Atış­tır­ma­lık Se­ti’, ‘Ka­dın Hij­yen Se­ti’ ‘Hij­ye­nik Ped’, ‘El Be­bek Gül Be­bek’, ‘Ço­cuk Kır­ta­si­ye Se­ti’, ‘A­yak­ka­bı­Ter­lik’, ‘E­şof­man Ta­kı­mı’, ‘Er­kek Hij­yen Se­ti’, ‘Aş­ha­ne­ye Des­tek’, ‘O­yun­cak’, ‘İç Ça­ma­şı­rı’ ve ‘Be­bek Be­zi’ se­çe­nek­le­ri yer alı­yor.