MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN KADIN OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ, KALP  SPAZMI GEÇİREN YOLCUYU SAĞLIK EKİPLERİNE ULAŞTIRDI

abdullah - 9 Mart 2023 Perşembe

MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN KADIN OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ, KALP SPAZMI GEÇİREN YOLCUYU SAĞLIK EKİPLERİNE ULAŞTIRDI

ŞOFÖRÜN HASSASİYETİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin top­lu ta­şı­ma hiz­me­ti ve­ren Sa­rı Li­mon oto­bü­sü içe­ri­sin­de yol­cu­luk sı­ra­sın­da kalp spaz­mı ge­çi­ren bir va­tan­daş, ka­dın oto­büs şo­fö­rü ve Bü­yük­şe­hir’in sağ­lık eki­bi­nin ilk mü­da­ha­le­si­nin ar­dın­dan 112 ekip­le­ri­ne tes­lim edil­di. Has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan 68 ya­şın­da­ki Mah­mut Ak­de­mir, ya­pı­lan mü­da­ha­le ile sağ­lı­ğı­na ka­vuş­tu ve ta­bur­cu edil­di. Ya­şa­nan­lar araç içi gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı­na da yan­sı­dı. Oto­büs içe­ri­sin­de bir an­da fe­na­laş­tı Mah­mut Ak­de­mir, eşi Emi­ne Ak­de­mir ile bir­lik­te Tar­sus mer­kez Er­ge­ne­kon Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan ya­kın­la­rı­nın ya­nı­na git­mek için, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sa­rı Li­mon oto­bü­sü­ne bin­di. Oto­büs Fa­tih Sul­tan Meh­met Bul­va­rı üze­rin­de iler­ler­ken, Mah­mut Ak­de­mir bir an­da fe­na­la­şa­rak ken­din­den geç­ti. Du­ru­mu fark eden eşi Emi­ne Ak­de­mir, he­men araç sü­rü­cü­sü Hav­va İpek­li’ye ses­le­ne­rek, ara­cı dur­dur­ma­sı­nı ve sağ­lık ekip­le­ri­ne ha­ber ver­me­si­ni is­te­di. Ara­cı dur­du­ran sü­rü­cü Hav­va İpek­li, du­ru­mu he­men 112’ye bil­dir­di. 112 çağ­rı mer­ke­zin­den en ya­kın am­bu­lan­sın Al­tay­lı­lar Ma­hal­le­si’nde bu­lun­du­ğu bil­gi­si­ni alan sü­rü­cü Hav­va İpek­li, has­ta­yı bir an ön­ce sağ­lık ekip­le­riy­le bu­luş­tu­ra­bil­mek için ye­ni­den ha­re­ket et­ti. İlk mü­da­ha­le­yi Bü­yük­şe­hir’in sağ­lık per­so­ne­li yap­tı Tüm bun­lar ya­şa­nır­ken, şo­för İpek­li, ay­nı cad­de üze­rin­de ters is­ti­ka­met­te iler­le­yen ve te­sa­dü­fen olay ye­rin­den ge­çen Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Has­ta Na­kil Am­bu­lan­sı­nı fark ede­rek,  kor­na çal­dı ve el sal­la­ya­rak du­ru­mu an­lat­tı. Bü­yük­şe­hir Sağ­lık ekip­le­ri hız­la oto­bü­sün ya­nı­na gel­di ve Sağ­lık İş­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’nda gö­rev­li sağ­lık per­so­ne­li Se­da Top­çu’nun ilk mü­da­ha­le­si­nin ar­dın­dan Mah­mut Ak­de­mir, 112 am­bu­lan­sı ile has­ta­ne­ye gö­tü­rül­dü. Has­ta­ne­de ger­çek­leş­ti­ri­len tet­kik­le­rin ar­dın­dan kalp spaz­mı ge­çir­di­ği an­la­şı­lan Ak­de­mir, ya­pı­lan mü­da­ha­le­nin ar­dın­dan ta­bur­cu edil­di. Evin­de zi­ya­ret et­ti Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Tar­sus Top­lu Ta­şı­ma Grup Ami­ri Ali Fa­tih Sal­man ve ka­dın sü­rü­cü Hav­va İpek­li, Mah­mut Ak­de­mir’i, Ak­şem­set­tin Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan evin­de zi­ya­ret ede­rek “geç­miş ol­su­n” di­lek­le­ri­ni ilet­ti. Mah­mut Ak­de­mir: “Şu an çok iyi­yi­m” Olay anın­da ken­din­den geç­ti­ği­ni ve hiç­bir şey ha­tır­la­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Mah­mut Ak­de­mir, “Ken­dim­den geç­tim. Hav­va ha­nı­ma da te­şek­kür ede­rim. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız­dan da Al­lah ra­zı ol­sun. Te­şek­kür edi­yo­rum, iyi ki var­sı­nız. Şu an iyi­yi­m” de­di. Emi­ne Ak­de­mir ise olay anın­da çok kork­tu­ğu­nu be­lir­te­rek, “Gi­di­yor­duk, be­yim has­ta­lan­dı bir­den. ‘Boy­num ağ­rı­yor’ de­di. Kor­kut­tu bi­zi. On­dan son­ra da mi­de­si bu­lan­dı. Çok kö­tü ol­du. Boy­nu düş­tü. Sa­ğol­sun şo­fö­rü­müz 112’iyi ara­dı. ‘Has­ta­ne­ye ka­vuş­tu­ru­rum ben, hiç kork­ma­yın’ de­di. Oto­büs­te de iki ki­şiy­dik hiç kim­se yok­tu. Sa­ğol­sun çok il­gi­len­di. Has­ta­ne­ye ka­vuş­tur­du­lar am­bu­lans­la. İyi ki var­sı­nız, iyi ki siz­ler gi­bi in­san­lar va­r” di­ye ko­nuş­tu. Bü­yük­şe­hir’in ka­dın oto­büs şo­för­le­rin­den Hav­va İpek­li de Mah­mut Ak­de­mir’i sağ­lık­lı gör­mek­ten do­la­yı çok mut­lu ol­du­ğu­nu kay­de­de­rek, “Mah­mut am­ca­ma çok geç­miş ol­sun. Böy­le sağ­lık­lı gör­mek be­ni çok mut­lu et­ti. Çün­kü Mah­mut am­ca be­ni çok kor­kut­muş­tu­” şek­lin­de ko­nuş­tu.